Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmös budgetförslag för 2021

Dela

Vänsterpartiet Malmös budget är en budget för solidaritet i både välgång och kris. Vi kompromissar inte med välfärden - nu är inte tiden för nedskärningar, det är nu vi måste satsa och bygga ut!

Emma-Lina Johansson (V)
Emma-Lina Johansson (V)

- De styrande partierna, Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet har lagt en budget som har nedskärningar på över 216 miljoner kronor. De nedskärningarna har inte vi i vår budget. Vänsterpartiet vill gå en annan väg. Vi vet att det går att skapa ett samhälle för alla och lägger därför en budget som satsar på oss alla, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd. 

Årets budget är mer osäker än på länge. Den världsomfattande pandemin Covid-19 påverkar i allra högsta grad även budgeten för Malmö Stad. Arbetslösheten är högre, turistnäringen mindre, behovet av vård och omsorg annorlunda och i viss mån större. Situationen har dock inte förändrat det vi i Vänsterpartiet redan från början vet, snarare befäst våra argument för att välfärden behöver förstärkas.

- Vår gemensamma välfärd är underfinansierad, detta beror främst på de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå, som minskat skattemedlen till välfärden. Malmö stads budget har varit på svältgränsen i flera år, det krävs en ny politik för att förändra detta. Välfärden måste utvecklas, och staden måste bli mer jämlik. En statlig progressiv skatt är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en dålig välfärd. Om inte regeringen och riksdagen vill höja skatteintäkterna så måste vi göra det lokalt, säger Anders Skans (V), gruppledare

Vänsterpartiet föreslår därför en skattehöjning på 1 krona. Det ger 697 miljoner extra till vår gemensamma välfärd. En skattehöjning med en krona innebär 125 kronor extra skatt i månaden för dig som tjänar 20 000, tjänar du 25 000 får du bidra med 168 kronor extra. Den som har en månadsinkomst på 100 000 kronor får bidra med en extra tusenlapp i månaden.  

- Vi är övertygade att det är bättre med en höjd skatt än en försämrad välfärd. Likaså är det bättre med en höjd skatt än högre avgifter för olika kommunala tjänster. Avgifter slår hårdare än skatt mot personer med låg inkomst. Vår budget är ett sätt att arbeta med sociala investeringar, ett exempel är att genom att ha en bra förskola och skola ger vi våra barn en möjlighet att få ett bra liv. Vår budget har som mål att omfördela för en ökad jämlikhet i Malmö, säger Emma-Lina Johansson

Eftersom vi är i en lågkonjunktur tar vi också ut 320 miljoner kronor ut resultatutjämningsreserven (RUR). Med dessa satsningar vill vi anställa fler pedagoger i förskola och skola, fler inom äldreomsorg och LSS, fler som arbetar med det socialt förebyggande arbetet och inom socialtjänsten. Vi bygger ut välfärden för oss alla.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi analyserar, problematiserar och lägger förslag med jämlikhet och jämställdhet som utgångspunkt. I årets budget har vi tagit fasta på fem områden som vi anser att Malmö Stad behöver arbeta med och förbättra sig inom. 

  • I Vänsterpartiets Malmö får välfärdspersonalen betalt i pengar, inte applåder. Malmö Stad ser till att personalen har god arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin arbetssituation.
  • I Vänsterpartiets Malmö kräver klimatkrisen en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom de gränser naturen sätter upp.
  • I Vänsterpartiets Malmö är bostaden en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag.
  • I Vänsterpartiets Malmö behövs alla utifrån sin egen förmåga när vi tillsammans bygger det goda samhället, det är en rättighet att ha ett arbete med goda arbetsvillkor att gå till och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet. I detta ingår också rätten till en bra och likvärdig utbildning.
  • I Vänsterpartiets Malmö är ingen fri förrän alla är fria. Idag spelar det stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn och vilket kön du tillhör för dina möjligheter i livet. Vi vill inte att det ska vara så. För oss är politikens grundläggande uppgift att utjämna klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för alla människors rätt till frihet.

- Vi föreslår höjda budgetramar för ett stort antal nämnder inför 2021. Det gör vi för att nämndernas grunduppdrag ska stärkas, det behövs fler anställda inom välfärden, säger Anders Skans.

Nedan följer några exempel på satsningar:

  • För att göra förstärkningar av både den pedagogiska verksamheten, mindre barngrupper och elevhälsan satsar vi 200 miljoner kronor på skolnämnderna, till skillnad från styret som gör nedskärningar på drygt 80 miljoner kronor.
  • För att höja kvaliteten i Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter generellt och förbättra arbetsvillkor skjuter vi också till 275 miljoner kronor. Styret lägger här 255 miljoner, men ger samtidigt Arbetsmarknads- och socialnämnden resultatansvar för hemlöshet och ekonomiskt bistånd, vilket kommer innebära stora nedskärningar då den lagstiftade rätten till ekonomiskt bistånd måste betalas ut. Det kommer att drabba allt socialt förebyggande arbete. 

  • Malmö stad ska i alla sina investeringar utgå från de miljö- och klimatmål som finns i vårt miljöprogram samt i nationella och internationella klimatöverenskommelser. Alla investeringar ska redovisas utifrån hur varje enskild investering bidrar till att uppnå dessa miljö- och klimatmål. Malmö stads investeringar, i infrastruktur, bostäder, fordon och lokaler, måste alltid göras med syfte att uppnå våra klimat- och miljömål.

  • För att främja det fria kulturlivet och Malmöbors tillgänglighet till kultur, lägger vi till 10 miljoner kronor. Vi vill också finansiera en Malmöanknuten fortsättning av Rörelsernas museums verksamhet. Styret skär helt sonika ned verksamheten med drygt 10,5 miljoner. 

Budgeten bifogas i sin helhet. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson (V)
Emma-Lina Johansson (V)
Ladda ned bild
Anders Skans (V)
Anders Skans (V)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om att ta fram en koldioxidbudget24.5.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökningen absolut inte ska gå över 2 grader och allra helst inte överstiga 1,5 grader. Men ska vi klara det kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i atmosfären. Därför motionerar nu Vänsterpartiet om att Malmö stad ska ta fram en koldioxidbudget och avsätta resurser för att genomföra arbetet som krävs.

Malmövänstern motionerar om alla barns rätt till en trygg resa20.5.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett barn som behöver särskola blir placerad där lämplig och ledig plats finns i Malmö, vilket kan vara långt ifrån hemmet. Därför har eleven rätt till skoltaxi på skoldagar, men inte på lov- eller studiedagar. Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen ska barnets bästa komma i första rummet. Malmövänstern motionerar därför om att införa skolskjuts för dessa elever även på lov- och studiedagar. Så skapas kontinuitet och trygghet för såväl elever som vårdnadshavare.

Malmövänstern tar initiativ för ökat arbetsgivansvar för våldsutsatta29.4.2021 15:12:46 CEST | Pressmeddelande

På dagens kommunfullmäktige ställde Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson en fråga till arbetsgivarutskottets ordförande Anders Rubin (S) om stadens arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Då Rubin (S) erkände att frågan behöver arbetas mer med lämnar Vänsterpartiet in ett initiativärende till kommunstyrelsen för förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum