Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 2022

Dela

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacceptabelt anbud.

Enligt ärendets handlingar har projektet idag ett stort behov av ytterligare investeringsmedel för att kunna genomföras. Den största anledningen bedöms vara den ökade kostnadsbilden som hänger ihop med omvärldsläget. Entreprenadkostnader drivs upp av kostnadsökningar inom bland annat material, drivmedel och energi, samt även av generella osäkerheter.

En förnyad upphandling skulle under rådande omvärldsläge sannolikt inte ge ett väsentligen lägre anbud, enligt tjänsteutlåtandet. Att minska projektets omfattning är inte rimligt, då anbuden avviker med alltför stora belopp i förhållande till projektets budget. Därför föreslås att pausa projektet, för att invänta en mer stabil marknad. Ett scenario med sex månaders paus beräknas i praktiken ge en byggstart om 10 – 15 månader. Kostnadseffekten av att pausa projektet i sex månader beräknas till cirka 4 – 8 miljoner kronor. En paus i 18 månader beräknas få en kostnadseffekt på cirka 5,7 till 9,7 miljoner kronor.

Myndigheterna kommer sannolikt inte att tillåta en öppen schaktgrop under längre tid, vilket påverkar möjligheten att pausa projektet på obestämd tid (byggnaderna kommer att rivas). Måltider levereras idag från Region Västmanland enligt avtal. Vid en paus av projektet kan detta samarbete förlängas, men ett nytt avtal behöver upprättas.

Nu blir ärendet alltså en fråga för först regionstyrelsen, och därefter regionfullmäktige.

Omfattningen av systemet för sop- och tvättsug minskas

Vid sitt möte fattade fastighets- och servicenämnden ett antal beslut som berör installationen av ett system för sop- och tvättsug på Akademiska sjukhuset. Systemet är en automatiserad hantering av tvätt och brännbart avfall, som transporteras via rör till en terminal. Regionstyrelsen beslutade om genomförandet av detta system 2015.

Nu beslöt nämnden bland annat att banta projektet i dess omfattning. I den preliminära planen ingick även F-blocket och byggnaderna B14, B12 och B9. Här konstateras nu att dessa byggnader kommer att kräva stora ombyggnationer i framtiden, det är därför enligt ärendets handlingar varken ekonomiskt försvarbart eller tekniskt genomförbart att nu installera sop- och tvättsug i dem. Detta får istället utredas i samband med kommande ombyggnationer.

Projektet tilldelades dessutom ytterligare cirka 28,9 miljoner kronor (vilket innebär en total investeringsutgift om cirka 76,7 miljoner kronor). Det som påverkar investeringskostnaden är bland annat index, då den ursprungliga utgiften baserades på 2013 års prisnivå. Andra delar är tillägg för exempelvis markarbeten.

Därtill fattade nämnden ett beslut om att det skulle finnas med även en option på terminalutrustning. Det handlar om en sopkomprimator (en anordning för att minska volymen på sopor) som enligt ärendets handlingar höjer driftsäkerheten och skapar redundans.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum