Alecta

Stabila finanser för Alecta 2022 trots vikande börser

Dela
Alectas finansiella rapport för helåret 2022. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 december 2021.
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn.
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var minus 9,8 procent för 2022.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 6,7 procent (10,9) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Kollektiv konsolideringsgrad för den förmånsbestämda försäkringen var 172 procent (172).

• Solvensgraden för koncernen var 218 procent (201).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,06 procent (0,07).

• Förvaltningskostnadsprocenten för den premiebestämda försäkringen var 0,04 (0,05)

• Förmånsbestämd pension under utbetalning höjdes med 10,84 procent per den 1 januari 2023 för 641 000 ITP-pensionärer. Samtidigt räknades värdet på intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut upp lika mycket. Det berör 960 000 kunder. Över 50 miljarder kronor fördelas ut till totalt 1,6 miljoner kunder.

• Svenska företags pensionskostnader sänktes med 11,2 miljarder kronor för 2023 genom införande av premiereduktion för förmånsbestämd ålders- och familjepension och fortsatta premiereduktioner för riskförsäkringar.

• Fortsatta investeringar inom hållbarhet, bland annat i en obligation som ska bidra till bättre havsmiljö runt Belize, i 105 Victoria Street som ska bli Storbritanniens största klimatneutrala kontorsfastighet och i Polarium, ett svenskt bolag som är ledande inom avancerade lösningar för energilagring och energioptimering.

Magnus Billing, vd Alecta:

- 2022 var ett år som vi tyvärr minns för det pågående brutala och hemska kriget i Ukraina. Kriget påverkade, och fortsätter påverka, också ekonomierna i övriga Europa och utvecklingen på kapitalmarknaderna, och är en av orsakerna till stigande inflation och räntor och sjunkande börser. Alecta hade ändå en så stark finansiell ställning att vi under hösten kunde inflationssäkra våra förmånsbestämda pensioner och höja dem med nästan 11 procent för 2023, och samtidigt sänka kostnaderna för företagen med 40 procent. Det innebär att över 61 miljarder fördelas ut till totalt 1,6 miljoner privatkunder och 35 000 svenska företag.

- Vår modell som bygger på låga avgifter, ömsesidighet där allt överskott går tillbaka till kunderna och kollektiva försäkringslösningar är särskilt framgångsrik ett oroligt år som detta, genom den stora trygghet den skapar för 35 000 svenska företag och 2,6 miljoner pensionssparare.

- Jag vill tacka alla kunder och berömma medarbetare för att vi tillsammans på ett tryggt sätt tagit oss igenom ett osäkert år, ett år som vi går ur med bibehållen styrka, redo för att fortsätta skapa trygghet - nu och i framtiden.

Alectas finansiella ställning har utvecklats väl trots de relativt stora nedgångarna på världens börser under året. Ett skäl till detta är att stigande räntor under perioden har minskat nuvärdet av framtida åtaganden. Ett annat viktigt skäl är Alectas tydliga fokus på kostnadseffektivitet. Sedan några år har Alecta också arbetat med att skapa en portfölj av tillgångar som bättre ska kunna stå emot såväl stigande inflation som tillfälliga börsras.

Även om 2022 gav en negativ avkastning har Alectas premiebestämda produkt en god avkastning över den senaste femårsperioden. Starka dämpningsregler gör också att kunder med premiebestämd pension under utbetalning inte drabbats fullt ut av den negativa avkastningen under året, eftersom det finns en gräns på 5 procent som utbetalningen max kan sänkas med från ett år till ett annat.

Alecta fastigheter har ökat marknadsvärdet på fastighetsbeståndet genom organisk tillväxt men också genom förvärv av Solna Centrum och Campus Södermalm i Stockholm. I början av 2022 tilldelades företaget tillsammans med Nordr en av Stockholm Stads största markanvisningar i Värtahamnen.

I början av året lanserades en uppdaterad version av hur privatkundernas digitala årsbrev visas på Mina sidor, vilket minskade belastningen på våra system och snabbade på laddningstiderna för våra kunder markant. Kundnöjdheten ligger kvar på en hög nivå.

Automatiseringen i Alectas tjänster till kunderna har utökats på flera sätt, till exempel förbättrades Pensionsplaneraren, som är en av de mest uppskattade tjänsterna på Mina sidor. En lösning för personer med skyddad identitet har tagits fram så att de kan logga in och se sina försäkringar samt ta emot brev digitalt.

Fotoutställningen “Äldre men inte gammal” har fortsatt turnera i Sverige och tagit plats i Stockholm vid tre tillfällen. Utställningen är en del av ett pågående arbete med att nyansera den stereotypa bilden av pensionären.

Under året vann Alecta två priser i IPE Awards, i maj pris i kategorin alternativa strategier inom fastigheter och i december pris för bästa svenska pensionsbolag.

Den nya strategiplanen, Alecta 2028, fastställdes efter diskussioner och workshops i alla delar av företaget, med fyra förflyttningsområden som ytterligare skall stärka och göra företaget fortsatt framgångsrikt även i framtiden.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på minus 9,8 procent under 2022. Under femårsperioden fram till sista december 2022 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 6,7 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 225 miljarder kronor (227) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 172 procent den 31 december 2022 (172).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 928 miljarder kronor (1004) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad var 218 procent den 31 december 2022 (201).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1153 miljarder kronor (1231) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - dec 2022

jan - dec 2021

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-9,8

24,1

6,7

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 december

172

172

 

Solvensgrad koncernen, per 31 december

218

201

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,06

0,07

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,04

0,07

0,05

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,023

0,019

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Mer information:

Kollektiv konsolideringsnivå förmånsbestämd försäkring

Historisk avkastning förmånsbestämd försäkring

Historisk fördelad avkastning premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension

Alectas finansiella kalender för 2023

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn.
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn.
Ladda ned bild

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar mer än 1100 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye