GlobeNewswire

Kallelse till Elanders årsstämma 2023

Dela

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls fredagen den 21 april 2023, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 13 april 2023. Dessutom måste aktieägare senast den 17 april 2023 även ha anmält sin avsikt att delta i stämman.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 april 2023. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Elanders finns totalt 35 357 751 aktier, varav 1 814 813 A-aktier med tio röster per aktie och 33 542 938 B-aktier med en röst per aktie. Aktierna berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska anmäla sig till stämman på något av följande sätt:

 • via Elanders hemsida www.elanders.com,
 • skriftligen per post till Elanders AB (publ), ”Årsstämma 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller
 • per telefon till 08-402 91 33.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.elanders.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 12. Beslut om
  1. fastställande av arvoden till styrelsen
  2. fastställande av arvoden till revisorn
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  1. omval av Carl Bennet;
  2. omval av Eva Elmstedt;
  3. omval av Dan Frohm;
  4. omval av Erik Gabrielson;
  5. omval av Anne Lenerius;
  6. omval av Magnus Nilsson;
  7. nyval av Ulrika Dellby;
  8. nyval av Anna Hallberg;
  9. nyval av Johan Trouvé; och
  10. omval av Dan Frohm som styrelseordförande.
 14. Val av revisor
 15. Beslut avseende valberedning
 16. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 17. Stämmans avslutande

UTDELNING (PUNKT 10 b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 4,15 (3,60) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 25 april 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 28 april 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är fredagen den 21 april 2023.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 11 – 14)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Fredrik Carlsson (Svolder AB), Dan Frohm (styrelseordförande i Elanders AB), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Dag Marius Nereng (Protector Forsikring ASA) föreslår:

 • att till ordförande vid stämman utses Dan Frohm,
 • att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,
 • att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 318 020 kronor (4 133 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 811 440 kronor (784 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 405 720 kronor (392 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 165 600 kronor (160 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 82 800 kronor (80 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 84 870 kronor (82 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 42 435 kronor (41 000) per ledamot,
 • att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson, samt att nyval sker av Ulrika Dellby, Anna Hallberg och Johan Trouvé. Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall har avböjt omval.
 • att till styrelsens ordförande omväljs Dan Frohm,
 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
 • att omval sker av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ledamöter som föreslås för nyval

Ulrika Dellby
Ulrika Dellby har en civilekonomexamen. Hon är styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB samt ledamot i Bico Group AB, Lifco AB, Linc AB, SJ AB och Werksta Nordic AB. Tidigare partner Boston Consulting Group.
Aktieinnehav (eget och närståendes): Inga.

Anna Hallberg
Anna Hallberg har en akademisk utbildning inom juridik och företagsekonomi. Hon har tidigare varit statsråd och Utrikeshandelsminister, vice koncernchef för Almi Företagspartner samt haft ett antal ledande befattningar inom SEB.  
Aktieinnehav (eget och närståendes): 5 000 B-aktier.

Johan Trouvé
Johan Trouvé har en civilingenjörsexamen. Han är vd för Västsvenska Handelskammaren och har tidigare bland annat varit regionchef för Schenker AB. Han är idag ledamot i Svenska Mässan, Thomas Concrete AB samt UNICEF Sverige.
Aktieinnehav (eget och närståendes): 100 B-aktier.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

VALBEREDNING (PUNKT 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att:

 • uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2024 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2023,
 • uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
 • för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
 • för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
 • för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
 • valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

HANDLINGAR
Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget på Flöjelbergsgatan 1C i Mölndal och på dess hemsida, www.elanders.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Elanders har organisationsnummer 556008-1621 och säte i Mölndals kommun.


Mölndal i mars 2023

Styrelsen för Elanders AB (publ)

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Hexatronic Group AB (publ) publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 202312.4.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 12 april, 2024 Göteborg Sverige Hexatronic Group AB (publ) publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 Hexatronic publicerar idag bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://group.hexatronic.com. Göteborg 12 april, 2024 Henrik Larsson Lyon VD Hexatronic Group För eventuella frågor kontakta: Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00 Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32 Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 09:00 CEST. Om Hexatronic Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområd

Chief Commercial Officer lämnar HMS Networks8.4.2024 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks Chief Commercial Officer (CCO), Hans Larsson, har idag beslutat att lämna HMS Networks för att fokusera på nya utmaningar utanför bolaget. - Hans Larsson började som CCO på HMS under 2017.Han har varit en mycket värdefull medlem i HMS koncernledning och har spelat en viktig roll i uppbyggnad och expansion av vår säljorganisation. Jag vill tacka Hans för hans viktiga bidrag till HMS utveckling och önska honom all lycka till i framtiden, säger Staffan Dahlström, VD för HMS. Hans Larsson kommer vara kvar på HMS till och med den 20 juni. För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT) och sysselsätter mer än 1 200 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distribut

Kallelse till årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) 20248.4.2024 09:15:49 CEST | Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JLT MOBILE COMPUTERS Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00 på PM & Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 april 2024, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 2 maj 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering (s.k. rösträttsregistrering), som kan vara tillfällig, måste vara genomförd fredagen den 26 april 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. I bolaget f

Elanders publicerar datum för delårsrapport första kvartalet 2024 samt telefonkonferens5.4.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024 fredagen den 19 april 2024 kl. 10.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt tillförordnad ekonomidirektör Åsa Vilsson. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. För att delta, registrera dina uppgifter via registreringslänken nedan. När du har registrerat dig kommer du att få ett separat e-postmeddelande som innehåller inringningsnummer och PIN-koder. Anmäl dig till telefonkonferensen här. Agenda 14.50 Konferensnumret öppnas 15.00 Genomgång av delårsrapporten 15.20 Frågestund 16.00 Avslutning Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: https://www.elanders.com/sv/presentationer För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Åsa Vilsson, tillförordnad ekonomidirektör,

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det första kvartalet 20244.4.2024 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det första kvartalet 2024 tisdagen den 16 april 2024 klockan 07.30. Samma dag klockan 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. Om du önskar delta via webcasten går du in på nedan länk. Länk till webbsändningen Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telekonferens Presentation och inspelning kommer finnas tillgängligt på HMS webbplats efter telefonkonferensen. För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +4

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye