Uttalande från styrelsen för Hövding med anledning av Fosielunds offentliga uppköpserbjudande

Dela

Styrelsens rekommendation till aktieägarna är beroende av hur långsiktig och riskbenägen en aktieägare är med sitt innehav i Hövding. Aktieägare som delar styrelsens syn på Hövdings förmåga att långsiktigt generera mer värde åt aktieägarna än vad som motsvaras av Fosielunds erbjudande om 21 kronor kontant för varje aktie, bör enligt styrelsens mening inte acceptera erbjudandet. Däremot finner styrelsen Fosielunds erbjudande i och för sig vara skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv och aktieägare med ett mer kortsiktigt perspektiv eller lägre riskbenägenhet bör istället överväga att acceptera erbjudandet.

Detta uttalande görs av styrelsen1 för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding”) i enlighet med avsnitt II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). 

Bakgrund

Fosielund Holding AB (”Fosielund” eller ”Budgivare”) har den 13 januari 2022 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna, till aktieägarna i Hövding att överlåta samtliga aktier i Hövding till Fosielund (”Erbjudandet”). Fosielund erbjuder 21 kronor kontant för varje aktie i Hövding. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 8 februari 2022.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 408 miljoner kronor, baserat på 19 411 069 utstående aktier, dvs. samtliga aktier utom de aktier som Fosielund och dess närstående redan ägde när Erbjudandet lämnades.

Erbjudandet innebär:

  • en negativ premie om ca 0,2 procent jämfört med slutkursen den 13 januari 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet),
  • en premie om ca 1,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 januari 2022,
  • en premie om ca 23,5 procent jämfört med slutkursen för Hövdings aktie Nasdaq First North den 21 december 2021 (vilket var den sista handelsdagen innan Fosielund offentliggjorde förvärvet av aktier som triggande budplikt), samt
  • en premie om ca 19,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 21 december 2021.

Slutkursen för Hövdings aktie den 21 december 2021, vilket var den sista handelsdagen innan Fosielund offentliggjorde förvärvet av aktier som triggade budplikt, var 17,00 kronor.

Erbjudandet är inte förenat med några fullföljandevillkor eller finansieringsvillkor och Fosielund har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Hövding inför Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet, se www.fosielundholding.se samt www.nordic-issuing.se.

Styrelsens uttalande

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till de faktorer som styrelsen ansett vara relevanta, bl.a. Hövdings nuvarande strategiska och finansiella position, rådande och förväntade marknadsförhållanden, Hövdings förväntade framtida utveckling och förväntade långsiktiga värdeskapande, inklusive därmed förknippade möjligheter och risker. Styrelsen har bl.a. också beaktat budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt analytikers och aktiemarknadens förväntningar rörande utvecklingen av Hövdings aktiekurs och lönsamhet.

Långsiktigt perspektiv

Styrelsen anser vid en samlad bedömning att Bolagets fundamentala långsiktiga värde inte fullt ut återspeglas i Erbjudandet. Styrelsen baserar denna bedömning bl.a. på sin starka tro på Hövding, bolagets strategi, framtidsutsikter och ledning.

Hövding har under 2021 genomgått en finansiell och operativ transformation med lägre kostnader i förhållande till omsättningen samt högre bruttomarginal som följd. Transformationen skapar förutsättningar för att under kommande år leverera en hållbar lönsam tillväxt där geografisk expansion är huvudfokus. Makrotrenden för cyklism är gynnsam och framgången på de svenska och danska marknaderna ska upprepas på nya marknader som bedöms ha stora potentialer, i kombination med gynnsamma och snarlika förutsättningar som dagens huvudmarknader. Det nya transformerade Hövding kommer att på ett effektivare sätt bearbeta nya marknader och kunder och med högre grad av digitalisering. Därutöver finns en framtida potential att vidareutveckla och bredda Hövdings befintliga produkterbjudande och därigenom dra större nytta av sitt starka och innovativa varumärke inom säkerhet, hållbarhet och urban mobilitet. Efter ett 2021 som kännetecknats av transformation är Hövdings huvudfokus återigen expansion och tillväxt.

Ledningsgruppen har förstärkts och förnyats med ytterligare viktig kompentens på flera positioner. Sofia Svensson, nyrekryterad verkställande direktör för Hövding som tillträder under våren 2022, har lång erfarenhet inom Midway Holding och som VD för Lammhults Design Group. Per Holmqvist, nyrekryterad CFO som tillträdde i juni 2021, har erfarenhet från lönsamma tillväxtbolag som BHG Group och Heimstaden. Styrelsen sätter tilltro till att Sofia och befintlig ledning framgångsrikt kan leda Hövding i den utstakade riktningen.

Kortsiktigt perspektiv

Oaktat styrelsens positiva syn på Hövdings förmåga i ett långsiktigt perspektiv måste aktieägarna i Hövding uppmärksammas på att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade. Marknadsförutsättningar, konjunktur, finansiering, lagstiftning, politiska beslut, skador på varumärke, utlöpande patentskydd, störningar i försörjningskedja och samarbetspartners och konkurrenters agerande är exempel på faktorer som skulle kunna påverka Hövdings utveckling negativt.  

Priset i Erbjudandet är markant högre än vad aktiekursen var när Fosielund offentliggjorde att Fosielund hade ökat sitt aktieinnehav och att ett budpliktsbud skulle lämnas. Jämfört med aktiekursen dessförinnan innebär Erbjudandet alltså en betydande premie.

Likviditeten i Hövdings aktie kan också komma att minska som en konsekvens av ökad ägarkoncentration. Vidare, i det fall Erbjudandet leder till att Fosielunds aktieinnehav överstiger 90 procent av aktierna, har Fosielund aviserat att tvångsinlösen av resterande aktier kommer påkallas följt av avnotering av Hövdings aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Aktieägarna bör även uppmärksammas på att Hövding ännu inte är kassaflödespositivt och kommer behöva anskaffa ytterligare kapital för att kunna genomföra bolagets strategi och förverkliga tillväxtmålen.

Styrelsen kan mot denna bakgrund inte komma till annan slutsats än att Erbjudandet i och för sig är skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv.

Rekommendation

Styrelsens enhälliga rekommendation till aktieägarna är beroende av hur långsiktig och riskbenägen en aktieägare är med sitt aktieinnehav i Hövding.

Den aktieägare som delar styrelsens, och uppenbarligen Fosielunds, syn på Hövdings förmåga att långsiktigt generera mer värde åt aktieägarna än vad som motsvaras av priset i Erbjudandet och som har en långfristig syn på sin investering, bör enligt styrelsens mening inte acceptera Erbjudandet.

Däremot finner styrelsen Erbjudandet i och för sig vara skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv och aktieägare med ett mer kortsiktigt perspektiv eller lägre riskbenägenhet bör istället överväga att acceptera Erbjudandet.

Erbjudandets inverkan på Hövding

Baserat på vad Fosielund uttalat i erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet, ska styrelsen enligt Takeover-reglerna redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Hövding, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Fosielunds strategiska planer för Hövding och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Hövding bedriver sin verksamhet. Fosielund har i sin erbjudandehandling avseende Erbjudandet uttalat följande:

”Budgivaren delar styrelsens syn på tillväxtstrategi för Hövding och av denna anledning planerar Budgivaren inte att efter Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar av Hövdings verksamhet eller strategi. Budgivaren uppskattar vidare den viktiga roll som Hövdings anställda spelar. Budgivaren förutser därför inga väsentliga förändringar med avseende på Hövdings ledning och övriga anställda (inklusive anställningsvillkor) eller med avseende på sysselsättningen och verksamheten på de platser där Hövding bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet förväntas inte få några väsentliga finansiella eller andra konsekvenser för Budgivaren eller Hövding.”

Styrelsen utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Övrigt

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Styrelsen har med anledning av Fosielunds erbjudande anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare.

Malmö den 24 januari 2022

Hövding Sverige AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Arp, styrelsens ordförande i Hövding Sverige AB (publ)
Telefon: +46 708 20 70 00

Per Holmqvist, CFO
Telefon: +46 733 00 29 23

Denna information är sådan information som Hövding är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022 kl. 08:30 (CET).

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250
1 Styrelseledamoten Helen Richenzhagen har dock inte deltagit i Hövdings styrelses handläggning av frågor relaterade detta uttalande eller Erbjudandet i övrigt. Helen Richenzhagen är en ledande befattningshavare TePe Munhygienprodukter AB som ägs, på samma sätt som Fosielund, till 100 % av familjen Eklund. I enlighet med avsnitt II.18 i Takeover-reglerna har därför bedömningen gjorts att Helen Richenzhagen är förhindrad att delta i Hövdings styrelses handläggning av frågor som är relaterade till Erbjudandet.


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare25.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-25 Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022. Styrelsens förslag till ex

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB25.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 25 maj 2022 Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2021 Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av st

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Q1 2022 (Q1 2021) Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga händelser under Q1 2022 Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum