Grant Thornton Sweden AB

Ny rapport: Lönsamheten högsta på fem år – men personalbristen ett hot för vård- och omsorgsbranschen

Dela
Den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. Omsättningen ökade med cirka fem procent under 2021 och lönsamheten är den högsta sedan 2017. Men samtidigt står vårdsektorn nu inför liknande strukturella utmaningar som innan pandemin. Personalbrist, låg produktivitet och stora regionala skillnader är några exempel. Dessutom ritas den politiska kartan om. Detta enligt Grant Thorntons färska rapport.

- Under 2021 ökade omsättningen inom privat vård och omsorg med drygt sju miljarder, en ökning cirka fem procent jämfört med 2020. Efterfrågan har ökat mest inom primärvård och tandvård. En förklaring är att alla som i mindre utsträckning sökte vård under pandemin, nu har återvänt till vården, säger Mats Fagerlund, branschexpert och partner på Grant Thornton.

Även lönsamheten har ökat i relation till föregående år.

- Branschens lönsamhet är med 7,6 procent den högsta sedan 2017, dels är det en generell återhämtning efter pandemin, men det drivs också av en ökad lönsamhet inom primärvården som kan förklaras av provtagningar och vaccinationer, säger Mats Fagerlund.

Personalbristen ett hot mot svensk sjukvård
Tittar man på andra nyckeltal än de finansiella ser det dock dystert ut för den privata vård- och omsorgssektorn. Branschen står inför en rekryteringskris: 2025 väntas det saknas 11 000 specialistsjuksköterskor, 1 300 barnmorskor och 2 400 biomedicinska analytiker. Effekterna av detta syns redan nu runt om i landet i form av hög arbetsbelastning, stängda vårdplatser och operationer som skjuts upp. Samtidigt är det färre som utbildar sig till tandläkare och läkare och allt fler väljer att lämna branschen.

- Studier pekar på ökad arbetsbelastning, dåligt ledarskap och svagt erkännande av anställda som bakomliggande orsaker, men även att strukturella problem inte erkänns fullt ut, säger Mats Fagerlund.

Som en följd av detta ökade kostnaderna för inhyrd personal från 5,6 miljarder 2020 till 6,3 miljarder 2021, vilket motsvarar fyra procent av de totala kostnaderna.

Låg produktivitet inom vården i Sverige
Det svenska sjukvårdssystemet visar på hög vårdkvalitet och förhållandevis mycket resurser inom sjukhusvården ur ett internationellt perspektiv. Utmaningarna ligger i för långa väntetider, bristande tillgänglighet och låg produktivitet. Både arbetsproduktivitet och sjukhusen uppvisar en svag produktivitetsutveckling jämfört med andra länder.

- Med tanke på den pågående personalkrisen samt ökad ekonomisk belastning på regioner och kommuner så bör privata aktörer ha starka drivkrafter att erbjuda lösningar som kan öka produktiviteten och bidra till att lösa vårdens utmaningar i ett längre perspektiv. Tyvärr blir frågorna kring digitalisering och digitala aktörer när det gäller till exempel debatten kring utomlänsersättningen snabbt politiserad och det finns en risk att beslut fattas som inte är optimala för utvecklingen av svensk vård. Ersättningsystemen är dock ofta inte konstruerade för att ge rätt incitament till ny teknologi och digitalisering, vilket försvårar förflyttningen, säger Stefan Wiklund, partner och chef för M&A på Grant Thornton.

Stora utmaningar väntar äldreomsorgen
Andelen äldre över 80 år kommer att öka med cirka 50 procent och vara drygt 800 000 personer till 2030. Denna grupp ökar både mer och snabbare än den arbetsföra befolkningen. Samtidigt pekar till exempel IVO och Coronakommissionen på behov av ökad bemanning och förbättringar inom till exempel medicinsk kompetens. Men kommunernas ekonomiska situation är pressad med höga pris- och löneökningar.

- För att kunna tillhandahålla den omsorg som våra äldre är i behov krävs lösningar för ett effektivare resursutnyttjande. Som ett exempel så finns det idag förutsättningar genom effektivare fastighetslösningar och teknologi för digital övervakning som kan möjliggöra en lägre bemanning inom såväl äldreboenden som inom hemtjänst, men hittills har många begränsats av lagstiftning eller andra regelverk, säger Stefan Wiklund.

Den regionala ojämlikheten inom vården växer
Ingen av Sveriges 21 regioner klarar av att leva upp till den lagstadgade garantin inom vården. Det finns även stora skillnader i väntetider mellan regionerna och i vissa regioner har var tredje patient fått vänta utöver lagstadgade nivåer.

- Under 2022 tillsattes en parlamentarisk utredning avseende skatteutjämningssystemet för första gången på tio år. Syftet med översynen är att se till att utjämningssystemet hänger med i samhällsutvecklingen, så att kommuner och regioner ges likvärdiga ekonomiska villkor, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar, säger Mats Fagerlund.

Mats Fagerlund fortsätter:

- Vi ser ett mer komplext politiskt landskap efter valet med en högerregering på riksplanet, samtidigt som Socialdemokraterna gått väldigt starkt fram i många regioner. Det blir nu viktigt att förstå hur detta påverkar den privata vård och omsorgsbranschen.

Om vårdrapporten
Grant Thornton har sedan 2010 årligen kartlagt de svenska privata bolagens utveckling inom vård och omsorgsmarknaden, främst ur ett finansiellt perspektiv. Vi belyser också de huvudutmaningar som svensk vård och omsorg står inför, och genomföra fördjupningar inom olika områden som är aktuella och viktiga för att klara framtidens vård och omsorg med bibehållen eller ökad kvalitet.

Studien baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier, utredningar inom området och Grant Thorntons egen branscherfarenhet från att arbeta med förvärvs-, strategi- och annan rådgivning inom vård- och omsorgssektorn. Grant Thornton har även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Kontakter

Mats Fagerlund
08-5630 70 71
mats.fagerlund@se.gt.com


Stefan Wiklund
08-5630 72 40
stefan.wiklund@se.gt.com

Bilder

Ladda ned bild
Stefan Wiklund Grant Thornton
Stefan Wiklund Grant Thornton
Ladda ned bild
Mats Fagerlund Grant Thornton
Mats Fagerlund Grant Thornton
Ladda ned bild

Dokument

Om

Grant Thornton Sweden AB
Grant Thornton Sweden AB
Kungsgatan 57
11122 Stockholm

http://www.grantthornton.se

Följ Grant Thornton Sweden AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grant Thornton Sweden AB

Från bibliotek till mötesplats för entreprenörer – nu flyttar Grant Thornton i Örebro15.2.2024 14:30:19 CET | Pressmeddelande

Nya Evenemangskvarteret i Örebro håller på att ta form och nu väljer även revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton att flytta dit. Det som tidigare var stadsbibliotek ska nu bli en mötesplats för entreprenörer och tillväxtföretag. Örebro har ett växande näringsliv och Grant Thorntons kontorschef Björn Öhrman ser ett behov av att anställa fler ekonomer och jurister för att möta en ökad efterfrågan. Helst minst tio stycken närmaste åren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye