BIL Sweden

Uppgång på fordonsmarknaden i maj efter kraftig minskning i fjol

Dela

- I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Den ekonomiska återhämtningen går snabbare än vad vi bedömde i slutet av året, vilket medför att vi har höjt prognosen för årets personbilsregistreringar - från 300 000 till 315 000 bilar. Under perioden 2017-2019 registrerades i genomsnitt 363 000 nya personbilar per år, vilket visar på att det är en bit kvar till nivåerna innan Coronakrisen slog till. Osäkerheten kring efterfrågan på fordon är fortsatt stor, kopplat både till utvecklingen av pandemin och effekterna av denna. Andra osäkerhetsfaktorer är hur stor inverkan årets styrmedelsförändringar kommer att få och i vilken utsträckning halvledarbristen blir en flaskhals för produktionen, säger Mattias Bergman.

Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider 

- Under maj månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 374 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 114 procent, men antalet laddhybrider var ca 1 600 fler. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för de stora ökningstalen, medan de månadsvisa fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybriderna och en höjd bonus för elbilarna. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar till 39,1 procent i maj jämfört med 21,6 procent ifjol. Hittills i år uppgår andelen till 37,4 procent. Av de laddbara bilarna i maj är knappt 42 procent elbilar och hittills i år 27 procent, fortsätter Mattias Bergman. - Årets styrmedelsförändringar tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Förutom Bonus-malusjusteringar och att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar slopades vid årsskiftet så höjs även förmånsskatten generellt med ca 25 procent från 1 juli. Riksdagen beslutar om höjningen av förmånsskatten den 2 juni. Alla dessa förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att den positiva utvecklingen av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman. 

Dämpad marknad för lätta lastbilar efter höjd fordonsskatt

- Registreringarna av lätta lastbilar har präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 lätta lastbilar, medan det i maj registrerades 2 788 nya lätta lastbilar. Det är en ökning med 32,6 procent jämfört med maj i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna minskade med 51 procent. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet drygt 35 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 79,1 procent och antalet ligger 0,5 procent under 2019 års nivå. Då återhämtningen på marknaden är starkare än vad vi bedömde i december, har årets prognos för nyregistreringarna av lätta lastbilar höjts, från 35 000 till 37 000. Även här är det långt kvar till nivåerna innan pandemin, under 2017-2019 registrerades i snitt 55 300 nya lätta lastbilar per år, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till sju procent under maj månad och till 4,8 procent hittills i år, vilket är resultatet av bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men minskade för bussarna 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med drygt 29 procent i maj jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med nära tio procent, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i maj med 56,5 procent jämfört med samma månad i fjol och har hittills i år minskat med 15 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under januari-maj var nära fyra av tio nyregistreringar en elbuss, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna maj 2021, jämfört med maj i fjol

  2021 2020 % 21/20 Maj % 21/20 Jan-Maj
Personbilar  24 327 15 881      +53,2%  +35,8%
Andel laddbara personbilar    39,1%  21,6%    
Varav:        
Laddhybrider 5 547 2 590    +114,2%   +100,4%
  Andel av laddbara 58,4% 75,6%    
Elbilar   3 953  834    +374,0% +85,4%
  Andel av laddbara 41,6% 24,4%    
Lastbilar, totalt 3 357 2 519      +33,3% +66,8%
Varav:        
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   2 788 2 103      +32,6%  +79,1%
Tunga lastbilar, över 16 ton      491 380      +29,2%    +9,7%
Bussar, totalt        90 207       -56,5% -15,0%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 1 till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. 
 
För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka här.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se 

Kontakter

Om

BIL Sweden
BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april3.5.2021 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

- I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktions-kapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider - Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i

Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet1.4.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

- I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent. Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar - Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt 10 000 kronor medan bonusen för elbilar ökar från 60 000 till 70 000 kronor. Dessa förändringar har till stor del bidragit till att laddhybridskunden valt att tidi

Svag ökning av nya personbilar i februar1.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i februari med 5,3 procent jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader uppgår personbilarnas ökning till 12,8 procent. Årets ökning är väntad eftersom registreringssiffrorna i januari och februari ifjol var dämpade efter rekordregistreringar i december 2019 inför fordonsskattehöjningen 1 januari 2020. Personbilsregistreringarna under januari-februari i år är drygt sex procent lägre jämfört med snittet 2016-2020, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Fortsatt dämpad tillväxttakt av andelen laddbara personbilar - Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av fö

Andelen laddbara bilar i januari bromsar in1.2.2021 09:01:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent och med 83 procent för lätta lastbilar jämfört med januari ifjol. Ökningen förklaras främst av låga registreringssiffror i januari 2020 efter ett rekordstarkt december, orsakat av fordonsskattehöjningen 1 januari 2020 när WLTP infördes i Bonus-malussystemet. 2021 riskerar att bli ett mycket ryckigt fordonsår. Dels för att vi fortfarande är mitt uppe i Coronapandemin, som också starkt påverkade fordonsmarknaden under det andra kvartalet ifjol, dels för att flera styrmedelsförändringar träder i kraft under det första halvåret i år, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.Den kraftiga ökningen av registreringarna av elbilar och laddhybrider i slutet av förra året medförde att de laddbara bilarnas andel blev drygt 49 procent av nyregistreringarna i december. Andelen laddbara bilar har dock dämpats i januari och stannade på 33,5 procent jämfört med 30,7 procent ifjol. Den stora osäkerheten kring styrmedelsförändring

2020 ett coronapräglat fordonsår med rekordstark utveckling för laddbara bilar4.1.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Viktiga faktorer som påverkade 2020 Fordonsåret 2020 inleddes med en dämpad ekonomisk aktivitet. Under årets andra kvartal slog Coronapandemin till och drog in Sverige och världsekonomin i en allvarlig lågkonjunktur. Hårda restriktioner och nedstängningar av länder bidrog till ett betydande produktionsbortfall av fordon, samtidigt som efterfrågan mattades av. Årets nedgång ska ställas i relation till att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året för såväl personbilar som för lastbilar. Laddbara bilar ljus i mörkret Sverige uppvisar en mindre nedgång i nyregistreringarna av personbilar än majoriteten av övriga europeiska länder. Rekordstark uppgång för nya laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider. Ett trendbrott är att laddhybriderna nu är större än dieselbilarna. Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets nio första månader. Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat kraftigt under året. 2019 var Sverig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum