Försäkringskassan

Utvecklingen inom assistansersättningen, del II

Dela

Antalet beviljade timmar inom assistansersättningen fortsätter att öka. Samtidigt får allt fler avslag på sina ansökningar om assistansersättning. I en ny rapport från Försäkringskassan analyseras hur ersättningen förändrats under perioden 2005 till 2015.

I december 2015 lämnade Försäkringskassan en rapport till regeringen där utvecklingen av antal personer och timmar sedan 1994, då assistansersättningen tillkom, redovisades. Några dagar senare, i regleringsbrevet för 2016, kom ett nytt uppdrag om assistansersättningens utveckling. Den rapport som nu lämnas är en delredovisning, slutrapporten kommer 1 februari 2017.

Tre orsaker till ökat timantal

Det genomsnittliga antalet beviljade timmar har på 10 år ökat med 26 procent, från 103 till 130 timmar per vecka. Den förra rapporten visade att ökningen till viss del skedde i samband med byte från kommunal till privat anordnare. I uppföljningen redogörs tre orsaker till timutvecklingen. Den första är att antalet timmar ökar för mottagare som redan har ersättningen. De söker igen och beviljas fler timmar. Den andra är att mottagare som beviljas ersättningen för första gången har ett allt högre genomsnitt är de som nybeviljats tidigare år. Den tredje är att den förändrade sammansättningen mellan personkretsar i sig ökar genomsnittet.

Förklaring till den ökade andelen avslag

Andel avslag inom assistansersättning har de senaste åren ökat och förklaringen är att andelen av avslagen som utgörs av personer som redan tidigare sökt ökar, från 6 till 19 procent. Det vill säga man har redan fått minst ett avslag, men sen återkommer med en ny ansökan.

-  Vi har tidigare försökt förstå vad denna utveckling beror på och det känns bra att vi nu har mer fakta. Efter slutrapporten kommer vi att förstå denna utveckling ännu bättre, säger Monika Svanholm, områdeschef inom avdelningen funktinsnedsättning på Försäkringskassan.

Fler män än kvinnor

Ett annat intressant utfall som rapportförfattarna analyserat djupare är varför allt fler män än kvinnor uppbär ersättningen. En förklaring kan kopplas samman med personkretsarna. Andelen som får assistans i personkrets 1, där andelen pojkar och män är särskilt stor, ökar och andelen mottagare som är vuxna i personkrets 3, den enda grupp där kvinnor är i majoritet, minskar. I slutrapporten kommer Försäkringskassan borra ännu djupare i frågan.


Läs mer
Deluppföljning av assistansersättningens utveckling, del II

Assistansens dag den 4 juni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om assistansersättningen

År 1994 infördes personlig assistans som en av tio insatser som kan beviljas enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personlig assistans kan beviljas dels av kommunerna, dels av Försäkringskassan som fattar beslut om statlig assistansersättning.

Personkretsarna som ger rätt till assistansersättning Ett kriterium för att få assistansersättning – och andra insatser inom LSS – är att personen tillhör någon av lagens tre personkretsar.

I personkrets 1 ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. I personkrets 2 ingår personer som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. I personkrets 3 ingår personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Nyckelord

Kontakter

För frågor om rapporten eller önskemål om intervjuer, ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum