Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”

Dela
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga.  

2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att det då saknades mötesplatser i 247 av Sveriges 290 kommuner. 30 av 66 mötesplatser fanns i storstadsområden medan landsbygdskommuner helt saknade det.

Pandemin har också slagit hårt mot mötesplatser för unga hbtqi-personer, de allra flesta har behövt ställa om sina verksamheter. 

- Vi vet att unga hbtqi-personer möter fler hinder under sin fritid, vilket är mycket bekymmersamt. Behoven av särskilda insatser för att stärka tillgången till riktade mötesplatser för unga hbtqi-personer är fortfarande högst aktuella och viktiga, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

Under uppdragstiden har MUCF samlat in kunskap om unga hbtqi-personers upplevelser av sin fritid och tillgång till mötesplatser samt om verksamheternas förutsättningar, utmaningar och behov. Myndigheten har erbjudit riktade utbildningar och stödmaterial för aktörer som driver eller vill starta mötesplatser och bland annat utvecklat en modell för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer.   

Statsbidrag viktigt

I mars 2021 fick MUCF i uppdrag att fördela ett bidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Fyra organisationer fick dela på två miljoner kronor och satsningen resulterade i flera nya digitala mötesplatser samt fysiska mötesplatser i bland annat Västmanlands, Västra Götalands och Norrbottens län.

Rapportens resultat visar att det finns fortsatt stort behov av särskilda insatser för att öka tillgången till mötesplatser för unga hbtqi-personer.

- Unga hbtqi-personer ska ges möjlighet att delta i trygga och stärkande fritidsaktiviteter på lika villkor som andra unga. MUCF föreslår därför att vi även fortsatt får i uppdrag att fördela statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer och att detta bör kunna sökas även av aktörer inom det offentliga, säger Lena Nyberg.

Vill fortsätta kartläggning

I slutrapporten presenterar MUCF ett antal förslag och bedömningar som myndigheten anser kan stärka förutsättningarna att skapa nya mötesplatser för unga hbtqi-personer. bland annat en fortsatt kartläggning.

MUCF vill också utveckla och genomföra insatser för att höja kunskapen om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete, framför allt riktade till beslutsfattare, chefer och strateger i den öppna fritidsverksamheten

Pandemin har bidragit till att verksamheter inom ungas fritid i allmänhet, och i öppen fritidsverksamhet i synnerhet, behövt utveckla sitt digitala ungdomsarbete på olika sätt. MUCF vill få i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, ta fram kunskap om digitalt ungdomsarbete och hur det kan utformas på ett ändamålsenligt sätt.

MUCF bedömer även att det behövs mer kunskap om hur barn som är hbtqi upplever sin fritid och tidiga insatser.

Här kan du läsa slutrapporten Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer” (A2019/01404/MRB)

Läs mer om MUCF:s arbete med mötesplatser för unga hbtqi-personer på mucf.se

Läs mer om MUCF:s arbete med hbtqi-frågor på mucf.se

Pressmeddelande: Nytt stöd skapar flera nya mötesplatser för unga hbtqi-personer

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer” | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Debattartikel: Det saknas mötesplatser för unga hbtqi-personer - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

27 projekt för unga får dela på 16 miljoner kronor i EU-bidrag13.1.2022 13:24:27 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat totalt 16 miljoner kronor (1 582 728 euro) i bidrag till 27 svenska ungdomsprojekt. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. - Vi hoppas på att ännu fler söker under 2022, såväl erfarna som nya aktörer, säger Ellen Gosdoum, chef for avdelningen för internationellt samarbete. Den andra ansökningsrundan 2021 avslutades den 5 oktober, och MUCF fick ta emot totalt 47 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Cirka 6 miljoner kronor (564 678 euro) beviljades till 16 organisationer i bland annat Gävle, Stockholm och Göteborg. En stor del av ansökningarna handlade om miljö och klimatförändringar, fysiskt och mentalt välmående och entreprenörkunskaper. MUCF fick 13 projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren och beviljade cirka 10 miljoner kronor (1 018 050 euro) i bidrag till 10 volontärprojekt och ett solidarit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye