Umeå kommun

Planbesked lämnat för område vid Kronoskogsvägen

Dela

Ytterligare ett planbesked har lämnats för en del av omvandlingen innanför ringleden.  Planområdet ligger längs Kronoskogsvägen, nära rondellen vid Stickvägen och Vännäsvägen. Här planeras för bostäder och centrumverksamheter, till exempel butiker och restauranger.

Ortofoto som visar det aktuella planområdet markerat med en röd linje.
Planbesked har lämnats för ett område längs Kronoskogsvägen. Planområdet markerat i rött.

– Hela det här stråket står inför en omvandling när ringleden runt Umeå är klar. Vi har redan lämnat planbesked för ett område västerut och den här planen kan med fördel samordnas med omkringliggande fastigheter för att få en helhetsbild av områdets kommande utveckling, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet ingår i ett omvandlingsområde som behandlas i stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden. Programmet beskriver visionen att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. De framtida stadsgatorna ska kantas av nya kvarter med blandad stadsbebyggelse.

Planarbetet kan komma att behöva invänta en omvandling av Vännäsvägen till stadsgata och därmed också ett färdigställande av Västra länken. Denna sträcka av Vännäsvägen ingår inte i de omvandlingsområden innanför ringleden som är högst prioriterade. Tidplanen är därför oklar.

Befintliga byggnader inom och i närheten av planområdet har kulturhistoriska värden och behöver beaktas i planarbetet. Exempel på andra utredningar som behövs är en markundersökning då potentiella föroreningar kan finnas från tidigare verksamheter. Närheten till Vännäsvägen gör att en bullerutredning behövs.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye