Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 2022

Dela

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacceptabelt anbud.

Enligt ärendets handlingar har projektet idag ett stort behov av ytterligare investeringsmedel för att kunna genomföras. Den största anledningen bedöms vara den ökade kostnadsbilden som hänger ihop med omvärldsläget. Entreprenadkostnader drivs upp av kostnadsökningar inom bland annat material, drivmedel och energi, samt även av generella osäkerheter.

En förnyad upphandling skulle under rådande omvärldsläge sannolikt inte ge ett väsentligen lägre anbud, enligt tjänsteutlåtandet. Att minska projektets omfattning är inte rimligt, då anbuden avviker med alltför stora belopp i förhållande till projektets budget. Därför föreslås att pausa projektet, för att invänta en mer stabil marknad. Ett scenario med sex månaders paus beräknas i praktiken ge en byggstart om 10 – 15 månader. Kostnadseffekten av att pausa projektet i sex månader beräknas till cirka 4 – 8 miljoner kronor. En paus i 18 månader beräknas få en kostnadseffekt på cirka 5,7 till 9,7 miljoner kronor.

Myndigheterna kommer sannolikt inte att tillåta en öppen schaktgrop under längre tid, vilket påverkar möjligheten att pausa projektet på obestämd tid (byggnaderna kommer att rivas). Måltider levereras idag från Region Västmanland enligt avtal. Vid en paus av projektet kan detta samarbete förlängas, men ett nytt avtal behöver upprättas.

Nu blir ärendet alltså en fråga för först regionstyrelsen, och därefter regionfullmäktige.

Omfattningen av systemet för sop- och tvättsug minskas

Vid sitt möte fattade fastighets- och servicenämnden ett antal beslut som berör installationen av ett system för sop- och tvättsug på Akademiska sjukhuset. Systemet är en automatiserad hantering av tvätt och brännbart avfall, som transporteras via rör till en terminal. Regionstyrelsen beslutade om genomförandet av detta system 2015.

Nu beslöt nämnden bland annat att banta projektet i dess omfattning. I den preliminära planen ingick även F-blocket och byggnaderna B14, B12 och B9. Här konstateras nu att dessa byggnader kommer att kräva stora ombyggnationer i framtiden, det är därför enligt ärendets handlingar varken ekonomiskt försvarbart eller tekniskt genomförbart att nu installera sop- och tvättsug i dem. Detta får istället utredas i samband med kommande ombyggnationer.

Projektet tilldelades dessutom ytterligare cirka 28,9 miljoner kronor (vilket innebär en total investeringsutgift om cirka 76,7 miljoner kronor). Det som påverkar investeringskostnaden är bland annat index, då den ursprungliga utgiften baserades på 2013 års prisnivå. Andra delar är tillägg för exempelvis markarbeten.

Därtill fattade nämnden ett beslut om att det skulle finnas med även en option på terminalutrustning. Det handlar om en sopkomprimator (en anordning för att minska volymen på sopor) som enligt ärendets handlingar höjer driftsäkerheten och skapar redundans.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum