Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november

Dela

Delårsrapport januari-augusti godkänd

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022.

Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.


Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd

Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt.

Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljoner kronor omfördelas från regionstyrelsen till den nya nämnden för regional utveckling.

Regionfullmäktige beslutade också att skattesatsen blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

Bilagan med patientavgifter återremitterades för att se över ett förslag från (S) om att införa avgiftsfrihet vid patientbesök där vård söks med anledning av att personen utsatts för sexuella övergrepp.

(S) lämnade tilläggsyrkanden om att

 • uppdra åt sjukhusstyrelsen att utreda hur Region Uppsala långsiktigt kan säkerställa bemanning vid geriatriska avdelningen i Tierp
 • inrätta en kompetensutvecklingsfond inom Region Uppsala
 • uppdra åt sjukhusstyrelsen att ta fram en strategi och handlingsplan för att uppnå målet med en barnmorska per födande
 • avsätta 10 miljoner kronor för fria arbetsskor för alla medarbetare i vården.
  införa avgiftsfrihet för mammografi för kvinnor från 75 år.

(V) lämnade tilläggsyrkanden om att

 • uppdra åt vårdstyrelsen och regionstyrelsen att ta de beslut vad gäller inriktning, styrning och geografisk placering av närmottagningar som behövs för att kunna inleda etableringen av verksamheten i länet.
 • uppdra åt Regionala utvecklingsnämnden att återkomma med förslag på en strategi för att motverka ofrivillig ensamhet.
 • inleda förhandlingar med RFSU om ökat stöd till RFSU:s arbete mot våld och övergrepp där RFSU ska erbjudas ett nytt riktat bidrag om 350 000 kronor.

(MP) lämnade yrkanden om att

 • utreda införande av Swish-betalning inom alla Region Uppsalas verksamheter
 • avsätta 500 000 kronor för förstärkning av arbetet med miljö- och hållbarhetsprogram
 • utreda förutsättningarna för Upptågstrafik i egen regi samt genom annan utförare inom Mälartåg utifrån ägardialog
 • avsätta 20 miljoner kronor för att säkerställa blipp-och-res och enhetstaxa/tidstaxa
 • lägga till Upplandsstiftelsen och dess budgetmedel till regionala utvecklingsnämnden.

Samtliga yrkanden avslogs och (S), (V) och (MP) reserverade sig.

Avsiktsförklaring för fyrspår godkänd

Regionfullmäktige godkände Avsiktsförklaring Fyra spår Uppsala för delen Söder Bergsbrunna-Uppsala C.

Avsiktsförklaringen är en överenskommelse mellan Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala och handlar om en den första etappen i utbyggnaden av järnvägen. Den reglerar vad som ska utföras och hur detta ska finansieras. Region Uppsalas del gäller främst förutsättningarna för kollektivtrafiken och anläggandet av gång- och cykelvägar.

(S), (V) och (MP) lämnade ett tilläggsyrkande om att regionstyrelsen inför genomförande och fortsatt handläggning inom regionens förvaltning särskilt ser till det icke-motoriserat resandet (gång och cykel) samt det kollektiva resandet och dessa reseslag i kombination vid planering och produktion av Uppsala C. Detta avslogs.

Länsplan för regional transportinfrastruktur fastställd

Regionfullmäktige fastställde länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2023. Länsplanen beslutades av regionfullmäktige vid aprilsammanträdet, men justeras nu som en följd av att den ekonomiska ramen har utökats med 13 miljoner kronor.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag.

Sammanträdestider 2023 och 2024 för regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider. Sammanträden kommer att hållas följande datum:

2023: 15 februari, 26 april, 7-8 juni, 27 september, 22 november
2024: 14 februari, 24 april, 17-18 juni, 25 september, 20 november

Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

 • Utvärdering av Heroma
 • UL:s hantering av ersättningskrav vid inställda eller försenade resor

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Det ställes också två frågor: Tidöavtalet och tolkstöd respektive Tidöavtalet och hälso- och sjukvård för papperslösa. Svaret på dessa frågor gavs muntligen. Man kan ta del av dem via webbsändningen som kan ses i efterhand, se länk nedan.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum