Umeå kommun

Antagen detaljplan för cirka 50 lägenheter längs Rothoffsvägen

Dela

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga två nya flerbostadshus mellan Rothoffsvägen och Gärdesvägen. Totalt blir det cirka 50 nya lägenheter. Mot Rothoffsvägen finns också möjlighet med verksamheter i bottenvåningen.

Illustration som visar ett nytt hus läng Rothoffsvägen. Huset är 5 våningar högt plus en vindsvåning. Huset är i ljusa och gula/träfärgade kulörer.
En ny detaljplan gör det möjligt med nya flerbostadshus längs Rothoffsvägen och Gärdesvägen. Totalt blir det cirka 50 nya lägenheter. Bilden visar huset längs Rothoffsvägen, i bakgrunden syns huset längs Gärdesvägen. Illustration Arkinova

– Det här planen är en del i den stadsomvandling som planeras för den här delen av Haga. Rothoffsvägen ska kompletteras med fler bostäder och verksamheter som lockar fler besökare. Det pågår flera planprojekt i närheten av det här området, inte minst Guldskrinet, den gamla badhustomten. När allt är utbyggt kommer Rothoffsvägen ha en annan karaktär, det kommer vara mer liv och rörelse, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det aktuella planområdet ligger snett mittemot Umeå Energi Arena, mellan Rothoffsvägen och Gärdesvägen. På platsen planeras för två nya flerbostadshus i 3-5 våningar med möjlighet att inreda en vindsvåning. Bebyggelsen mot Rothoffsvägen blir något högre än mot Gärdesvägen. Parkering till de nya husen kommer att ske under jord.

De nya byggnaderna anpassas till platsen med ett antal bestämmelser i detaljplanen. Bland annat att huvudbyggnader ska utföras med sadeltak. Fasader ska utformas med träpanel eller med puts i ljus kulör. Den ljusa putsen är ett karaktärsdrag kopplat till arenamiljön väster om planområdet och träpanelen representerar den småskaliga bostadsbebyggelsen. För att de nya byggnaderna inte ska bli för dominanta i stadsbilden längs Gärdesvägen regleras att långsidan på fasaden ska delas i minst tre sektioner för att skapa variation och mindre skala. Varje sektion ska särskiljas från intilliggande genom fasadindrag, kulör eller material.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye