Umeå kommun

Äldrenämndens verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad

Dela

Under torsdagen beslutade äldrenämnden om verksamhetsplan och budget för 2024. Under det kommande året fortgår en rad projekt och utvecklingsarbeten med fokus på bland annat att stödja kvarboende genom digitalisering, trygghetsskapande teknik, rehabiliterande arbete och prevention.

Äldrenämnden arbetar tillsammans med samarbetsparter med prioriterade områden för att möta kompetensförsörjningsutmaningen och den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i kommunen ökar i en högre utsträckning än personer i arbetsför ålder. Nämndens fokus för 2024 ligger därför fortsatt på förebyggande arbete och tidiga insatser för att öka självständighet och livskvalitet.

– Det ekonomiska läget i samhället bidrar till en redan ansträngd situation för äldrenämnden. Vi behöver arbeta på nya sätt, och att fokusera på det förebyggande och erbjuda tidiga insatser och hjälpmedel är en viktig prioritering för att kunna möta utmaningarna med ett ökat antal äldre i kombination med att det finns färre att anställa, säger Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande.

–Budgeten för år 2024 är otillräcklig för att finansiera äldreomsorgen fullt ut. Höga sjuktal, svårigheter att rekrytera och behålla personal, avskaffa delade turer pausas, samt investeringar i personalen så som fria arbetsskor, finns inte medel för i budgeten. Detta är endast en del av resultatet av en alldeles för otillräcklig och stram budget, säger Åsa Bäckström (V), äldrenämndens andra vice ordförande. 

Viktigt samarbete med andra 

För att en större andel äldre ska bo kvar hemma längre behövs satsningar på trygga och tillgängliga bostäder och bostadsområden samt ökade förutsättningar för social sammanhållning. Äldrenämnden arbetar tillsammans med civilsamhället för att främja aktiviteter och utveckla mötesplatser som bemannas av volontärer. 

Region Västerbotten, Umeå universitet och civilsamhället är viktiga samarbetspartners för utveckling av verksamheten och för ett gemensamt ansvarstagande. Äldreomsorgen utvecklar tillsammans med universitetet och regionen det preventiva arbetet för fallolyckor, ett område som prioriteras av regeringen. Tillsammans med samarbetspartners arbetar nämnden fortsatt för utveckling av en trygg och säker hälso- och sjukvård och omsorg i hemmet, samt hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för äldre.

– Äldreomsorgen ska tillsammans med andra viktiga aktörer bidra till att äldre kan leva ett självständig och gott liv i sitt hem till dess att behoven blir för stora. Att fler kan trivas och fungera i sitt eget hem längre i livet är inte bara viktigt för äldres välmående och livskvalitet, utan det ger också en positiv effekt på rekryterings- och kompetensförsörjningsbehovet, säger Carin Nilsson. 

Kompetensförsörjning

Genom att satsa på en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, närvarande ledarskap och bra arbetsvillkor ska Umeå kommun vara en attraktiv arbetsgivare. En del i att möta glappet mellan ökande behov hos äldre och ett svårare rekryteringsläge är att utnyttja teknik och digitalisering på bästa sätt i verksamheten. Med en omställning till att arbeta mer förebyggande och hållbart ska personalresurser och kompetens prioriteras dit de behövs bäst.   

Den statliga satsningen ”Äldreomsorgslyftet” är förlängt till 2026, vilket ger fortsatt möjlighet att utbilda medarbetare till undersköterska på betald arbetstid.   

Digitalisering  

Under 2024 fortsätter arbetet med en rad projekt och aktiviteter gällande välfärdsteknik och systemstöd, till exempel införandet av nytt processtöd och planeringsverktyg samt införande av trygghetsskapande teknik inom vård- och omsorgsboende och i ordinärt boende. Vidare planeras införande av mobila trygghetslarm som ger den enskilde möjligheten att använda sitt trygghetslarm även vid utomhusvistelse, vilket ger frihet till ett aktivare liv.   

Budget för 2024 

Kommunfullmäktige har beslutat att ny budgetram för 2024 för äldrenämnden blir 1 334,9 miljoner kronor. Det innebär ett tillskott på 71,8 miljoner kronor som i huvudsak täcker upp för ökad indexuppräkning för löner, personalomkostnader i form av nytt pensionsavtal och övriga ökade kostnader utifrån inflationen.  
Budget för gemensamma kostnader ökas för att möjliggöra att fler ska kunna bo hemma längre. Hemtjänst och hemsjukvård får utökad budget och demensteamet får rambudget som ersätter finansiering från statliga bidrag. För att fortsätta den digitala utvecklingen av verksamheten har budgetmedel även fördelats dit.

För resterande del av planeringsperioden behöver omställningsarbetet fortsätta för att nämnden ska kunna uppfylla sitt grunduppdrag med tilldelade medel. 

Yrkanden

Vid behandling av Verksamhetsplan och budget 2024 biföll (S), (V) och (MP) alliansens (M, C, KD och L) tilläggsyrkanden att:

  • i verksamhetsplanen tydliggöra att goda möjligheter till utevistelse ska erbjudas vid kommunens vård- och omsorgsboenden. 
  • arbetet med att starta upp ett demensboende för yngre ska fortsätta. I det arbetet ska även kommunens kranskommuner tillfrågas eftersom ett anpassat demensboende för yngre personer kan vara ett alternativ där kommunerna ges möjlighet att köpa boendeplatser. 
  • anställd personal som arbetar vårdnära med personer med demenssjukdom ska genomgå Demenscentrums utbildning Stjärnmärkning. Detta för att säkerställa en personcentrerad vård.
  • förutom arbetet med att öka svarsfrekvensen på Brukarenkäten skall en uppföljning göras där kvalitativa frågor ställs direkt i samtal till brukarna. 
  • i verksamhetsplanen tydliggöra att utbildade undersköterskor ska i huvudsak utföra de arbetsuppgifter som ingår i deras kompetens.

Vänsterpartiet lade tre tilläggsyrkanden som avslogs.

Observera rättelse: Även (V) biföll alliansens tilläggsyrkanden.

Mer information

Carin Nilsson (S) 
ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-681 37 53 
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD) 
vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-259 55 95 
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V) 
2:e vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-202 95 12 
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye