Umeå kommun

Umeå kommun ifrågasätter anmälningsplikt

Dela

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott motsätter sig den föreslagna anmälningsplikten för kommunanställda när det gäller personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ett oenigt utskott beslutade skicka en skrivelse till regeringen där man anger att anmälningsplikten kan utgöra ett hinder för kommunen att fullgöra sitt uppdrag.

– Regeringens förslag riskerar att skada tilliten i samhället och kan leda till att människor i Umeå undviker att ta stöd av socialtjänst, inte låter sina barn gå i skola eller slutar använda våra bibliotek. Det är orimligt. Alla invånare i Umeå måste kunna känna trygghet i sina kontakter med kommunens anställda, säger Janet Ågren (S), kommunalråd och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen.

I Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna anges att ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

I skrivelsen från Umeå kommun som har tillkommit genom ett så kallat nämndsinitiativ från Vänsterpartiet, anges att förslaget som innebär att personal på skolor, förskolor och fritidsgårdar, inom socialtjänst och bibliotek ska anmäla barn och vuxna bryter mot demokratiska principer och yrkesetiken inom berörda professioner. Därtill är risken uppenbar att anmälningsplikten kan komma att strida mot befintlig lagstiftning inom flera områden.

I skrivelsen står det vidare att många av de medarbetare som skulle beröras av förslaget arbetar inom yrken där förtroende är en förutsättning för att utföra sitt arbete. Det aktuella förslaget skulle allvarligt skada detta förtroende. Det skulle dessutom innebära en svår stress och försämrad arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och anser att utskottet går händelserna i förväg.

– Regeringen vill utreda vilka skyldigheter offentliganställda ska ha att meddela polisen om de upptäcker utländska medborgare som befinner sig i landet utan tillstånd. Det pågår nu en utredning där man även ska se över möjliga undantag för en eventuell anmälningsplikt. Redan i dag är offentliga tjänstemän skyldiga att anmäla personer i vissa situationer, exempelvis när barn misstänks fara illa. Umeå kommun borde avvakta det normala remissförfarandet, och yttra sig när det finns något att ta ställning till, säger Anders Ågren.

Utöver beslutet om skrivelsen till regeringen avslog utskottet ett förslag om att Umeå kommun ska gå ut med direktiv till anställda där de uppmanas att inte följa anmälningsplikten.


Mer information:
 
Anders Ågren (M) 
vice ordförande 
kommunstyrelsen 
Umeå kommun 
070-341 67 64 
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
2 vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye