Umeå kommun

Umeå planerar anläggning för förbränning av slam från norra Sverige

Dela
Kommunfullmäktige har beslutat tillstyrka att Umeå Energi bildar ett nytt bolag som ska arbeta med förbränning av deponerat slam från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Verksamheten som är tänkt att bedrivas vid Dåva industriområde kommer att ta hand om de miljöfarliga ämnen som finns i slammet och även bidra till fjärrvärme i Umeå.

– Deponi av slam är ett växande problem för alla kommuner idag och på Dåva har vi i Umeå kommun de förutsättningar som krävs för att ta hand om och förbränna slam på ett miljömässigt hållbart sätt. Utöver de många miljövinster som vi kan bidra med för hela regionen får Umeåborna dessutom tillbaka energi från anläggningen via fjärrvärmenätet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

De miljömässiga fördelar en anläggning för förbränning av slam har är att skadliga ämnen
som tungmetaller, läkemedelsrester, mikroplaster och PFAS/PFOS helt eller delvis
destrueras. Undersökningar har också påvisat relativt höga halter av fosfor i
reningsverksslam, vilket med föreslagen lösning möjliggör återföring av grundämnet till
kretsloppet. Det energiöverskott som uppstår vid förbränningen avses att säljas till Umeå Energi och delar av detta kommer kunna ersätta fossilbaserade spetsvärmeanläggningar under den kalla årstiden.

Umeå Energi har tillsammans med kommunala VA-aktörer i regionen, bland annat Vakin, genomfört en förstudie med syfte att utreda möjlighet att uppföra en så kallad monoförbränningsanläggning på Dåva-området. Enligt denna skulle anläggningen kunna möjliggöra en ansvarfull hantering av det slam som uppstår i regionen.

Det bolag som nu ska startas, Norrslam AB, bedöms ha ett kapitalbehov av cirka 800 miljoner kronor, vilket föreslås finansieras med Klimatklivet, lånade medel från Kommuninvest samt eget kapital om cirka 125 miljoner kronor proportionellt fördelat utifrån ägarandel. Avsikten är att Umeå Energi långsiktigt ska ha en ägarandel om cirka 25 procent.

Efter att bolaget bildats ska delägande erbjudas till utvalda kommuner i regionen.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye