Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet

Dela
Illustration: Rudy Loewe
Illustration: Rudy Loewe

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga.

Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig.

- Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig

Flera av MUCF:s rapporter visar att unga med funktionsnedsättning oftare än andra unga:

- avstår från en fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemött

- har färre sociala nätverk och vara mindre aktiva på fritiden

- motionerar mindre

- deltar mindre i föreningslivet

- upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra av den.

- vittnar om upplevelser av maktlöshet och att inte själva kunna påverka viktiga delar i vardagen.

Det finns även könsskillnader i upplevelsen av fritiden. Unga tjejer med funktionsnedsättning anger exempelvis oftare att de har för mycket fritid. Unga med funktionsnedsättning som bor på landsbygden är mindre nöjda med sin fritid, jämfört med unga i storstadsområden.

- Vi ser stora skillnader mellan ungas möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Bemötande, tid, kostnader för aktiviteter och transporter är exempel på skäl som gör att unga med funktionsnedsättning inte kan delta på lika villkor. Alla unga behöver kunna ha en meningsfull fritid och förutsättningarna för det behöver bli bättre, säger Lena Nyberg.

MUCF:s enkätundersökning om kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet (2019) visar att både fritidsledare och chefer vill ha mer kunskap för att bättre kunna inkludera unga med funktionsnedsättning i verksamheten.

Webbinarium om nya stödet

Det nya stödmaterialet lanseras i samband med ett webbinarium den 27 maj. Där deltar även representanter från Ung i FUB, Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer, Myndigheten för delaktighet och Falköpings kommun. Personal på Stråga fritidsgård i Jönköping berättar om sitt arbete med att inkludera unga med funktionsnedsättning.

- Unga med funktionsnedsättning är en heterogen grupp som består av en mångfald individer med olika behov, förutsättningar och intressen. Det är viktigt att den som arbetar i den öppna fritidsverksamheten har verktyg och stöd för att kunna erbjuda individer tillgängliga och inkluderande fritidsaktiviteter, säger Lena Nyberg.

Pekar ut områden för utveckling

MUCF pekar i stödmaterialet ut ett antal områden där det finns behov av utveckling för att stärka unga med funktionsnedsättning och deras möjligheter till en meningsfull fritid. Det är till exempel fysisk utformning av verksamheten och samverkan mellan olika aktörer som möter målgruppen.

MUCF har sedan 2017 haft i uppdrag att ge stöd till öppen fritidsverksamhet. Läs mer om uppdraget på mucf.se

Här kan du läsa mer och ladda ner det nya stödmaterialet ”Öppna fritidsverksamheten – om tillgänglighet och inkludering

FAKTA/ ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

✓ Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomsverksamhet, ungdomens hus eller liknande som unga kan besöka kostnadsfritt och till stora delar själva välja vad de vill göra. Verksamheten kan drivas offentligt, ideellt eller privat. I de allra flesta fall finansieras verksamheten av kommunen.

✓ Drygt 12 procent av Sveriges öppna fritidsverksamheter bedriver någon typ av verksamhet för unga och unga vuxna med funktionsnedsättning. Utvecklingsbehoven gällande inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar är stora. (MUCF:s nationella enkätundersökning (2018)

Tidigare stödmaterial från MUCF:

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering". Stödmaterialet vänder sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet (2019)

Öppna fritidsverksamheten – om barnkonventionen”. Stödmaterialet vänder sig till fritidsledare och chefer i öppen fritidsverksamhet (2020)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration: Rudy Loewe
Illustration: Rudy Loewe
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nytt stöd skapar flera nya mötesplatser för unga hbtqi-personer23.6.2021 09:14:07 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nu fördelat statsbidraget till insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Fyra organisationer får dela på två miljoner kronor och satsningen väntas resultera i flera nya fysiska mötesplatser i bland annat Västmanlands, Västra Götalands och Norrbottens län. Dessutom planeras flera digitala mötesplatser. - Den här satsningen visar att det finns ett stort intresse och behov runt om i landet för att starta eller utveckla verksamheter för unga hbtqi-personer. Myndigheten har prioriterat projekt som riktar sig till orter i gles- och landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden samt till grupper bland unga hbtqi-personer som kan vara särskilt utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. Stora delar av Sveriges saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer. MUCF publicerade i mars en rapport som visar att de endast finns i 43 av Sveriges 290 kommuner. 30 av de 66 mötesplatserna återfinns i storstadsregionerna. I landsby

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin4.6.2021 15:46:33 CEST | Pressmeddelande

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. - Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisatione

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  24.5.2021 07:42:07 CEST | Pressmeddelande

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren. - Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum