Arbetsmiljöverket

Utrikes födda upplever sin arbetsmiljö sämre än inrikes födda

Dela

Ny fokusrapport från Arbetsmiljöverket visar att utrikes födda upplever sig ha sämre arbetsmiljö än sysselsatta födda i Sverige. Det gäller både den organisatoriska och sociala, men även den fysiska arbetsmiljön. Bland annat är andelen som säger att de utsatts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen dubbelt så stor bland utrikes födda personer.

Två personer som arbetar i ett äldreboende
Ny fokusrapport visar att utlandsfödda upplever sämre organisatorisk och social såväl som fysisk arbetsmiljö jämfört med sysselsatta födda i Sverige. Sysselsatta som är utrikes födda arbetar i högre utsträckning i branscher som präglas av fysisk belastning, som till exempel inom vård och omsorg och andra sociala tjänster.

-    Det är inte acceptabelt att någon ska gå till jobbet och behöva riskera att bli mobbad eller kränkt. Det är viktigt att varje arbetsgivare arbetar aktivt och förebygger risker för ohälsa och kränkande särbehandling i arbetsmiljön, säger Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket. 

Rapporten, som bygger på arbetsmiljöundersökningen, visar att utrikes födda personer i större utsträckning än inrikes födda upplever vissa typer av arbetsmiljöbrister knutna till organisatoriska och sociala faktorer. Utrikes födda personer anger till exempel i högre grad att arbetet är psykisk ansträngande, de anger också i högre grad kränkande särbehandling i form av mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. Andelen som säger att de utsatts för mobbning på arbetsplatsen är dubbelt så hög bland utrikes födda personer, 12 procent, jämfört med inrikes födda personer, 6 procent. 

Störst skillnad mellan inrikes födda och de födda utanför Europa

Det finns också skillnader i den fysiska arbetsmiljön såväl mellan utrikes- och inrikes födda som inom gruppen utrikes födda. Skillnaderna är som störst mellan personer som är inrikes födda och personer som är utomeuropeiskt födda.  

-    Det är inte acceptabelt att det finns skillnader mellan hur utrikes- och inrikes födda upplever sin arbetsmiljö, och att de utrikes födda har en sämre arbetsmiljö, säger Jacob Grönlund.

Finns i branscher med många utmaningar

Utrikes födda arbetar oftare inom vissa typer av serviceyrken i branscher som vård och omsorg, bygg, uthyrning och andra stödtjänster, transport, hotell- och restaurangnäringen. I dessa branscher är det också vanligare att man upplever sig utsatt för diskriminering och trakasserier enligt Arbetsmiljöundersökningen. Det är branscher som också har utmaningar i den fysiska arbetsmiljön. Utrikes födda arbetar också ofta inom yrken där tidsbegränsade anställningar och jobb med lägre krav på utbildning är vanligare. 

-    De utrikes födda är samtidigt inte en homogen grupp. Bra arbetsmiljöförhållande är grundläggande för en god utveckling både för individen och arbetsmarknaden i stort, säger Jacob Grönlund.

När det gäller fysisk arbetsmiljö finns skillnader. Sysselsatta som är födda i länder utanför Europa arbetar i högre utsträckning i branscher som präglas av fysisk belastning, jämfört med sysselsatta som är födda i Europa (exklusive Sverige). 

Arbetsgivare behöver förebygga risker för kränkande särbehandling genom att:

•    klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten,
•    vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling,
•    se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Fakta om Arbetsmiljöundersökningen 2021

Arbetsmiljöundersökningen (AMU) görs vartannat år av Arbetsmiljöverket och visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. AMU innehåller bland annat frågor om den fysiska arbetsmiljön, stress, krav och inflytande, fysiska eller psykiska besvär som arbetet kan ha orsakat samt arbetsmiljöarbete. Undersökningen baseras på SCBs arbetskraftsundersökning (AKU).
I Arbetsmiljöverkets senaste AMU från 2021 finns för första gången insamlade uppgifter om undersökningsdeltagarnas födelseland indelat i fyra olika grupper utifrån födelseplats. Syftet med rapporten är att med statistik från AMU deskriptivt synliggöra skillnader och likheter i arbetsmiljön mellan inrikes och utrikes födda. Rapporten synliggör skillnader som rör den fysiska arbetsmiljön liksom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under 2021 var 2 miljoner personer i Sverige utrikesfödda. Utrikesfödda utgör 20 procent av de sysselsatta.
Arbetsmiljöverket kopplar rapporten till regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Det handlar om det långa, hållbara arbetslivet, där vi behöver skapa utrymme för fler att vilja och orka jobba, och under en längre period i livet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Följ Arbetsmiljöverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Arbetsmiljöverket

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt13.11.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. De nya reglerna finns nu tillgängliga även i digital form på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete25.10.2023 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet. Det visar resultat från inspektioner i samband med en EU-gemensam insats.

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet16.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 föreskriftshäften nu blir 15. Skyddet för arbetstagare förändras inte utan är samma som i nu gällande regler.

Ny regelstruktur – samma skyddsnivå fast i ny regelkostym9.10.2023 07:49:37 CEST | Pressinbjudan

Arbetsmiljöverket bjuder in media till en förhandsvisning av Arbetsmiljverkets nya regelstruktur. Arbetsmiljöverkets regler har vuxit fram under 40 år. För första gången har den omfattande författningssamlingen genomgått en översyn och arbetet med att utforma en ny regelstruktur har pågått i sju år. Nyligen fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny regelstruktur för arbetsmiljöföreskrifterna. Förändringen, som träder i kraft 1 januari 2025, innebär bland annat att cirka 70 föreskriftshäften blir 15 regelhäften i en ny struktur. Reglernas skyddsnivå har inte förändrats utan är samma som i nu gällande regler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum