Alecta

Stärkt finansiell ställning trots osäker omvärld och negativa marknader.

Dela
Alectas finansiella rapport första halvåret 2022. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2021.
Magnus Billing. Foto: Evelina Carborn
Magnus Billing. Foto: Evelina Carborn

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 6,7 procent (10,3) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Kollektiv konsolideringsgrad för den förmånsbestämda försäkringen var 185 procent (165).

• Solvensgraden för koncernen var 211 procent (187).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,06 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,020 procent (0,021).

Alectas finansiella ställning är efter det första halvåret 2022 fortsatt mycket stark, med en solvensgrad på 211 procent. Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på -12,7 procent under det första halvåret 2022. Den kollektiva konsolideringsgraden för Alectas förmånsbestämda försäkring stärktes och uppgick til 185 procent.

- Vi har ett skakigt halvår bakom oss. Rysslands krig i Ukraina, kraftigt fallande börser, snabbt stegrande inflation och räntehöjningar världen över har skapat en osäkerhet om vart världen är på väg. Avkastningen för det första halvåret är tydligt negativ, vilket beror på aktieportföljens utveckling. Vi gick dock in i 2022 med en mycket stark finansiell ställning och en portfölj som sedan flera år rustats för att bättre tåla den typ av utveckling som skett under 2022. Det har för oss varit en trygghet att vila pannan mot när mycket annat känts oroligt, säger Magnus Billing, vd Alecta.

Alectas finansiella ställning har utvecklats väl trots de stora nedgångarna på världens börser. Ett skäl till detta är att stigande räntor under perioden har minskat nuvärdet av våra framtida åtaganden. Ett annat viktigt skäl är Alectas tydliga fokus på kostnadseffektivitet. Sedan några år har Alecta också arbetat med att skapa en portfölj av tillgångar som bättre ska kunna stå emot såväl stigande inflation som tillfälliga börsras. Under 2021 minskade Alecta andelen aktier i portföljen rejält och ökade alternativa investeringar. Den kommande tiden för de finansiella marknaderna är osäker och svårbedömd, men det är inte osannolikt att den negativa utvecklingen under det första halvåret kommer att fortsätta resten av året och även påverka andra tillgångsslag, som exempelvis fastigheter.

Vid årsskiftet lanserades en uppdaterad version av hur privatkundernas digitala årsbrev visas på Mina sidor, vilket minskade belastningen på våra system och snabbade på laddningstiderna för våra kunder markant. Kundnöjdheten ligger kvar på en hög nivå.

Alectas pensionsekonom Staffan Ström har fortsatt varit en stark röst i pensionsdebatten, med fokus på att beslut om en så viktig fråga som pensionerna behöver utgå från en seriös, faktabaserad analys och ha en mycket lång hållbarhet.

I januari investerade Alecta 75 miljoner dollar i en blå obligation som bidrar till bättre havsmiljö i Belize och 450 miljoner dollar i två återförsäkringsfonder för naturkatastrofer.

I maj vann Alecta ett pris för bästa strategi inom alternativa tillgångar på IPE Real Estate Awards. Arbetet med att bygga upp den portföljen har pågått sedan 2017 och fortsatte även under 2022, bland annat med en co-investering på drygt 1 miljard kronor i Storbritanniens största klimatneutrala kontorsfastighet.

Alecta Fastigheter AB tilldelades tillsammans med Nordr Sverige AB i maj en av Stockholm stads största markanvisningar i Värtahamnen och kommer att få rollen som ankarbyggaktör.

Alectas vd Magnus Billing tog i juni emot H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band, med motiveringen "För förtjänstfulla insatser inom klimat- och hållbarhetsarbetet inom den finansiella sektorn".

Under våren undersökte Finansinspektionen Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen. I slutet av juni skrevs ärendet av, vilket är ett kvitto på att det löpande arbetet inom Alecta med att stärka internkontroll och riskhantering har fungerat väl.

- Jag vill tacka alla kunder och medarbetare för att vi tillsammans på ett tryggt sätt tagit oss igenom ett osäkert halvår, som vi går ur med bibehållen styrka. Jag hoppas på en höst där vi får en säkrare och fredligare omvärld, utan lika stor turbulens i ekonomin, så att vi i stället kan lägga större kraft på att utveckla Alecta och skapa värde åt våra kunder, säger Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på minus 12,7 procent under det första halvåret 2022. Under femårsperioden fram till sista juni 2022 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 6,7 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 208 miljarder kronor (198) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 185 procent den 30 juni 2022 (165).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 916 miljarder kronor (936) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad var 211 procent den 30 juni 2022 (187).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1124 miljarder kronor (1134) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - juni 2022

jan - juni 2021

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-12,7

12,4

6,7

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 juni

185

165

 

Solvensgrad koncernen, per 30 juni

211

187

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,06

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,04

0,07

0,06

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,020

0,021

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Läs Alectas delårsrapport här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Billing. Foto: Evelina Carborn
Magnus Billing. Foto: Evelina Carborn
Ladda ned bild

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1100 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye