Umeå kommun

Kommunen medsökande till kultursatsning

Dela
Umeå kommun ansöker tillsammans med tre projektpartners om medverkan i EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA), som bland annat möjliggör en bred satsning på kulturlivet i Umeå. Syftet är att främja regional konkurrenskraft och stärka social sammanhållning.

– Det här är en del av Umeå kommuns arbete med social hållbarhet, med fokus på framför allt barn och ungas uppväxtmiljö. Projektet bidrar till att identifiera faktorer och utvecklingsområden som i hög utsträckning bidrar till fortsatt hållbar tillväxt i Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade i december 2019 att Umeå kommun ska samordna en konkurrenskraftig ansökan till EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA) för att möjliggöra en bred satsning på kultur- och samhällsengagemang i Umeå, i syfte att stärka regional konkurrenskraft och social sammanhållning. UIA–programmet syftar till att förse urbana regioner med medel för nya, innovativa och djärva lösningar bortom det redan beprövade för att lösa komplexa urbana utmaningar.

Projektpartners är RISE, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, samt eXpression Umeå. Umeås UIA-ansökan inom kultur och kulturarv har döpts till ”UMECHAOS” (Understanding and Motivating Engagement in Culture and cultural Heritage through Alternative Organisation of Society) och har som mål att testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag. Projektet ska testa nya metoder och aktiviteter som öppnar för nytt medborgarengagemang och investeringar i kultur och kulturarv. Det kommer vidare att bygga vidare på kulturhuvudstadsårets medskapandemetoder för att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheter.

Medverkan i projektet innebär en finansiering på motsvarande 51 miljoner kronor, varav en medfinansiering från Umeå kommun på 7,6 miljoner kronor till och med år 2023. Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, vänder sig mot beslutet.

– Vi är helt emot detta projekt. Skälet till att vi yrkar avslag till den här ansökan är att det är ytterst tveksamt att prioritera 7,6 miljoner kronor till den här satsningen i det osäkra ekonomiska läge som Umeå kommun och Sverige just nu befinner sig i, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye