Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november

Dela

Delårsrapport januari-augusti godkänd

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022.

Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.


Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd

Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt.

Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljoner kronor omfördelas från regionstyrelsen till den nya nämnden för regional utveckling.

Regionfullmäktige beslutade också att skattesatsen blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

Bilagan med patientavgifter återremitterades för att se över ett förslag från (S) om att införa avgiftsfrihet vid patientbesök där vård söks med anledning av att personen utsatts för sexuella övergrepp.

(S) lämnade tilläggsyrkanden om att

 • uppdra åt sjukhusstyrelsen att utreda hur Region Uppsala långsiktigt kan säkerställa bemanning vid geriatriska avdelningen i Tierp
 • inrätta en kompetensutvecklingsfond inom Region Uppsala
 • uppdra åt sjukhusstyrelsen att ta fram en strategi och handlingsplan för att uppnå målet med en barnmorska per födande
 • avsätta 10 miljoner kronor för fria arbetsskor för alla medarbetare i vården.
  införa avgiftsfrihet för mammografi för kvinnor från 75 år.

(V) lämnade tilläggsyrkanden om att

 • uppdra åt vårdstyrelsen och regionstyrelsen att ta de beslut vad gäller inriktning, styrning och geografisk placering av närmottagningar som behövs för att kunna inleda etableringen av verksamheten i länet.
 • uppdra åt Regionala utvecklingsnämnden att återkomma med förslag på en strategi för att motverka ofrivillig ensamhet.
 • inleda förhandlingar med RFSU om ökat stöd till RFSU:s arbete mot våld och övergrepp där RFSU ska erbjudas ett nytt riktat bidrag om 350 000 kronor.

(MP) lämnade yrkanden om att

 • utreda införande av Swish-betalning inom alla Region Uppsalas verksamheter
 • avsätta 500 000 kronor för förstärkning av arbetet med miljö- och hållbarhetsprogram
 • utreda förutsättningarna för Upptågstrafik i egen regi samt genom annan utförare inom Mälartåg utifrån ägardialog
 • avsätta 20 miljoner kronor för att säkerställa blipp-och-res och enhetstaxa/tidstaxa
 • lägga till Upplandsstiftelsen och dess budgetmedel till regionala utvecklingsnämnden.

Samtliga yrkanden avslogs och (S), (V) och (MP) reserverade sig.

Avsiktsförklaring för fyrspår godkänd

Regionfullmäktige godkände Avsiktsförklaring Fyra spår Uppsala för delen Söder Bergsbrunna-Uppsala C.

Avsiktsförklaringen är en överenskommelse mellan Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala och handlar om en den första etappen i utbyggnaden av järnvägen. Den reglerar vad som ska utföras och hur detta ska finansieras. Region Uppsalas del gäller främst förutsättningarna för kollektivtrafiken och anläggandet av gång- och cykelvägar.

(S), (V) och (MP) lämnade ett tilläggsyrkande om att regionstyrelsen inför genomförande och fortsatt handläggning inom regionens förvaltning särskilt ser till det icke-motoriserat resandet (gång och cykel) samt det kollektiva resandet och dessa reseslag i kombination vid planering och produktion av Uppsala C. Detta avslogs.

Länsplan för regional transportinfrastruktur fastställd

Regionfullmäktige fastställde länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2023. Länsplanen beslutades av regionfullmäktige vid aprilsammanträdet, men justeras nu som en följd av att den ekonomiska ramen har utökats med 13 miljoner kronor.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag.

Sammanträdestider 2023 och 2024 för regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider. Sammanträden kommer att hållas följande datum:

2023: 15 februari, 26 april, 7-8 juni, 27 september, 22 november
2024: 14 februari, 24 april, 17-18 juni, 25 september, 20 november

Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

 • Utvärdering av Heroma
 • UL:s hantering av ersättningskrav vid inställda eller försenade resor

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Det ställes också två frågor: Tidöavtalet och tolkstöd respektive Tidöavtalet och hälso- och sjukvård för papperslösa. Svaret på dessa frågor gavs muntligen. Man kan ta del av dem via webbsändningen som kan ses i efterhand, se länk nedan.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum