DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Urholka inte tillgänglighetsdirektivet

Dela

En ökad reglering i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv skulle kunna förstärka nuvarande lagstiftning i Sverige, men i betänkandet anses att en hårdare reglering inte behövs. Det sinkar arbetet för mer jämlika levnadsvillkor, anser DHR.

I dag är det sista svarsdatum för remissvar gällande Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44. Tillgänglighetsdirektivet syftar till att skapa en europeisk standard för tillgänglighet och därmed ge bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Direktivet omfattar såväl produkter som tjänster och innebär även en mer enhetlig tillämpning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bland de produkter och tjänster som ingår finns exempelvis bankomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater.

I betänkandet lämnas förslag på hur tillgänglighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster) ska genomföras i Sverige.

DHR ser en del problem med betänkandet som helhet, men har också några specifika synpunkter. Av tillgänglighetsdirektivet framgår till exempel att medlemsstaterna får bestämma att den bebyggda miljö där produkter eller tjänster som omfattas av direktivet finns, ska uppfylla ett antal tillgänglighetskrav.

-        Det kan handla om att den tågstation där en biljettautomat är placerad ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Om du inte ens kommer in på tågstationen kan du ju inte använda biljettautomaten, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande.

DHR noterar att det i betänkandet sägs att den reglering som redan finns i Sverige, exempelvis Plan och Bygglagen samt reglerna i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, är tillräcklig för att kraven i direktivet ska uppfyllas.

-        Men vi inom funktionshinderrörelsen vet att de regler som finns i dag inte alltid efterlevs. Det beror bland annat på bristande resurser för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna i kommunerna och långa handläggningstider. DHR menar därför att en ökad reglering i enlighet med tillgänglighetsdirektivet skulle kunna förstärka nuvarande lagstiftning och vara ytterligare ett verktyg vid anmälningar av brister. Det skulle öka möjligheterna att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, säger Åsa Strahlemo.

I betänkandet framgår vidare att myndigheterna som har ett främjandeansvar, exempelvis Myndigheten för delaktighet och Boverket, bör ha ett ansvar för att sprida information om universell utformning samt om vikten av att bygga och göra rätt från början.

-        Vi ser i dag ett mycket stort behov av spridning av denna information inom många delar av samhället, då Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller tillgänglighet. DHR menar också att det bör finnas en tydlig plan, kartläggning av informationens effekter samt uppföljning för att säkerställa att informationen ger resultat, säger Åsa Strahlemo.

Hon tillägger att betänkandet har stort fokus på undantag.

-        Vi hävdar att EU:s tillgänglighetsdirektiv har ett betydande signalvärde när det gäller att öka tillgängligheten, och att det därför inte bör urholkas med en mängd undantag, säger Åsa Strahlemo.

För mer information om remissvaret, vg kontakta:

Eugenia Rudenberg, jurist på DHR, telefon: 070 108 84 42, eugenia.rudenberg@dhr.se

Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR, telefon 076 – 837 80 34, karolina.celinska@dhr.se

För fler kommentarer, vg kontakta:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Syns inte, finns inte – Nytt avsnitt av podden Hur tänkte ni nu?4.11.2021 08:31:44 CET | Pressmeddelande

Hur ofta ser vi en person som har en funktionsnedsättning kommentera gängkriminaliteten, prata om odling eller intervjuas som expert på ekonomi i svensk TV? Svar: nästan aldrig. Syns en funkis i TV är det utifrån att vara en representant för alla andra funkisar, som ett offer eller som lyckad ”mot alla odds”. Eller som Karro – den typiska funkisaktivisten som får frågor om tillgänglighet och hur samhället bör förändras.

DHR har instiftat ett pris i Vilhelm Ekensteens anda2.11.2021 15:04:43 CET | Pressmeddelande

DHR har instiftat ett pris som ska gå till en person som förtjänstfullt och framgångsrikt över tid har förbättrat samhället genom att påverka och upplysa makthavare i Sverige om normer och levnadsvillkor som berör personer med nedsatt rörelseförmåga på ett negativt sätt. Personen har också kontinuerligt och ihärdigt lämnat goda förslag på hur samhället kan förbättras. Priset delas ut vartannat år och är på 10 000 kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum