Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernens verksamhet påverkades avsevärt av Covid-19-pandemin under första kvartalet

Dela

Volkswagen-koncernen registrerade en avsevärd påverkan på sin verksamhet som ett resultat av den globala Covid-19-pandemin efter de första tre månaderna av innevarande räkenskapsår. Kundleveranserna minskade med 23,0 procent jämfört med samma period föregående år till 2,0 (2,6) miljoner fordon.

  • Leveranserna på 2,0 (2,6) miljoner fordon minskade 23,0 procent jämfört med föregående år – nedgång särskilt i Asien/Stillahavsområdet och Europa
  • Koncernens försäljningsintäkter minskade med 8,3 procent till 55,1 miljarder euro
  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk med 3,9 miljarder euro till 0,9 miljarder euro
  • Resultat före skatt uppgick till 0,7 (4,1) miljarder euro
  • Nettokassaflöde för Automotive Division minskade med 4,5 miljarder euro jämfört med föregående år till -2,5 miljarder euro – förhållandet mellan kapital och försäljningsintäkter var 4,7 (4,0) procent
  • Nettolikviditeten i Automotive Division är fortsatt stabil på 17,8 miljarder euro

Frank Witter, VW AG:s finans- och IT-chef, kommenterade:

– Den globala Covid-19-pandemin påverkade vår verksamhet avsevärt under första kvartalet av 2020. Vi har vidtagit flera motåtgärder för att sänka kostnaderna och säkerställa likviditeten och vi fortsätter att vara robust positionerade ekonomiskt. Vi har inlett en gradvis uppstart även av våra fabriker utanför Kina. Våra anställdas och leverantörers hälsa är fortfarande en tydlig prioritering. I Tyskland har återförsäljarna öppnat igen sedan förra veckan. Vi har alltså tagit första steget tillsammans för att få igång verksamheten igen. Volkswagen-koncernen går igenom denna exempellösa kris med fokus och beslutsamhet.

Försäljningsintäkterna minskade med 8,3 procent under januari-mars till 55,1 (60,0) miljarder euro. Rörelseresultatet före engångsposter minskade markant med 81,4 procent till 0,9 (4,8) miljarder euro. Under föregående år minskade engångsposterna till följd av dieselskrisen vinsten med -1,0 miljarder euro. Det fanns inga engångsposter under det första kvartalet 2020.

Försäljningsmarginalen under det första kvartalet 2020 var 1,6 procent (6,4 eller 8,1 procent före engångsposter). Förutom nedgången i enhetsförsäljningen till följd av minskad efterfrågan från kunderna, orsakade turbulens på råvaru- och kapitalmarknaderna att mätningen av verkligt värde på råvarusäkringar hade en negativ effekt och också ledde till negativa valutaeffekter. Resultatet före skatt sjönk till 0,7 (4,1) miljarder euro.

Förväntat rörelseresultat för helåret

Volkswagen-koncernen förväntar sig att kundleveranserna under 2020 kommer att bli betydligt lägre än föregående år på grund av Covid-19-pandemins påverkan. Utmaningar kommer också att uppstå särskilt på grund av ökat konkurrenstryck, instabila råvaru- och valutamarknader och strängare utsläppsrelaterade krav. Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter 2020 förväntas ligga betydligt under föregående års nivå till följd av Covid-19-pandemin. Sammantaget räknar Volkswagen-koncernen med att rörelseresultatet för 2020 kommer att ligga kraftigt under föregående år, men fortfarande förbli positivt.

Trots motåtgärder förväntas FoU-kvoten och förhållandet mellan capex och försäljningsintäkter inom Automotive Division att ligga över föregående års nivå 2020 på grund av lägre efterfrågan och därmed minskade försäljningsintäkter. Med tanke på den lägre kundefterfrågan, ytterligare utbetalningar i relation till dieselskrisen och kassaflöden från fusioner och förvärv, förväntas nettokassaflödet för 2020 ligga under föregående års siffra. Som ett resultat kommer nettolikviditeten i Automotive Division också att underskrida föregående års nivå. Vi förväntar oss lägre avkastning på investeringar (ROI) än föregående år på grund av intäktsrelaterade faktorer och räknar inte med att uppnå vår målsättning för minsta avkastning på investeringar om 9 procent.

Nettolikviditeten inom Automotive Division är fortsatt robust

I slutet av mars 2020 uppgick nettolikviditeten i Automotive Division till 17,8 miljarder euro. I slutet av december 2019 var siffran 21,3 miljarder euro. Nettokassaflödet från Automotive Division sjönk med 4,5 miljarder euro jämfört med föregående år till -2,5 miljarder euro. Under de första tre månaderna ökade forsknings- och utvecklingskostnaderna med 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år, till 3,6 miljarder euro. FoU-kvoten ökade till 8,0 (6,9) procent, främst på grund av lägre försäljningsintäkter. Capex i Automotive Division uppgick till 2,1 (2,0) miljarder euro. Capex-förhållandet i Automotive Division ökade till 4,7 (4,0) procent på grund av lägre försäljningsintäkter till följd av pandemin.

Varumärken och affärsområden

Under årets tre första månader sålde Volkswagen Personbilar 765 000 (910 000) fordon, en minskning med 16,0 procent. Försäljningen av Golf- och Passat-modellerna ökade mot trenden och T-Cross var också mycket populär. Försäljningsintäkterna uppgick till 19,0 miljarder euro, en minskning med 11,9 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet minskade till 481 (921) miljoner euro (föregående års siffra före engångsposter); här kunde fallande volymer till följd av Covid-19-pandemin, kostnadsökningar och en försämring av mixen inte kompenseras av lägre försäljningsincitament och bättre prispositionering.

Audis enhetsförsäljning minskade till 268 000 (305 000) fordon globalt under rapporteringsperioden. Det kinesiska joint venture-företaget FAW-Volkswagen sålde ytterligare 97 000 (130 000) fordon. I synnerhet Q3 och e-tron hade ökad efterfrågan. Försäljningsintäkterna minskade till 12,5 (13,8) miljarder euro. Rörelseresultatet sjönk till 15 miljoner euro (1,1 miljarder euro). Lägre fasta kostnader och utvecklingskostnader kunde inte kompensera för minskningen i volymer, effekterna av mätningen av råvarusäkringar och negativa valutakurseffekter. De viktigaste ekonomiska siffrorna för varumärket Audi inkluderar varumärkena Lamborghini och Ducati. Under perioden januari-mars 2020 sålde Lamborghini 2 253 (2 349) fordon och Ducati sålde 10 171 (13 806) motorcyklar.

ŠKODA sålde 237 000 fordon under rapporteringsperioden, 13,7 procent färre än året innan. Scala- och Kamiq-modellerna var mycket efterfrågade. Försäljningsintäkterna uppgick till 4,8 (4,9) miljarder euro. Rörelseresultatet var 307 miljoner euro, 103 miljoner euro lägre än året innan. Positiva mixeffekter kunde inte kompensera för effekterna av lägre volymer, valutakurseffekter och utsläppsrelaterade kostnader.

SEAT:s enhetsförsäljning uppgick till 140 000 fordon under de första tre månaderna 2020. Detta var 20,6 procent lägre än året innan. Denna siffra inkluderar A1 tillverkad för Audi. SUV-modellerna Arona, Ateca och Tarraco var särskilt populära. Försäljningsintäkterna minskade jämfört med året innan med 16,2 procent till 2,6 miljarder euro. Rörelseresultatet på -48 (89) miljoner euro minskade främst på grund av volymeffekter.

Bentley registrerade enhetsförsäljning på 3 302 (2 584) fordon under rapporteringsperioden. Försäljningsintäkterna ökade till 620 (456) miljoner euro. Rörelseresultatet förbättrades till 56 (49) miljoner euro på grund av volym- och mixeffekter.

Porsche sålde 56 000 fordon världen över under perioden januari-mars 2020, 1,3 procent färre än året innan. Försäljningsintäkterna uppgick till 5,4 (5,2) miljarder euro. Rörelseresultatet sjönk till 529 (829) miljoner euro. Tillsammans med kostnadsökningar belastade valutakurseffekter och minskad fordonsförsäljning intäkterna, medan mixen utvecklades positivt.

Volkswagen Transportbilars enhetsförsäljning minskade till 99 000 (129 000) fordon världen över under de första tre månaderna 2020. Försäljningsintäkterna minskade med 18,9 procent till 2,7 miljarder euro. Den minskade enhetsförsäljningen minskade rörelseresultatet till 14 (291) miljoner euro. Förutom minskad volym påverkades resultatet också av den CO2-incitamentsskatt som träder i kraft i år, mer ogynnsamma valutatrender samt högre fasta kostnader och utvecklingskostnader. Produktkostnadsoptimeringar och mixeffekter påverkade positivt.

Enhetsförsäljningen för Scania Vehicles and Services uppgick till 19 000 (24 000) fordon under första kvartalet 2020. Omsättningen minskade till 3,0 (3,4) miljarder euro. Rörelseresultatet för Scania Vehicles and Services uppgick till 256 (370) miljoner euro. Minskande fordonsförsäljning kompenseras delvis av positiva mixeffekter och lägre fasta kostnader. Serviceverksamheten ökade något.

MAN Commercial Vehicles sålde 28 000 fordon under rapporteringsperioden, en minskning med 17,2 procent från året innan. Försäljningsintäkterna minskade till 2,6 (3,0) miljarder euro. Rörelseresultatet sjönk till -83 (115) miljoner euro. Förutom lägre volymer reducerades resultatet med ytterligare kostnader som uppkommit i samband med introduktionen av den nya generationen lastbilar och en allt svårare affär för begagnade fordon.

Power Engineering genererade en försäljningsintäkt på 922 (891) miljoner euro under de första tre månaderna 2020. Som en följd av en annorlunda affärsmodell inom detta område påverkades rörelseresultatet av Covid-19-pandemin endast i begränsad omfattning och steg till 16 (9) miljoner euro genom starka volym- och mixfaktorer.

Under första kvartalet 2020 ingick kunderna 1,9 (1,9) miljoner nya finansierings-, leasing-, service- och försäkringsavtal med Volkswagen Financial Services (-1,4 procent). Det totala antalet kontrakt vid rapportperiodens slut uppgick till 21,6 miljoner, 6,5 procent mer än i slutet av 2019. Rörelseresultatet förbättrades till 654 (638) miljoner euro under de första tre månaderna 2020.

Pressmeddelandet på engelska finns på Volkswagen Newsroom.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2019 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 98 400 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,63 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde vi 14 832 lätta transportbilar vilket är 27,6 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,97 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2019.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Starkt första kvartal för Volkswagen-koncernen6.5.2021 20:31:41 CEST | Pressmeddelande

Den positiva affärsutvecklingen i Volkswagen-koncernen under andra halvåret 2020 fortsatte under första kvartalet i år. Detta resulterade i stark ekonomisk utveckling med betydande förbättringar jämfört med den svagare jämförelseperioden föregående år, som påverkades av pandemin. Framgångsrik hantering av COVID-19-pandemin och bristen på halvledare, tillsammans med återhämtning på marknaderna, var nyckeln till denna positiva utveckling.

#Project1Hour: Volkswagen-koncernen med 660 000 medarbetare i den största klimatkampanjen i företagets historia21.4.2021 14:30:03 CEST | Pressmeddelande

På Earth Day 2021 kommer alla medarbetare i Volkswagen-koncernen att under arbetstid i en timme diskutera sitt bidrag till minskad klimatpåverkan. "Jag ser fram emot att få många förslag från våra medarbetare runt om i världen för att ytterligare påskynda våra aktiviteter för minskad klimatpåverkan", säger koncernens VD, Herbert Diess.

Europeisk VD-allians för en ambitiös klimatstrategi22.3.2021 11:43:27 CET | Pressmeddelande

10 europeiska företagsledare investerar 100 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen från sina företag och produkter, som en del av företagsstrategin, och efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder. "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience" bildades 2020 som ett sektorövergripande klimatskyddsprojekt, för att samarbeta kring praktiska lösningar. Alliansen strävar efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen.

Volkswagen-koncernen använder plattformar för framtidens fordon och tjänster16.3.2021 18:47:44 CET | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen ökar takten i sin omställning till att bli en ledande leverantör av individuell mobilitet för en elektrifierad och fullt uppkopplad tid. För detta ändamål kommer koncernen att systematiskt förbättra sin framgångsrika plattformsstrategi. I framtiden ska fordon och tjänster från koncernens varumärken baseras på i stort sett standardiserade tekniska plattformar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum