Umeå kommun

Hållbar milstolpe - Godkänd detaljplan för Tomtebo strand

Dela

Mellan Nydalasjön och Universitetsområdet i Umeå planeras en nytänkande stadsdel med hållbarhet i fokus. Här skapas plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, handel och service. Nu har byggnadsnämnden godkänt detaljplanen för Tomtebo strand. Nästa steg blir ett antagande i kommunfullmäktige.

Illustrationen visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter. Det är en av Umeås största detaljplaner och omfattar 60 hektar. Här ska rymmas 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, till exempel handel och service. Området går att jämföra med Umeås centrumfyrkant.
Illustrationen visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter. Det är en av Umeås största detaljplaner och omfattar 60 hektar. Här ska rymmas 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, till exempel handel och service. Området går att jämföra med Umeås centrumfyrkant. Illustration: White arkitekter

– Det här är en av de största planerna som vi arbetat med i Umeå, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. Genom den här planen skapar vi viktiga förutsättningar för många att kunna leva ett hållbart liv i flera generationer. Stadsdelen är också en viktig pusselbit för att binda ihop Tomtebo med Universitetsstaden.

Med hänsyn till natur och hållbara färdmedel

Planen möjliggör för cirka 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter verksamhetsyta, med byggnader som huvudsakligen är 3–6 våningar höga. Detaljplanen tar hänsyn till betydelsen av Kolbäcken och den gröna korridoren, prioriterar hållbara färdmedel, och minimerar genomgående biltrafik. Ett centralt stråk för kollektivtrafik kommer att binda samman området och göra det lättillgängligt.

Efter inkomna synpunkter vid granskningen under våren 2022 har planen justerats för att förbättra trafiksituationen, särskilt vid Tomtebovägen och Tomteborondellen. Viktiga ändringar inkluderar utökning av vägområdet vid Tomteborondellen, breddning av området runt Kolbäcken och justering av Bäckbrons placering för att skydda bäckens naturliga flöde. Ett tidigare planerat torg vid Tomtebovägen planeras nu till en park.

– Samarbetet med byggaktörerna och de kommunala bolagen har varit en framgångsfaktor för att planen blivit så här bra. Eftersom vissa delar kopplat till hållbart byggande och social hållbarhet inte kan regleras i detaljplanen, kommer kvalitetsprogrammet att spela en avgörande roll i att omvandla planens goda intentioner till verklighet, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Nu när byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen, skickas den vidare till kommunfullmäktige för antagande. Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att ske i etapper över cirka 15 år. Det första som börjas med är infrastrukturarbete och den nya brandstationen under 2024 och därefter bostadsbyggnation från 2025. Första etappen som byggs innehåller 900 bostäder, förskola, skola, torg, park, vård- och omsorgsboende samt huvudstråket för kollektivtrafik.

Om Tomtebo strand
Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.

Kort fakta

  • Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter (bruttoarea) verksamhet. Cirka 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant". Cirka 7 000 personer kan komma att bo och arbeta här.
  • Här planeras bland annat för ett stadsdelstorg, F-6-skola, flera förskolor och ett vård- och omsorgsboende. Dessutom kommer området att ha parker och torg som blir naturliga mötesplatser, samt mobilitetshubbar som underlättar att välja hållbara transportmedel.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden, Universitetsstaden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydala. Och endast fyra kilometer från centrum.
  • Detaljplanen har arbetats fram på ett nytt sätt genom samverkan tillsammans med två kommunala bolag och sju byggaktörer i tidigt skede. Utifrån Sweden Green Building Councils metodik Citylab (som är ett certifieringssystem för stadsbyggnadsprocessen) har man tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram som legat till grund för detaljplanen. Stadsdelens hållbara ambitioner kommer även säkerställas genom ett hållbarhetsråd och kvalitetsprogram som även det är framtaget genom samverkan.

För mer information om Tomtebo strand och detaljplanen läs mer på projektsidan. 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro
vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gång- och cykelstrafik prioriteras på Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter
Gång- och cykelstrafik prioriteras på Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter
Ladda ned bild
Illustrationen visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter. Det är en av Umeås största detaljplaner och omfattar 60 hektar. Här ska rymmas 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, till exempel handel och service. Området går att jämföra med Umeås centrumfyrkant.
Illustrationen visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter. Det är en av Umeås största detaljplaner och omfattar 60 hektar. Här ska rymmas 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, till exempel handel och service. Området går att jämföra med Umeås centrumfyrkant.
Ladda ned bild
I första den första etappen som byggs planeras det för en förskola precis granne med skogen.
I första den första etappen som byggs planeras det för en förskola precis granne med skogen.
Ladda ned bild
Idéskiss stadsdelstorget – Sjötorget. Stråket ned mot sjön heter Sjögången.
Idéskiss stadsdelstorget – Sjötorget. Stråket ned mot sjön heter Sjögången.
Ladda ned bild
Bilden illustrerar en av de flera entréer in till området från Ålidbacken.
Bilden illustrerar en av de flera entréer in till området från Ålidbacken.
Ladda ned bild
Bilden illustrerar stråket Vättarnas allé och Vättarnas park. En grön korridor som går genom stadsdelen.
Bilden illustrerar stråket Vättarnas allé och Vättarnas park. En grön korridor som går genom stadsdelen.
Ladda ned bild
Centrala stråket vid Sjötorget med busshållplats och servicehubb.
Centrala stråket vid Sjötorget med busshållplats och servicehubb.
Ladda ned bild
Bilden illustrerar hur träd ska bevaras utmed Olle Fiskares väg i norra delen av Tomtebo strand. Byggnaderna skymtar till höger i bild. Illustration: White arkitekter
Bilden illustrerar hur träd ska bevaras utmed Olle Fiskares väg i norra delen av Tomtebo strand. Byggnaderna skymtar till höger i bild. Illustration: White arkitekter
Ladda ned bild

Länkar

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye