Umeå kommun

Fortsatt fokus på att främja närvaro och hantera pandemins konsekvenser

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på drygt 18 miljoner kronor under perioden januari till augusti. Jämfört med föregående är så är resultatet lägre eftersom statsbidrag för att mildra effekterna av pandemin inte finns år 2023.

Pandemins konsekvenser har fortsatt stark påverkan på för- och grundskolenämndens verksamheter. Prioriterade områden är därför att främja närvaro i förskola och skola och fortsatt fokus på arbetsmiljöfrågor. Andelen elever med mer än 20 procents frånvaro har minskat något sedan föregående år men är fortfarande dubbelt så hög som läsåret före pandemin. Det innebär utmaningar för såväl elever som skolor avseende lärande och undervisning. Åtgärder som genomförs är bland annat utökad lovskola, läxhjälp och anpassningar för att tillgängliggöra undervisningen för elever som annars skulle vara frånvarande.

Alla barn i förskoleålder har erbjudits en förskoleplats inom lagstadgad kötid, fyra månader. Inskrivna barn i förskolan har minskat med 72 och barngruppernas storlek är lägre jämfört med fjolåret. Statsbidrag för kvalitetshöjande insatser har använts till att bibehålla personal och ha en beredskap för att ta emot fler barn under hela året.

Behörighet till gymnasieskolans nationella yrkesprogram är hög och ligger på 89 procent för läsåret 22/23, samma nivå som föregående läsår. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 har ökat något jämfört med föregående år, pojkarnas är det högsta på fem år medan flickornas är det lägsta. Studieresultaten i matematik, svenska och engelska i årskurs 6 ligger fortsatt på en mycket hög nivå jämfört med riket.

– I nationellt tuffa tider känns det bra att Umeå visar goda resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt men vi har utmaningar, speciellt kopplat till effekter av pandemin. Dessa behöver vi hålla fokus på och fortsatt utveckla för att våra barn ska ges goda förutsättningar att lyckas i skolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Prognosen på helår 2023 är ett överskott på 42 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att nämndens budget för antal barn baseras på befolkningsprognosen men i verkligheten är ökningen lägre för 2023 inom kommunala och fristående enheter. Utöver det förväntas anpassningar till budget inom grundskolan ge effekt och påverkar prognosen positivt.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Maria Lindvall (L)
vice ordförande
073-50 84 301
maria.lindvall@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum