Umeå kommun

Vädret under 2020 förbättrade luften i Umeå

Dela

På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes 2020 de lägsta värdena av kväveoxid sedan luftmätningarna påbörjades 1989. Pandemins positiva bieffekter på luftkvaliteten bedöms mindre än vädrets inverkan under 2020.

– Lägre halter av kväveoxid är generellt positivt för folkhälsan. Det gläder oss därför att vi haft ett år med tämligen låga halter av luftföroreningar trots att det berodde mest på mildare väder. Vi hoppas att kommande trafikåtgärder som bygget av Västra länken med mera ska förbättra luften i Umeå ytterligare, säger Andreas Sjögren, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Milt och blåsigt positivt

Coronarestriktionerna under 2020 kom först i vecka 12 därför bedöms ”pandemieffekten” på luftföroreningssituationen ha varit ganska liten, även om en viss haltminskning har kunnat konstateras. De flesta timmar och dygn med överskridande inträffar normalt innan mitten av mars och under den perioden var det mycket milt och blåsigt. Därför har vädret varit den klart kraftigaste orsaken till de låga värdena 2020. Det innebär att det är svårt att dra några slutsatser från fjolårets mätningar av luftföroreningar i Umeå beträffande hur åtgärder inverkat på halterna.

Lägre buss-och bilåkande

Bussresandet var 2020 cirka 25 procent lägre än normalt, vilket antas bero tillfälligt på pandemin. Trafikmätningar visar på en femprocentig minskning av personbilstrafiken på Västra Esplanaden. Det finns tydliga siffror i statistiken på kraftiga nedgångar i trafiken under restriktionsperioderna under våren respektive senhösten 2020.

Miljökvalitetsmålet klarades 2020

För kvävedioxid klarades miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet för första gången 2020. Normen för timmedelvärde klarades också för första gången och med bred marginal. Endast dygnsmedelvärdet översteg miljökvalitetsnormen, men med minsta möjliga marginal. Halterna av partiklar har varit låga och var under miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet.

Sammanfattning av resultaten

  • Halterna på Västra Esplanaden var 2020 de lägsta sedan mätningarna påbörjades 1989.
  • Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande med knapp marginal för dygnsmedelvärde på Västra Esplanaden. Det överskreds ca 8 dygn mot tillåtna 7 dygn. Timmedelvärdet överskreds endast 98 timmar mot tillåtna 175 timmar.
  • Årsmedelvärdet för kvävedioxid var 19,6 µg/m³ på Västra Esplanaden, vilket är det klart lägsta hittills, långt under normen som tillåter 40 µg/m³ och dessutom under miljökvalitetsmålet på 20 µg/m³.
  • EU-gränsvärden för kvävedioxid överskrids inte för någon mätplats.
  • Normen överskrids inte på Östra Kyrkogatan/Västra Norrlandsgatan 2020. Mätningarna visade mycket lägre värden än för 2019. Timmedelvärdet överskreds 47 timmar och dygnsmedelvärdet 2 dygn. Årsmedelvärdet låg på 16.1 µg/m³.
  • Halterna av partiklar (PM10) vid Västra Esplanaden är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Årsmedelvärdet på 13,2 µg/m³ är långt under normen på 40 µg/m³. Halten 50 µg/m³ överskreds 7 dygn jämfört med tillåtna 35 dygn. Halten fina partiklar (PM 2,5) har mycket låga värden. Dammbindningsåtgärder har normalt en god effekt och har skett 13 dagar under våren.

Ladda ned rapport på luftberäkningar på www.umea.se/luft

För mer information:

Andreas Sjögren, S
ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se  

Maja Westling, C
Vice ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Joakim Linder
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 75
joakim.linder@umea.se

Frågor om trafikmätningar

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium till Yuliya Antonova, Nathalie Lidqvist, Emelie Boman och Anna Brodin22.4.2021 09:05:08 CEST | Pressmeddelande

Varje år delar kulturnämnden ut rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Vanligtvis delas två stipendier ut, men för 2021 beslutade kulturnämnden att utöka till fyra stipendiater. Enskilda kulturarbetare och utövare har drabbats särskilt hårt av pandemin, då möjligheterna att verka inom deras respektive fält har begränsats och försvårats. Därför omfördelas 30 000 kronor ur budgeten för utvecklingsstöd för kulturverksamhet till ytterligare två rese- och kulturstipendier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum