Rekryteringsmyndigheten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet är att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar vi också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

För övrigt är vår uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Vi ansvarar även för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomför vi undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället exempelvis Tullverket, MSB och Kustbevakningen.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 230 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.

 

Inbjudan till pressträff 18 september klockan 12.00 i anslutning till invigning av Rekryteringsmyndighetens nya lokaler på Tegeluddsvägen 29A i Stockholm17.9.2020 16:50:00 CEST | Pressmeddelande

Försvarsminister Peter Hultqvist inviger Rekryteringsmyndighetens nya lokaler i Stockholm. I samband med detta bjuder generaldirektör Christina Malm in till pressträff där försvarsministern också deltar. På grund av pandemin finns tyvärr inga möjligheter att visa lokalerna, men lokalerna kommer att presenteras muntligen av generaldirektör Christina Malm. Pandemin har påverkat Rekryteringsmyndigheten som infört skyddsåtgärder. Dessa regler gäller även vid pressinbjudan. Du är välkommen om du har varit fullt frisk i minst två dygn. Håll avstånd på minst 1,5 meter och tänk på handhygien. Det finns möjlighet att ställa frågor om pandemins påverkan på mönstringen av totalförsvarspliktiga inför grundutbildningen med värnplikt, såväl som påverkan på de prövande till Försvarsmakten och till Polismyndigheten. Föranmälan till pressträffen krävs. Anmälan skickas till Marinette Nyh Radebo marinette.nyhradebo@rekryteringsmyndigheten.se senast klockan 10.30 18 september. Presslegitimation krävs. Max

Rekryteringsmyndigheten öppnar för nationell prövning12.6.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige. Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning. Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer att resa inom Sverige från och med den 13 juni. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll. Rekryteringsmyndigheten har i dialog med Folkhälsomyndigheten kommit fram till att en återgång till ordinarie upptagningsområden för prövningsverksamheten nu framstår som det lämpligaste alternativet. Säkerhet i fokus - Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Chri

Mönstringshandboken förbereder ungdomarna inför mönstringen8.6.2020 11:27:00 CEST | Pressmeddelande

I mars fick 15 000 kvinnor och män födda 2002 besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar i augusti och pågår fram till april 2021. Nytt för i år är att alla ungdomar kommer att få en handbok med tips och information om det mesta som man kan tänkas fundera på inför sin mönstring. Rekryteringsmyndigheten har ett informationsuppdrag som innebär att vi särskilt ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter man har kopplat till lagen. Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Sedan tidigare finns en chatbott i Facebook Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen och en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen i AR, augmented reality. Nytt för i år är ”Mönstringshandboken” som skickas ut till alla ungdomar som ska mönstra. Tryckt och nyskapande bok - Varje år utvärderar vi mönstringskampanjen och där har det framkommi

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten2.6.2020 14:04:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med måndag 8 juni utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands län får möjlighet att pröva i Stockholm. Boende och folkbokförda i Värmlands län får möjlighet att pröva i Malmö. Rekryteringsmyndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten inför beslut om att från och med vecka 24 utöka prövningsverksamheten. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Bakgrund till beslutet Skillnaden i smittspridning mellan länen har börjat utjämnas, men alltjämt finns några län med låg smittspridning, till exempel i delar av Norrland och på Gotland. Södermanlands och Örebro län har fortsatt en hög smittspridning. Rekryteringsmyndigheten bedömer därför att det mot bakgrund av ovanstående i nulä

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten12.5.2020 10:02:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med måndag 18 maj utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län får möjlighet att pröva i Stockholm. Kalmar och Jönköpings län får möjlighet att pröva i Malmö. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge och Skåne län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Säkerhet i fokus Säkerheten för både prövande och personal har största prioritet. För att undvika trängsel vid prövningen kommer antalet upprop att utökas. Det innebär att de prövande bättre sprids över dagen i lokalerna. Alla som kommer till Rekryteringsmyndigheten uppmanas också att tänka på att undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken under resan till prövningen, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten. För att kunna genomföra prövningen på ett säkert och kontrollerat sätt har Rekryteringsmyndigheten redan

Beslut om prioritering i prövningsverksamheten under pågående smittspridningsläge Covid-1911.5.2020 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om att prioritera prövningar för de som har sökt till polisutbildningen före de som gjort en ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt. Förutsättningarna för myndigheten att nå målen i regleringsbrevet bygger på att prövningsverksamheten är i full drift under hela året. På grund av Covid-19 kommer Rekryteringsmyndigheten inte att nå målet under 2020 om att mönstra och pröva 18 500 totalförsvarspliktiga och genomföra 8 500 prövningar åt Polisen. I nuläget är inskrivningsläget till grundutbildning med värnplikt bättre än antagningsläget för polisutbildningen. Rekryteringsmyndigheten har därför beslutat att från och med vecka 21 och fram till utbildningsstart HT 2020 prioritera prövning för polisutbildningen. Kontakt: Marinette Nyh Radebo Kommunikationschef 070-144 21 05 Per Andersen Helseth Presskontakt 070-829 38 75 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet inom totalförsvarsområdet och ly

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Stockholm27.4.2020 14:31:00 CEST | Pressmeddelande

Den 4 maj kommer prövningarna i Stockholm att öppnas upp för de som både är folkbokförda och boende i Stockholms län. Med anledning av Covid-19 stängde Rekryteringsmyndigheten prövningsverksamheten i Malmö och Stockholm den 23 mars. Beslutet baserades på den medicinska bedömning som verksamhetschef och chefsläkare tagit utifrån de lagar som styr Rekryteringsmyndigheten. Beslutet utgick också ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Prövningsenheten i Malmö öppnade för prövande för de som både är folkbokförda och boende i Skåne län den 20 april. Från och med den 27 april utvidgas prövningen även för de som både är folkbokförda och boende i Blekinge län, Kronobergs län och Hallands län. Trots att smittspridningsläget i Stockholms län är oförändrat högt, har Rekryteringsmyndigheten, med utökade skyddsåtgärder, beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten från och med den 4 maj. Beslutet har informerats Smittskydd Stockholm och Rekryteringsmyndigheten har kontinuerlig

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Malmö och fortsatt stängt i Stockholm15.4.2020 12:01:00 CEST | Pressmeddelande

Den 20 april kommer prövningarna att återupptas vid Rekryteringsmyndigheten i Malmö för prövande som är folkbokförda i Skåne län. Rekryteringsmyndigheten stängde prövningsverksamheten i Malmö och Stockholm den 23 mars. Beslutet baserades på den medicinska bedömning som verksamhetschef och chefsläkare tagit fram utgående ifrån Folkhälsomyndigheten rekommendationer och de lagar som styr Rekryteringsmyndigheten. Under de veckor prövningsverksamheten har varit stängd har åtgärder, för att kunna genomföra prövning på ett säkert och kontrollerat sätt, tagits fram. Även en medicinsk bedömning har genomförts av de överväganden som ska vara uppfyllda för att kunna öppna prövningsverksamheten. De åtgärder som behöver vidtas för att möjliggöra prövning är bland annat att förse läkare och sjuksköterskor med skyddshandskar, engångsförkläden och skyddsmask. Förfrågan till Försvarsmakten gällande reservutrustning (skyddsmask 90) har även bekräftats. Plexiglas installeras på erforderliga platser i lok

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet välkomnar förslaget om namnbyte30.3.2020 15:22:00 CEST | Pressmeddelande

Försvarsdepartementet har idag publicerat en remiss av promemoria om namnändring av myndighetsnamn. Promemorian har remitterats till ett antal instanser. Rekryteringsmyndigheten har sitt ursprung i Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket) som bildades 1995. 2010 beslutade riksdagen att värnplikten skulle läggas vilande, och i och med det ändrades också myndighetens uppdrag. Riksdagen beslutade därefter att myndigheten från och med den 1 januari 2011 skulle heta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten). Rekryteringsmyndigheten lämnade den 28 oktober 2019 ett svar på en remiss från försvarsdepartementet, där motiven för namnbytet angavs. Här följer en kort summering av varför Rekryteringsmyndigheten anser att myndighetsnamnet bör ändras. Den 2 mars 2017 återaktiverades värnplikten och Rekryteringsmyndigheten uppdrag förändrades på ett genomgripande sätt. Begreppet ”rekrytering” är numera felaktigt och skapar missförstånd då myndigheten bedriver myndighetsutövning mo

Rekryteringsmyndigheten stänger prövningsverksamheten i Stockholm och Malmö20.3.2020 14:50:00 CET | Pressmeddelande

Med syfte att begränsa smittspridningen av cov-19 i samhället har Rekryteringsmyndigheten beslutat att stänga prövningsverksamheten i Stockholm och Malmö från den 23 mars. Beslutet innebär att det inte kommer att genomföras någon mönstring eller prövning från den 23 mars. Prövningsverksamheten beräknas starta igen den 20 april. Rekryteringsmyndighetens övriga verksamhet fortsätter som vanligt. Framförallt prioriteras arbetet med att planera för en start av prövningsverksamheten igen och för att åtgärda de effekter som stängningen har haft på verksamheten. Kontakt: Marinette Nyh Radebo Kommunikationschef 070-144 21 05 Per Andersen Helseth Presskontakt 070-829 38 75

Årsredovisning 2019 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten24.2.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Regeringsbeslutet 2017 att återaktivera värnplikten fortsätter ha en stor effekt på Rekryteringsmyndighetens verksamhet och utveckling. Nedan är en summering av viktiga händelser under 2019. - 2019 har varit ett utmanande och framgångsrikt år som präglats av högt tempo i samtliga Rekryteringsmyndighetens verksamheter. Vi fortsätter att bidra till den ökade operativa effekten i krigsförbanden och till att stärka den samlade förmågan i totalförsvaret, parallellt med förberedelser inför de volymökningar som föreslagits inför kommande försvarsbeslut, säger generaldirektör Christina Malm. Mönstring av ungdomar födda 2001 I mars 2019 började Rekryteringsmyndigheten att skicka ut brev till cirka 95 000 ungdomar födda år 2001 med information om totalförsvarsplikten och med uppmaning att lämna uppgifter om sig själva i mönstringsunderlaget. Cirka 13 000 av dessa fick sedan besked om att de skulle kallas till mönstring. Mönstringen pågår under perioden augusti 2019 till maj 2020. Grundutbildning

100 000 ungdomar får mönstringsunderlaget17.1.2020 11:06:00 CET | Pressmeddelande

I år är det ungdomar födda 2002 som ska svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Att svara på mönstringsunderlaget är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt. Från och med denna vecka får ungdomarna födda 2002 ett brev med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget. Mönstringsunderlaget består av sextiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna. Mönstring för omkring 15 000 ungdomar De flesta svenska medborgare som är bosatta i Sverige och fyller 18 år under 2020 är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna information om sig själva i mönstringsunderlaget. I år rör det sig om cirka 100 000 ungdomar. Av dessa väljer sedan Rekryteringsmyndigheten ut omkring 15 000 ungdomar födda 2002 som kallas till mönstring. De som väljs ut är de som bedöms ha bäst förutsättningar att göra en grundut

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar till regeringen underlag för den försvarspolitiska propositionen för perioden 2021-202514.11.2019 12:00:00 CET | Pressmeddelande

I underlaget har Totalförsvarets rekryteringsmyndighet gjort bedömningar av Försvarsberedningens förslag rörande civilplikt, ökande prövningsvolymer och utflyttad mönstring, vilka är de områden i Försvarsberedningens rapporter som tydligt berör Rekryteringmyndighetens verksamhet. Nedan är en sammanfattning av myndighetens underlag. Rekryteringsmyndighetens bedömning är att myndigheten kommer att kunna möta det av Försvarsberedningen föreslagna antalet inskrivna med civilplikt årligen från och med 2023, under förutsättning att nödvändig finansiering tillförs. En förutsättning för att inskrivning till civilplikt ska kunna genomföras är att det finns tydliga befattningskrav som Rekryteringsmyndigheten kan skriva in de civilpliktiga till. Rekryteringsmyndigheten bedömer att myndigheten kan möta såväl Försvarsberedningens som Försvarsmaktens förslag till stegvis ökning av utbildningsvolymerna avseende grundutbildning med värnplikt, under förutsättning att beslut om utbildningsvolymer och ök

Rekryteringsmyndigheten lämnar remissvar till regeringen avseende nytt myndighetsnamn30.10.2019 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Rekryteringsmyndigheten har sitt ursprung i Totalförsvarets pliktverk som bildades 1995. Myndighetens uppdrag ändrades 2010 när beslutet att den del i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som rör kallelse och mönstring till grundutbildning med värnplikt skulle läggas vilande. Möjligheten att kalla totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning aktiverades år 2014 och skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt aktiverades år 2017. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten återigen bedriver en stor del av sin verksamhet med stöd av lagen om totalförsvarsplikt och därmed bedriver myndighetsutövning mot enskilda medborgare. Mot bakgrund av detta har myndigheten konstaterat att nuvarande myndighetsnamn inte längre överensstämmer med vad som är den huvudsakliga verksamheten.

I år ska 95 000 ungdomar svara på frågorna i mönstringsunderlaget4.3.2019 15:52:00 CET | Pressmeddelande

- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kallar i år dubbelt så många 18-åringar till mönstring I år är det ungdomar födda 2001 som ska svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Omkring 13 000 av dem kommer sedan att kallas till mönstring. Det är mer än dubbelt så många jämfört med 2017 då plikten återinfördes. Totalt ska 5000 personer genomföra grundutbildning med värnplikt. Att svara på mönstringsunderlaget är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt och gör man inte det kan man bli skyldig att betala vite. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna. Under veckan får de första 18-åringarna brevet med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget. Brevet skickas postnummervis och det är ungdomarna i Stockholmsområdet som är först ut att svara på frågorna. Mönstringsunderlaget består av femtiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Mönstrin

Nu kommer beskedet om mönstring - 11 000 ungdomar kallas4.6.2018 14:40:00 CEST | Pressmeddelande

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kallar 11 000 ungdomar till mönstring. Under veckan (v 23) får alla ungdomar födda år 2000, som under våren lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget, veta om de ska mönstra eller inte. 88 101 ungdomar har svarat på frågorna och av dem kommer cirka 11 000 att få besked om de kommer att kallas till mönstring. Drygt 93 000 ungdomar födda år 2000 fick under april och maj ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett webbaserat frågeformulär, det så kallade mönstringsunderlaget. Myndigheten har nu sammanställt underlaget och utifrån uppgifterna, samt Försvarsmaktens behov, bedömt vilka som ska kallas till mönstring. Lämna uppgifter i mönstringsunderlaget Alla ungdomar som fyller 18 år under året är skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden till mönstringsunderlaget. Uppgifterna har sedan 2011 samlats in enbart av beredskapsskäl, men efter regeringens beslut i mars 2017 om att återaktivera skyldigheten att m
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet är att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar vi också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

För övrigt är vår uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Vi ansvarar även för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomför vi undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället exempelvis Tullverket, MSB och Kustbevakningen.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 230 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.