TT Nyhetsbyrån

Utredning om trakasserier på TT klar

Dela

För några veckor sedan tillsattes en extern utredning om hur TT Nyhetsbyrån hanterat uppgifter om sexuella trakasserier inom företaget. Detta sedan flera tidigare medarbetare på TT, i samband med #metoo-kampanjen, vittnat om både trakasserier och bristande stöd från TT:s sida.

Utredningen har genomförts av arbetsrättsjurist Maria Hagberg Forss, som har fått sina direktiv av TT:s SJF-klubb och huvudskyddsombud.

Utredningen är nu klar och slår bland annat fast att flera kvinnor utsatts för sexuella trakasserier av en medarbetare på TT. Trakasserierna har bland annat bestått av ovälkommen beröring, grovt språkbruk samt sexuella inviter och anspelningar.

Händelserna ligger ett antal år tillbaka i tiden. Utredningen slår också fast att de åtgärder TT vidtagit inte varit tillräckliga och kritiserar flera formella fel i processerna (utredningens sammanfattande punkter finns listade nedan).

‑Det är bra att dessa fall nu genomlysts och det är tydligt att vi som arbetsgivare har mycket att lära av hur de har hanterats. Vi ber om ursäkt till de kvinnor som inte fått tillräckligt stöd och kommer att göra vårt yttersta för att, med lärdomarna från hur de här fallen har hanterats, bli bättre på att både förebygga och hantera liknande händelser, säger TT:s chefredaktör och vd Jonas Eriksson.

Ytterligare ett fall, som ligger ännu längre tillbaka i tiden, har av utredaren bedömts som sexuella trakasserier. Fallet rör samma medarbetare och är av liknande karaktär som de tidigare kända fallen, men har inte tidigare kommit till ledningens kännedom. Den händelsen kommer nu att hanteras.

En partsgemensam grupp, med representanter från klubb, huvudskyddsombud och ledning, har bildats. Med lyhördhet inför utredningens rekommendationer kommer den att ta fram ett åtgärdspaket.

Bland annat viks resurser åt utbildningar på alla nivåer i företaget. Arbetsmiljöansvaret ska förtydligas för alla chefsnivåer och en särskild visselblåsarfunktion införs. TT:s interna policydokument kring olika typer av kränkande särbehandling har redan uppdaterats och är enligt utredningen bra och tydliga. De ska kontinuerligt ses över och ansträngningarna med att få dem att genomsyra verksamheten ska intensifieras.

-Det är en bra rapport som tydligt visar att företaget inte tagit kvinnornas upplevelser på allvar. Den är en bra utgångspunkt för vårt förebyggande arbetsmiljöarbete mot alla former av trakasserier och därmed göra TT till en ännu bättre arbetsplats, säger SJF-klubbens ordförande Olle Lindström.

Kontaktinfo:

Jonas Eriksson, vd och chefredaktör: 0706-976235

Olle Lindström, ordförande SJF-klubben: 0705-688759

Utredningens sammanfattande slutsatser:

·Arbetsgivaren borde mer formellt till ledningsnivå ha lyft och hanterat den information/de uppgifter som framfördes, för att där kunna fatta tydliga beslut samt säkerställa att information och direktiv nådde de chefer och medarbetare som skulle verkställa besluten.

·Ärendena borde ha dokumenterats ordentligt, i syfte att kunna fatta adekvata beslut om åtgärder, att kunna följa upp resultatet av de åtgärder som beslutats samt att kunna återkoppla ordentligt till berörda personer.

·Att uppgifter om sexuella trakasserier framkommit inom organisationen borde ha kommunicerats med de fackliga representanterna, skyddsombuden, i syfte att kunna samverka om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

·Ärendena borde också ha utretts noggrannare, genom varsamma samtal med inblandade personer och vittnen, i syfte att få ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta beslut om skäliga åtgärder.

·Den åtgärd som vidtogs – att inte inblandade personer ensamma skulle behöva resa tillsammans – var skälig men borde ha kommunicerats tydligare (se första punkten) till de chefer och medarbetare som skulle planera resorna.

·Det hade varit skäligt att arbetsgivaren vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerställa att de utsatta kvinnorna inte skulle behöva arbeta tillsammans med den man som utsatt dem för ovälkommet uppträdande/sexuella trakasserier. Sådana åtgärder borde ha gällt även det dagliga arbetet på hemmaplan samt resor i närvaro av andra kollegor.

·Arbetsgivaren borde ha erbjudit bättre hjälp och stöd, återkopplat bättre till berörda personer och följt upp hur de beslutade åtgärderna fungerat, i syfte att kunna ta ställning till om det fanns ytterligare åtgärder som skäligen borde ha vidtagits.

·De s.k. disciplinära åtgärder som vidtogs mot den person vars uppträdande uppfattats ovälkommet och kränkande, var adekvata och lämpliga i den uppkomna situationen men hade vid noggrannare utredning kunnat vara mer ingripande.

·Rekommendationer för framtiden är att delegera arbetsmiljöarbetet tydligt och ändamålsenligt, att säkerställa att riktlinjer och rutiner är välkända och fungerar samt att i samverkan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier/kränkande särbehandling bör integreras.

 

Om

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Katarinavägen 15
105 12 Stockholm

08 692 26 00http://www.tt.se

TT Nyhetsbyrån erbjuder Nordens största utbud av bilder, videor, grafik och nyhetsmaterial. Vi hjälper marknadsavdelningar, myndigheter och mediekoncerner med innehåll. Som nationell nyhetsbyrå spelar TT också en central roll i många organisationers nödvändiga omvärldsbevakning. Sedan snart ett sekel bygger vi affärer och skapar trovärdighet som oberoende aktör i Mediesverige.

Följ TT Nyhetsbyrån

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TT Nyhetsbyrån

TT Nyhetsbyrån köper den anrika bildbyrån IBL21.11.2017 15:22Pressmeddelande

IBL har sedan starten på 60-talet en väletablerad position på marknaden, både i Sverige och utomlands. Kunderna är främst dagstidningar, veckopress, magasin och bokförlag.TT Nyhetsbyråns bildaffär växer och i och med uppköpet erbjuds kunderna ett ännu bredare och bättre bildarkiv. De bästa svenska och utländska bildleverantörerna samlas på ett och samma ställe. IBL är ett familjeägt företag med kontor i Ängelholm och Stockholm. Det grundades 1965 och ägs av bröderna Lars och Nils Modie. 2015 köpte IBL upp bildbyrån All Over Press vilket stärkte bolagets position inom segmenten veckopress och magasin. ·       Vi välkomnar IBL in i vårt bolag, säger Jonas Eriksson, vd och chefredaktör på TT Nyhetsbyrån. Tillsammans med IBL:s expertis och deras otroliga bildbank ska vi nu fortsätta att utveckla vårt bilderbjudande till befintliga och nya kunder, fortsätter Jonas Eriksson. ·       Vi känner oss väldigt trygga med att nu tillsammans med TT Nyhetsbyrån kunna utveckla vårt företag ytterligare

Vi utreder hantering av kränkningar26.10.2017 00:00Blogginlägg

Två tidigare medarbetare på TT Nyhetsbyrån har öppet, i bland annat i branschtidningen Resumé, berättat om hur de upplever att vi som arbetsgivare hanterat deras anmälningar om kränkningar. Fallen rör händelser som i september 2014 renderade en muntlig varning och därefter i en skriftlig sådan i februari 2015. Detta handlar inte om en person i arbetsledande ställning. Vi beklagar djupt att det finns medarbetare som har lämnat TT med bilden av att vi inte i tillräckligt hög grad har tagit vårt ansvar som arbetsgivare. Det står för oss tydligt att vi från vår sida inte gjort tillräckligt för dem sedan de tog det viktiga steget att berätta. TT kommer nu att tillsätta en extern utredning som ska undersöka hur vi har agerat i samband med de här fallen. Den kommer inte att rapportera till TT:s ledning, utan till huvudskyddsombudet och SJF-klubben. Vi har från ledningens sida inte fått några nya fall rörande kränkande särbehandling på våra bord under de senaste åren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum