Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungas situation i Östersjöregionen undersökt – resultat presenteras på konferens i Kalmar

Dela

Under tre år har forskare undersökt hur ungdomar i sex kommuner i Litauen, Polen, Ryssland och Sverige mår och vilka förutsättningar de har att påverka sitt liv. Resultatet presenteras i samband med Euroregion Baltics  årliga forum i Kalmar i maj.

- Generellt sett är ungdomars situation likartad i alla länder, till exempel hur de upplever skolan, självupplevd hälsa, förekomst av rasism och sexuella trakasserier samt olika fritidsaktiviteter. De flesta vill fortsätta studera efter gymnasiet och sedan flytta från sina hemkommuner. Men vi ser skillnader i frågor som rör trygghet, kränkningar och mobbning samt politiskt engagemang, säger Cecilia Ilhammar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Projektet i Södra Östersjöområdet kallas CaSYPoT (Capacity building for Youth Policy and Strategic Transnational cooperation) och är delvis finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram Interreg. Syftet är att ta fram ungdomsstrategier, förbättra ungdomars levnadsvillkor och skapa ökad delaktighet och inflytande. I Sverige har Kommunförbundet i Kalmar län varit projektägare och MUCF har varit associerad partner.

Undersökningen har genomförts i kommunerna Klaipeda i Litauen, Slupsk och Bartoszyce i Polen, Gusev och Svetlogorsk i Ryssland och Emmaboda i Sverige där 1 593 ungdomar i ålder 16-19 svarade på en enkät. Enkäten bygger på den svenska LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som utvecklades redan 2003 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med kommunala representanter och forskare.

I samtliga kommuner var det i stort sett lika många flickor som pojkar som svarade, med undantag för Svetlogorsk där andelen tjejer var högre (67 procent). I varje kommun var 2-13 procent av ungdomarna födda utomlands.

Svenska LUPP förebild

Undersökningen handlar om ungdomars uppfattning om inflytande, demokrati, arbete, fritid, skola och deras framtid i kommunen. Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

- I Klaipeda och Kaliningradregionen var känslan av trygghet lägre än i Emmaboda och Slupsk. I Klaipeda var kränkningar i skolan vanligare än i övriga länder. Sverige hade minst andel kränkningar, säger Zofia Makowska som är projektledare för CaSYPoT-projektet.

- I Emmaboda var unga mindre politiskt aktiva än i de andra länderna, här ligger Klaipeda högst.

Vill flytta för arbete och studier

Ett gemensamt problem i Södra Östersjöregionens kustområden är att ungdomar flyttar från de regioner där de bor. Ett annat gemensamt problem är att kommuner i väldigt liten utsträckning deltar i internationella samarbeten,

- Målet är också att skapa gränsöverskridande samarbete mellan kommuner i Östersjöregionen för att kunna dela erfarenheter och stärka deras möjligheter att delta i internationella samarbeten, säger Zofia Makowska.

Projektets resultat presenteras på måndag, den 13-14 maj, vid det årliga forumet för organisationen Euroregion Baltic (ERB) som är ett samarbete mellan åtta regioner i Sverige, Danmark, Polen, Ryssland och Litauen.

På forumet kommer också goda exempel från ERB-området att presenteras, bland annat Klaipeda (Litauen) som blev Europeisk Ungdomshuvudstad 2021, We Stand APP projekt från Kalmar län vilket motverkar näthat och ett annat internationellt projekt YCGN (Youth Core Groups Network) kommer medverka.

Konferensen vänder sig till alla intresserade i ungdomsfrågor med fokus på ungas delaktighet och inflytande, speciellt tjänstemän, politiker och ideella organisationer.

FAKTA/Det här visade undersökningen bland annat när det gäller ungdomars livsvillkor i södra Östersjöregionen:

  • De mest populära fritidsaktiviteterna i alla kommuner var att använda sociala medier (77-96 procent), träna/idrotta (60-84 procent). De flesta träffar sina vänner hemma hos varandra, utomhus, på sociala medier fritiden
  • Ungdomar i ryska städer var både politiskt intresserade och aktiva. I polska städer var ungdomar mindre intresserade och inte särskilt aktiva. I Klaipeda var ungdomar också mindre intresserade än i Ryssland, men mer aktiva, till exempel när det gäller att kontakta politiker. Ungdomar i Emmaboda var intresserade och ville delta, men samtidigt var de minst aktiva politiskt.
  • Alla ungdomar visade relativt hög nivå av självuppskattad hälsa, högst i Emmaboda och lägst i Gusev och Klaipeda. I alla kommuner rapporterade tjejerna större hälsoproblem än killarna.
  • I Emmaboda, Gusev och Svetlogorsk var ungdomar mindre utsatta för brott. Ungdomarna i Gusev och Svetlogorsk kände sig mindre säkra än ungdomarna i övriga städer. Generellt var pojkar mer utsatta för olika former av våld, men tjejer kände sig mindre säkra.
  • Att fortsatta studera efter skolan var huvudmålet för alla tillfrågade ungdomar.. En majoritet (65-90 procent) ville flytta från sina hemkommuner för arbete, studier, personliga intressen och att kunna “vara den jag är”.

Journalister är välkomna den 13-14 maj till Euroregion Baltic (ERB) på Calmar stadshotell. Anmälan görs till Zofia Makowksa: zofia.makowska@kfkl.se

Länk till programmet

Länk till rapporten ”Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland”

Länk till Jämförelse av ungdomars situation i Euroregion Baltic – sammanfattning

Läs mer om LUPP-arbetet på MUCF:s hemsida

För mer information kontakta

Cecilia Ilhammar, mobil cecilia.illhammar@mucf.se, tfn 010-160 10 36

Zofia Makowska, zofia.makowska@kfkl.se, tel. +46 480-45 67 43

Emmy Karlsson, emmy.karlsson@kfkl.se, tel. 0480-45 67 02

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dags söka bidrag för projekt mot hot och hat i det offentliga samtalet3.2.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

I regeringens satsning mot hot och hat i det offentliga samtalet ingår bland annat bidrag till projekt som ökar kunskapen om konsekvenser eller som stödjer de som drabbas. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar i år totalt sex miljoner kronor till projekt mot hot och hat. - Projekten kan stärka opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet och som utsätts för hot, våld och kränkningar efter att de yttrat sig i en samhällsfråga i till exempel massmedier, på internet och i sociala medier, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer samt stiftelser utan vinstsyfte som inte är statliga eller kommunala. Den organisation som ansöker om bidraget ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Ansökan är öppen mellan den 1 januari och den 18 februari 2020. Även under 2019 och 2018 fördelade MUCF cirka sex miljoner kronor i statliga bidrag till

44 projekt för unga får dela på 19,9 miljoner kronor i EU-bidrag29.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I 2019 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 8 oktober, fick MUCF in totalt 98 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 33 projekt och fördelar cirka 13,5 miljoner kronor (1 201 712 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Göteborg och Kalmar. - Det har varit ett högt tryck på projektbidrag inom Erasmus+ under hela 2019. Under 2020 är den totala budgeten inom Erasmus+ fortsatt hög och vi bedömer att MUCF kan bevilja fler projekt än under 2019, i synnerhet i den delen av programmet som handlar om ungdomsutbyten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF. MUCF fick 14 projektansökningar till Europeis

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på 28 miljoner kronor i statsbidrag14.1.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 78 organisationer som sökt om bidrag för 2020 får 58 bifall. - Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Bland organisationerna som nu får bidrag finns till exempel Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Internationella Kvinnoförbundet, Nordic Bears och SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+studenter. Av cirka 28 miljoner kronor fördelas totalt nästan 19 miljoner kronor till 47 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Totalt drygt nio miljoner kronor fördelas till elva hbtq-organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer me

Ny rapport: Unga hbtq-personer mer otrygga, mer ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät23.12.2019 08:00:00 CETPressmeddelande

Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. Det visar en ny rapport från Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för goda levnadsvillkor skiljer sig mycket åt beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck unga har. Det är inte acceptabelt. Alla som arbetar för och med unga behöver kraftsamla för att få till en faktisk förändring, säger generaldirektör Lena Nyberg. Enligt regeringens ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande. De ska ges möjligheter till självständighet och oberoende utan att begränsas av stereotypa könsroller, tvång eller förtryc

105 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 212 miljoner kronor i statsbidrag20.12.2019 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet. - Syftet med bidraget är att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar och ungdomsförbund för en viss etnisk grupp, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. 123 barn- och ungdomsorganisationer har ansökt om organisationsbidrag för 2020. Av dessa får alltså 105 bifall på ansökan. Bland organisationerna finns till exempel RFSL Ungdom, Romska ungdomsförbundet, Ung Teaterscen och Unga Hörselskadade Sveriges Frimärksungdom. För att barn- och ungdomsorganisationer ska beviljas organisationsbidrag krävs generellt: att medlemskapet är frivilligt, att organisationen har haft verksamhet i Sverige under mins

MUCF-konferens i Malmö: ”Viktigt prata med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet”6.12.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Den 10 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en nationell konferens i Malmö. Sex- och samlevnadsexperter, jurister och kända föreläsare utbildar vuxna i hur de ska prata med unga som är nya i Sverige om viktiga frågor. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om de här frågorna. Vår förhoppning är att utbildningen ger vuxna mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet, säger generaldirektör Lena Nyberg som inledningstalar på konferensen. MUCF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa och relationer för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska och engelska. MUCF har under åren 2017 och 2019 utbildat totalt cirka 3 000 personer i utbildningen ”Rätt att veta”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum