Skara stift

Vi behöver tänka utanför boxen

Dela

I år kommer påsken att firas på ett annorlunda sätt. I ett brev till kyrkoherdarna i Skara stift som gick ut inför helgen uppmanade biskop Åke Bonnier att tänka utanför boxen när det gäller gudstjänstfirande i denna svåra tid. Han betonar också vikten av att följa myndigheternas rekommendationer och uppmanar till att utforma lösningar som fungerar utifrån lokala förutsättningar.

Myndigheternas råd och restriktioner innebär att påsken inte kommer kunna firas på samma sätt som tidigare, utan att kyrkan behöver tänka utanför boxen.

"Vi är som kyrka i Sverige kallade att fortsätta att vara kyrka – en kyrka i kristid, en kyrka som på olika sätt vill och ska möta församlingsborna till stöd, tröst, uppmuntran och uppbyggelse. Det är sannerligen en utmaning." Detta skriver biskop Åke Bonnier i ett brev till stiftets kyrkoherdar. Det handlar om att, även i en tid av kris, fortsätta vara kyrka. Men på ett annat sätt, utifrån det lokala förutsättningarna och sammanhangen. Det handlar om att utifrån Folkhälsomyndighetens råd göra det möjligt att fortsätta fira gudstjänst. Det kan handla om att fira gudstjänst utomhus på vandring i mindre grupper eller att fira gudstjänsten med endast ett fåtal medarbetare, men sända via webben.
-Gudstjänsten är otroligt viktig. Även om bara två personer kommer samman har det betydelse för församlingen. Klockorna får ringa, evangeliet delas och bönen får bära. På detta sätt signalerar vi hopp och liv till församlingen och det är otroligt viktigt, menar biskop Åke.

Detta år kommer firandet av påsken bli annorlunda. I påsk firas gudstjänsterna på lämpligt sätt, utifrån vad kyrkoherden finner bäst. Det behöver göras med klokhet och omsorg i dessa svåra tider utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i enlighet med regeringens beslut.

Det är även viktigt att respektera och följa myndigheternas råd gällande riskgruppers sociala kontakter. I sitt brev hänvisar biskop Åke till digitala möjligheter att ta del av gudsjtänsten för dessa grupper. Antingen via de många olika sändningar som finns på webben från olika delar av landet eller via de sändningar som erbjuds via public service.
-Det är, i dessa tider, lika värdefullt som att fira gudstjänst i en kyrkolokal.

Även när det gäller begravningar, vigslar och dop behöver klokhet råda kring rådande rekommendationer.

I den situation som råder nu är de diakonala behoven stora. I och med den nationella överenskommelsen med några av landets största organisationer inom civilsamhället och tack vare andra goda initiativ från församlingar sker god samverkan gällande stöd till utsatta människor.
-Kanske kan en ung ideell medarbetare engagera sig genom att hjälpa en äldre person med att få mat och mediciner levererade till sig. Det är på detta sätt vi kan vara kyrka i handling, genom att hjälpa våra medmänniskor i denna svåra tid, säger biskop Åke.

Nyckelord

Kontakter

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.