Umeå kommun

Kommunstyrelsen vill jämställa ersättning till kommunens lantbrukare

Dela
Förändringar i områdesindelningen för det nationella stödet och kompensationsstödet för norra Sverige ger en ojämn fördelning av stöd till lantbrukare i Umeå. Det är något som i vissa fall slår hårt, vilket behöver rättas till, skriver kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, Umeå kommun, i en skrivelse till Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

– I en dialog med LRF har vi blivit varse om att den nya områdesindelningen leder till minskad ersättning till en del lantbrukare i kommunen. Till det kommer den rådande situationen med inflation som också drabbar många. För Umeå kommun är det viktigt att vi ur ett hållbarhetsperspektiv men även ett beredskapsperspektiv bibehåller produktion av lokalproducerad mat. Därför vill vi se en justering av områdesindelningen så att våra lantbrukare får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Den nya områdesindelningen syftar till attåterspegla de olika odlingsförhållanden som finns i landet, där områden medsämre förutsättningar får högre stödbelopp. År 2016 genomfördes med hjälp av temperaturmätningar en förändring i områdesindelningen som ledde till att många lantbrukare i länet fick förbättrade ersättningar, men där ett fåtal lantbrukare fick stora sänkningar i stödbeloppen. Dessa lantbrukare verkar i Umeå och Skellefteå kommuner på platser som har kommit att kallas för ”öar” i stödområdesindelningen, alltså en handfull mindre geografiska platser som anses ha högre medeltemperatur och därmed bättre förutsättningar att bedriva produktion än sina kollegor i grannförsamlingarna.

De gårdar i Umeå och Skellefteå kommuner som ligger i dessa öar är inte så många till antalet, men det rör sig framför allt om mjölkgårdar där det nationella stödet per liter mjölk gör stor skillnad för den enskilda lantbrukaren. Förutom den ekonomiska konsekvensen med lägre ersättningar så påverkas också grundläggande förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten, som sämre möjligheter hos banker och långivare.

Kriget i Ukraina har påverkat förutsättningarna för lantbruk i hela Sverige. De kraftigt höjda priserna för insatsvaror som exempelvis foder, gödsel, diesel och plast har drabbat kommunens lantbrukare hårt och många riskerar konkurs. Enligt skrivelsen från Umeå kommun handlar det inte längre om lantbrukarnas möjligheter att investera, utan om att få företagen att överleva.

Umeå kommun ser det som viktigt att värna länets och kommunens lantbrukare och därmed den lokala matproduktionen. Det är viktigt utifrån alla hållbarhetsaspekter, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt, men också ur ett krisberedskapsperspektiv.

Umeå kommun vill därför poängtera vikten av att öarna i stödområdesindelningen tas bort och i stället inkluderas till omgivande stödområdesindelningen, så att de drabbade lantbrukarna ges samma förutsättningar som sina grannkollegor att fortsatt bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye