Umeå kommun

Verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad

Dela

Att förebygga rekrytering av barn och unga till organiserad brottslighet, stärka tilliten till socialtjänsten och att säkra kompetensförsörjning står i fokus för individ- och familjenämndens verksamheter under kommande år.

Förutsättningarna för socialtjänsten kommer att förändras de närmsta åren, framför allt genom lagändringar och reformer. Det handlar bland annat om en ny socialtjänstlag som ska skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst, bland annat genom att erbjuda fler insatser som inte kräver utredning och beslut. Det handlar också om förslaget om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, att Samsjuklighetsutredningen föreslår en ny ansvarsfördelning för missbruksvården samt förslag på att fler verktyg i socialtjänsten arbete att förebygga brott och stärka skyddet för barn.

– Vi behöver kraftsamla kring barn och unga i riskzon i vår kommun. Här behöver vi tillsammans med berörda aktörer, ideella organisationer och myndigheteter samarbeta och samordna arbetet för att motverka att barn och unga rekryteras till organiserad brottslighet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– Nämnden har en nyckelposition i arbetet vad gäller barn och unga som rör sig i den gängkriminella miljön. Dock vill jag betona att man inte ensam som nämnd kan klara av detta svåra uppdrag. Det är ett uppdrag man måste göra tillsammans med andra nämnder och civilsamhället för att stävja den ökade mängden unga som utvecklar kriminellt beteende. säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Demografiska ändringar får effekt på kompetensförsörjningen

Ökningen av personer i arbetsför ålder kommer vara mindre än ökningen av personer i icke arbetsför ålder. Befolkningsförändringen och den låga arbetslösheten medför betydande utmaningar för nämndens ekonomi och kompetensförsörjning. Inför 2024 riskerar personalbristen att synas i flera verksamheter, vilket kan medföra svårigheter att utföra insatser.

– Vi kommer att behöva vidta åtgärder i form av effektiviseringar och förändrade servicenivåer för att klara nämndens grunduppdrag, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Tillägg till verksamhetsplanen

Individ- och familjenämnden beslutade också om Socialdemokraterna och Miljöpartiets tilläggsyrkanden att

  1. ta ett nytt initiativ till avtalstecknande med kranskommunerna om Barnahus och Centrum mot våld för att stärka verksamheten och stödet till barn och våldsutsatta i Umeåregionen.
  2. i samarbete med säkerhetsavdelningen genomföra en genomlysning av nämndens hela verksamhet för att säkra den mot välfärdskriminalitet, påverkan och bedrägerier.
  3. vidta åtgärder för att säkra de ideella föreningarnas skyddade boende och stöd för våldsutsatta, i samband med att den nya tillståndsplikten för skyddat boende börjar gälla 1 april 2024.
  4. utreda en uppbyggnad av HVB-verksamhet i egen regi eller tillsammans med andra kommuner.

Alliansen (Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) hade fem tilläggsyrkanden som avslogs. Alliansen reserverade sig mot besluten. Alliansen reserverade sig även mot beslutet om tilläggsuppdrag nummer 4.

Budget för 2024

Inför 2024–2027 ser nämnden försämrade ekonomiska förutsättningar. Orsakerna är främst den pågående kompetensförsörjningskrisen, fler barn och unga med komplexa behov och ökat behov av stöd och hjälp. Lågkonjunkturen påverkar nämndens verksamheter genom löneökningar för personal, leverantörers kostnadsökningar och höjda hyror för lokaler.

Kommunfullmäktige har beslutat att ny budgetram för 2024 för individ- och familjenämnden är 1 653,4 miljoner kronor (1 572,3 för 2023). Nämnden har fått uppräkning för index, men inte tillräckligt för att täcka kostnader för prognostiserade volymökningar. Det i sin tur betyder att nämnden kommer att behöva göra prioriteringar av verksamhet. I budgeten värnas grunduppdraget med satsningar på det förebyggande arbetet.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-812 90 69 
hanna.lundinjernberg@umea.se

Nyckelord

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye