GlobeNewswire

Styrelsen för PolyPlank AB beslutar genomföra företrädesemission om 12 MSEK samt upptar brygglån

Dela

PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Givet att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 12 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser om totalt 4,6 MSEK (motsvarande 38 procent av emissionsvolymen). Härutöver har PolyPlank avtalat om garantiåtaganden om totalt 4 MSEK (motsvarande 33 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 72 procent av emissionsvolymen. PolyPlank har idag även ingått avtal om brygglån om 5 MSEK med Buntel AB till marknadsmässiga villkor.

Företrädesemissionen i korthet

 • Bolaget kommer att investera i en ny extruder för att effektivisera produktionen. Mot denna bakgrund samt för att förstärka rörelsekapitalet har styrelsen för PolyPlank beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget 12 MSEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 är aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till innehav av aktier. Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Allmänheten i Sverige inbjuds även att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
 • Teckningskursen har fastställts till 0,05 kr per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om 49% jämfört med genomsnittlig volymviktade aktiekursen under de senaste 15 handelsdagarna.
 • Teckningsperioden löper från och med den 16 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.
 • PolyPlanks huvudägare har avgivit teckningsförbindelse uppgående till 4,6 MSEK, motsvarande 38 procent av emissionsvolymen.
 • Därutöver har en extern investerare avgivit en emissionsgaranti uppgående till 4 MSEK, motsvarande 33 procent av emissionsvolymen. Därmed är emissionen säkerställd till 72 procent.

VD Cay Strandén kommenterar:
Vi har de senaste åren omstrukturerat och gjort företaget till en professionell leverantör av våra unika materialåtervinningsbara produkter utan skadliga tillsatser. Vi har satsat på segment som inte är konjunkturberoende, såsom bland annat offentliga upphandlingar av bullerplank där vi erbjuder ett komplett sortiment av olika typer av produkter. Vi har klarat oss genom Coronapandemin och efterföljande Ukraina krig som har påverkat marknaden påtagligt.
Vi såg trots pågående lågkonjunktur en ökade efterfrågan av våra produkter under första kvartalet i år och vi har ett antal högintressanta projekt i pipelinen. Vi behöver därför säkerställa att vi har tillräckligt med rörelsekapital samt kapital för att möjliggöra framtida maskininvesteringar.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 16 - 30 juni 2023
 • Teckningskurs: 0,05 SEK per ny aktie
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 239 694 987 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 12 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 14 juni 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 juni 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 13 juni 2023. Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 var aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 juni 2023, erhålls tre (3) teckningsrätter. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 399 491 645 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande:  20 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 72 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 – 27 juni 2023.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 juni 2023 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2023.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 239 694 987 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 37,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Garantiåtaganden och teckningsförbindelser
PolyPlank har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets största ägare Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) samt garantiåtagande från externa investerare om totalt 8,6 MSEK, vilket motsvarar 72 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar 4,6 MSEK (38 procent) och garantiåtagandena motsvarar 4,0 MSEK (33 procent). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om 13 procent.

Brygglån
I syfte att säkerställa Bolagets kapitalbehov fram till dess att likviden från Företrädesemissionen är Bolaget tillhanda, har Bolaget ingått ett avtal om ett kortfristigt lån om 5 MSEK med Buntel AB. Brygglånet, som löper till dess att Företrädesemission har slutförts, dock längst till den 15 augusti 2023, upptas med en uppläggningsavgift om 5,0 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,5 procent.

Memorandum och anmälningssedlar
Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.polyplank.se) och Hagberg & Aneborn Fondkommissions (www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. 
Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har PolyPlank anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission som emissionsinstitut.
Nordic Certified Adviser (www.certifiedadvisers.com) är Bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information avseende företrädesmission kommer att publiceras via pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Cay Strandén
Telefon                070 586 92 57
E-post                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2023 kl12:20 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic CertifiedAdviser AB är bolagets CertifiedAdviser,www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB effektiviserar och ökar fokus på tillväxt genom att centralisera sin ledning19.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 19:e september 2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att man under året organiserat om delar av sin ledning för att öka effektiviteten och skapa bättre fokus på tillväxt. För att uppnå effektivare styrning och bättre nyttjande av bolagets befintliga resurser har flera förändringar gjorts. Följande funktioner har centraliserats under ny ledning med globalt ansvar. Marknad och affärsutveckling leds av Christian Meincke, CMO/CBDO. Christian har tidigare under 2023 arbetat med strategiska marknadsfrågor för JLT på konsultbasis.Produktutveckling av hårdvara och mjukvara samlas under gemensam ledning av Andreas Nivard som tar rollen som CPO. Andreas behåller sin tidigare roll som VD för JLT Software Solutions, det helägda dotterbolaget som driver JLT:s mjukvarusatsning sedan 2021.Operations inklusive produktion och eftermarknad, nu med globalt ansvar, leds av Hannes Beckerin, Director of Global Operation

Aktia höjer sin primeränta till 2,50 procent den 2 oktober 202318.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 18.9.2023 kl. 9.00 Aktia höjer sin primeränta till 2,50 procent den 2 oktober 2023 Aktia Bank höjer sin primeränta från 2,00 procent till 2,50 procent. Räntehöjningen träder i kraft den 2 oktober 2023. Förändringen beror på att marknadsräntorna har stigit. Aktia Bank Abp Mera information: Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter cirka 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.06.2023 uppgick till 13,8 miljarder euro och

HMS Networks presenterar nya strategiska mål11.9.2023 18:01:12 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat om nya strategiska mål. De uppdaterade målen kommer presenteras på HMS kapitalmarknadsdag imorgon, tillsammans med enstrategiuppdatering samt en uppdatering av affärsläget. I Q4 2020 presenterade HMS Networks en ny långsiktig strategi – HMS2025, innehållande nya strategiska mål och ambitioner kring hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet samt finansiella mål. De finansiella målen innefattade ett tillväxtmål med en nettoomsättning uppgående till ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%. Den positiva finansiella utvecklingen under första halvan av strategiperioden har lett till att styrelse och ledning har beslutat att revidera 2025-målen. "Våra nya mål reflekterar våra ambitioner att bidra till en minskad klimatpåverkan, och genom att bygga lojalitet hos medarbetare och kunder, driva fortsatt lönsam tillväxt och värdeskapade för våra intressenter. Resan mot “HMS2025” har gått snabbare än vi kunde förutspå när s

Solidium publicerar årsberättelsen för 2022–20238.9.2023 09:11:29 CEST | Pressmeddelande

Solidium har publicerat årsredovisningen för 2022–2023 i PDF-format 8.9.2023 på Solidiums webbplats www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/ (på finska) och http://www.solidium.fi/en/annual-report/(på engelska). Tilläggsuppgifter: verkställande director Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn +358 50 304 7904 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,6 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.

Matpriserna: Hälften av Svenskarna tycker kebab har blivit för dyrt7.9.2023 16:04:38 CEST | Pressmeddelande

Västerås, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Över 90 kronor ska en kebab inte kosta enligt Svenska folket. Samtidigt kostar en genomsnittlig kebab på restaurang 114 kronor visar ny kvartalsstatistik från Kebabindex.se som mäter kebabpriserna runt om i Sverige. Kebabpriserna på restaurang har under det senaste kvartalet fortsatt att öka och har nu nått nya rekordnivåer. Under året har priserna ökat med 6% och i Uppsala, som nu är Sveriges dyraste kebabstad, kostar en genomsnittlig kebab 132 kronor. –Det vi ser nu är att även kebab har blivit en dyr restaurangrätt. Samtidigt ligger kebabpriserna i dagligvaruhandeln på en stabil nivå vilket driver upp hemmalagandet på kebab till rekordnivåer, säger Amir Kheirmand, vd Schysst käk som driver kebabindex.se Amir Kheirmand, vd och grundare av Schysst käk Yougov har på uppdrag av matvaruföretaget Schysst käk frågat 2000 svenskar om deras attityder och vanor kring kebab. När det kommer till kebabpriserna tycker 48,6% att kebab har blivit för dyr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum