Alecta

Första fasen av strategisk översyn av kapitalförvaltningen klar

Dela
För att ta lärdom av det som skett i samband med de stora förlusterna i amerikanska banker under mars 2023, beslutade Alecta att utöka den strategiska översynen av kapitalförvaltningen, som inleddes i december 2022 med syfte att förstärka investeringsmodellen för ett växande kapital. Styrelsen har nu beslutat om ett antal principiella ställningstaganden som ett resultat av den första fasen av denna översyn. Alecta avser att anpassa risknivån i aktieförvaltningen för Alectas två huvudprodukter.

Alecta har ansvar för att förvalta många människors framtida pensioner. Kundernas förtroende och Alectas anseende är därmed av största vikt. De stora förlusterna i amerikanska banker har påverkat detta och risken för att liknande händelser sker igen behöver reduceras.

Samtidigt är risktagande en förutsättning för att Alecta fortsatt ska leverera hög avkastning.  Alecta har haft högst avkastning av alla konkurrenter med en traditionell försäkring inom ITP-planens premiebestämda del de senaste åren, samt även under första kvartalet 2023 efter förlusterna i de amerikanska bankerna. Totalavkastningen för Alectas alla tillgångsslag under första kvartalet var 3,2 procent eller 39 miljarder kronor.

Alecta har huvudsakligen två pensionsprodukter. En förmånsbestämd produkt som erbjuds kunder inom ITP 2, samt en premiebestämd produkt, Alecta Optimal Pension, som främst erbjuds kunder födda efter 1978 inom ITP 1, men även kunder inom andra avtalsområden.

Majoriteten av Alectas kapital utgörs av den förmånsbestämda produkten, där arbetsgivaren utlovat en bestämd nivå på pensionen jämfört med slutlönen.

Inom den premiebaserade produkten får den framtida pensionären en viss premie inbetald. Pensionens storlek är beroende av hur kapitalet utvecklas i pensionsbolagets förvaltning.

Växande kapital

Alecta har ett växande kapital framför allt inom den premiebestämda produkten, och det är också för denna vi nu i upphandling fått förtroendet att vara förvalsalternativ ytterligare 5 år, bland annat tack vare vår höga historiska och förväntade framtida avkastning. Kapitalet förväntas fortsätta växa.

För den förmånsbestämda produkten inom ITP 2 förväntas kapitalet börja minska inom cirka 10 år, som en följd av att premieinbetalningarna minskar och på sikt upphör när de sista kunderna med ITP 2 slutar arbeta. Dock kommer utbetalning av pensioner att fortsätta under flera decennier.

De olika produkterna har olika livslängd och behov av risk. Alecta har därför konstaterat att den bästa balansen mellan att stärka förtroendet och behovet av att ta risk, är att framöver ha olika investeringsmodeller och tydligare skillnad i riskprofil för de två olika produkternas aktieförvaltning, samt att modellerna bör ses över årligen för att löpande säkerställa att de är anpassade till portföljens storlek.

Premiebestämd produkt, Alecta Optimal Pension

Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension motsvarar cirka 20 procent av Alectas totala förvaltade kapital eller cirka 250 miljarder kronor. Eftersom produkten har en mycket lång tidshorisont med hög avkastning i fokus, kommer Alecta fortsätta med nuvarande aktiva aktieförvaltning med koncentrerade innehav. Det kommer dock ske med lärdom från det som skedde i mars 2023. Den aktiva förvaltningen kommer ha en nedjusterad risk med ett utökat antal bolag samt lägre ägarandelar i bolag utanför Norden.

Förmånsbestämd produkt, ITP 2

För den förmånsbestämda produkten avser Alecta anpassa riskprofilen till en lägre volatilitet för framtida kommande utbetalningar, genom ökad diversifiering.

Styrelsen har gett Alectas ledning i uppdrag att, i en andra fas i den strategiska översynen under hösten, analysera hur en sådan portfölj lämpligen ser ut, vilket sannolikt kommer innebära att aktiv förvaltning kompletteras med indexförvaltning.

Även för den förmånsbestämda produkten kommer den del av kapitalet som fortsatt är aktivt förvaltat att ha en nedjusterad risk med ett utökat antal bolag samt lägre ägarandelar i bolag utanför Norden.

Mandat och limiter för de bägge produkterna kommer justeras som en konsekvens av förändringarna i investeringsmodellen. 

Styrelsen har gett Alectas ledning uppdrag att ta fram förslag på utformning och genomförande av ovanstående, inklusive påverkan på organisationen och behov av förstärkt kompetens.

”Förtroendet för Alecta har påverkats negativt av förlusterna i de amerikanska bankerna i mars. Med dessa förslag till förändringar drar vi lärdom av vårens händelser, anpassar modellen till högre volymer och lägger grunden till fortsatt hög avkastning och anpassad risk för våra olika kategorier av kunder,” säger Ingrid Bonde, styrelseordförande i Alecta.

Alecta är en stor aktör inom pensionssystemet och på kapitalmarknaden. Därför behöver implementering av besluten ske ordnat över en längre tidsperiod, med beaktande av att bevara värden och säkerställa fortsatt god avkastning på det framtida pensionskapitalet. De exakta detaljerna kommer därmed inte att kommuniceras i mer detalj.

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum