VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

Dela

För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och växthusgaser. Därför har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet analyserat vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp till luft. Arbetet har genomförts i ett projekt kallat "Morötter och piskor inom sjöfarten för att nå miljökvalitetsmål". Vinnova och Trafikverket har finansierat projektet.

– Syftet med projektet har varit att utveckla rekommendationer till svenska beslutsfattare och aktörer. Vi har studerat vilka styrmedel som kan bidra till att fyra av de svenska miljökvalitetsmålen som avser utsläpp till luft och internationella sjöfartsorganisationen IMO:s klimatmål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

När slutsatserna summeras står det klart att det både behövs bättre uppföljningsverktyg och underlag för framtidsscenarier samt en kombination av olika styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen.

Bättre underlag

Underlagen för att följa upp och prognosticera sjöfartens utsläpp till luft behöver förbättras. Det finns ett antal brister i den officiella statistiken. Bristerna gäller till exempel transparensen; för närvarande kan det vara svårt att avgöra faktorerna som förklarar att vissa utsläpp ökar eller minskar från år till år.

Dagens styrmedel otillräckliga

Målen kommer inte att nås med dagens styrmedel. De beräkningar som gjorts visar att de svenska miljökvalitetsmålen 2030 och 2045 inte kommer att nås genom att fortsätta med dagens styrmedel, det vill säga med ”business as usual”. Inte ens de mest optimistiska scenarierna med relativt stora förändringar i sjöfartens bränslemix förväntas leda till att klimatmålen nås.

Flera och kraftigare styrmedel

Det behövs en kombination av olika styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålen. När det gäller minskning av växthusgaser föreslår projektet bland annat att svenska aktörer arbetar för att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem eller ett liknande globalt system. Hastighetsbegränsningar är ett annat förslag.

För att minska utsläppen av kväveoxid föreslås en (nord)europeisk NOfond som ger incitament till investeringar i katalysatorer eller liknande.

Ytterligare en rekommendation, som rör både den nationella och internationella nivån, är att studera hur utformningen av de svenska miljödifferentierade farledsavgifterna och hamnavgifterna kan förbättras. Dessutom bör man titta på hur dessa avgiftssystem kan samordnas på nationell och internationell nivå för att nå fler fartyg och ge större miljöincitament än i dag.

– Vi rekommenderar dessutom mer forskning och utveckling kring olika typer av förnybara bränslen och av styrmedel för att främja produktion av bränslen och teknikutveckling, säger Inge Vierth.

Läs mer i publikationer från projektet

Webbsida om projektet

Morötter och piskor

Ytterligare information

Inge Vierth, forskningsledare på VTI, inge.vierth@vti.se, tel 08-555 770 32

Nyckelord

Kontakter

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Nya prismodeller kan krävas för att möta nytt sätt att resa20.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Resandet med kollektivtrafik har minskat mycket under pandemin till följd av ökat distansarbete, inställda aktiviteter och färre sociala sammankomster. Men det är också en naturlig följd av rekommendationerna att undvika kollektivtrafik och att inte resa under rusningstid. När fler arbetar på distans behövs nya prismodeller för kollektivtrafiken för att möta resenärernas nya behov.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum