BIL Sweden

Uppgång på fordonsmarknaden i maj efter kraftig minskning i fjol

Dela

- I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Den ekonomiska återhämtningen går snabbare än vad vi bedömde i slutet av året, vilket medför att vi har höjt prognosen för årets personbilsregistreringar - från 300 000 till 315 000 bilar. Under perioden 2017-2019 registrerades i genomsnitt 363 000 nya personbilar per år, vilket visar på att det är en bit kvar till nivåerna innan Coronakrisen slog till. Osäkerheten kring efterfrågan på fordon är fortsatt stor, kopplat både till utvecklingen av pandemin och effekterna av denna. Andra osäkerhetsfaktorer är hur stor inverkan årets styrmedelsförändringar kommer att få och i vilken utsträckning halvledarbristen blir en flaskhals för produktionen, säger Mattias Bergman.

Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider 

- Under maj månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 374 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 114 procent, men antalet laddhybrider var ca 1 600 fler. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för de stora ökningstalen, medan de månadsvisa fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybriderna och en höjd bonus för elbilarna. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar till 39,1 procent i maj jämfört med 21,6 procent ifjol. Hittills i år uppgår andelen till 37,4 procent. Av de laddbara bilarna i maj är knappt 42 procent elbilar och hittills i år 27 procent, fortsätter Mattias Bergman. - Årets styrmedelsförändringar tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Förutom Bonus-malusjusteringar och att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar slopades vid årsskiftet så höjs även förmånsskatten generellt med ca 25 procent från 1 juli. Riksdagen beslutar om höjningen av förmånsskatten den 2 juni. Alla dessa förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att den positiva utvecklingen av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman. 

Dämpad marknad för lätta lastbilar efter höjd fordonsskatt

- Registreringarna av lätta lastbilar har präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 lätta lastbilar, medan det i maj registrerades 2 788 nya lätta lastbilar. Det är en ökning med 32,6 procent jämfört med maj i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna minskade med 51 procent. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet drygt 35 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 79,1 procent och antalet ligger 0,5 procent under 2019 års nivå. Då återhämtningen på marknaden är starkare än vad vi bedömde i december, har årets prognos för nyregistreringarna av lätta lastbilar höjts, från 35 000 till 37 000. Även här är det långt kvar till nivåerna innan pandemin, under 2017-2019 registrerades i snitt 55 300 nya lätta lastbilar per år, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till sju procent under maj månad och till 4,8 procent hittills i år, vilket är resultatet av bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men minskade för bussarna 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med drygt 29 procent i maj jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med nära tio procent, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i maj med 56,5 procent jämfört med samma månad i fjol och har hittills i år minskat med 15 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under januari-maj var nära fyra av tio nyregistreringar en elbuss, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna maj 2021, jämfört med maj i fjol

  2021 2020 % 21/20 Maj % 21/20 Jan-Maj
Personbilar  24 327 15 881      +53,2%  +35,8%
Andel laddbara personbilar    39,1%  21,6%    
Varav:        
Laddhybrider 5 547 2 590    +114,2%   +100,4%
  Andel av laddbara 58,4% 75,6%    
Elbilar   3 953  834    +374,0% +85,4%
  Andel av laddbara 41,6% 24,4%    
Lastbilar, totalt 3 357 2 519      +33,3% +66,8%
Varav:        
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   2 788 2 103      +32,6%  +79,1%
Tunga lastbilar, över 16 ton      491 380      +29,2%    +9,7%
Bussar, totalt        90 207       -56,5% -15,0%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 1 till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. 
 
För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka här.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se 

Kontakter

Om

BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

• Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

• Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

• Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Fortsatt dämpad takt på personbilsmarknaden i augusti1.9.2021 09:00:03 CEST | Pressmeddelande

- I augusti fortsatte utvecklingen på personbilsmarknaden att vara mer dämpad jämfört med den starka återhämtning som präglade det första halvåret. 19 808 nya personbilar registrerades i augusti, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en bra återhämtning och ökningen under årets åtta första månader uppgår till ca 21 procent jämfört med samma period förra året, men ligger fem procent under 2019 års nivå. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Styrmedelsförändringar bromsade in personbilsmarknaden i juli2.8.2021 09:00:09 CEST | Pressmeddelande

- I juli bröts den starka återhämtning som vi sett varje månad under det första halvåret, då 16 778 nya personbilar registrerades. Det är en minskning med 26,2 procent jämfört med samma månad förra året. Juli i fjol var en relativt bra månad efter de kraftiga minskningarna som orsakades av pandemiutbrottet och registreringarna minskade då med fyra procent jämfört med 2019. Hittills i år har registreringarna av personbilar ökat med 28 procent jämfört med samma period förra året, men ligger knappt en procent under nivån januari-juli 2019. Uppgången under första halvåret förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Stark återhämtning på fordonsmarknaden under första halvåret1.7.2021 11:56:07 CEST | Pressmeddelande

- Återhämtningen fortsätter och under första halvåret registrerades 173 163 personbilar, vilket innebär att vi är tillbaka på 2019 års registreringsnivåer. I juni registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 46 procent jämfört med samma månad förra året. Juni månad i fjol var en relativt svag månad då registreringarna minskade med 22 procent jämfört med 2019 på grund av pandemiutbrottet. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 38 procent jämfört med samma period förra året, och ligger tre procent över nivån januari-juni 2019. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft för nyregistrerade bilar idag, den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april3.5.2021 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

- I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktions-kapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider - Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i

Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet1.4.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

- I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent. Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar - Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt 10 000 kronor medan bonusen för elbilar ökar från 60 000 till 70 000 kronor. Dessa förändringar har till stor del bidragit till att laddhybridskunden valt att tidi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum