GlobeNewswire

Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt och inleder ett kostnadsbesparingsprogram

Dela

Pressmeddelande
21 november, 2023
Göteborg, Sverige

Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt och inleder ett kostnadsbesparingsprogram

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) justerar ned utsikterna på kort sikt och bedömer att EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, kommer uppgå till 12-14 procent för det andra halvåret 2023. Vidare initierar Bolaget ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas medföra en årlig besparing om cirka 90 MSEK.

Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt på grund av en fortsatt försvagning av marknaden för fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under årets fjärde kvartal. Bolaget förväntar sig därmed en försämring av den organiska försäljningstillväxten i det fjärde kvartalet 2023 jämfört med det tredje kvartalet 2023. EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, bedöms uppgå till 12-14 procent för det andra halvåret 2023, jämfört med tidigare bedömning om 15-17 procent.

Som en följd av en svagare marknad initierar Hexatronic ett kostnadsbesparingsprogram som omfattar uppskattningsvis 160 hel- och deltidstjänster. Programmet avser huvudsakligen en minskning av produktionspersonal men även tjänstemän inom Fiber Solutions i flera av Bolagets geografiska marknader. Från och med utgången av det första kvartalet 2024 beräknas programmet leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 90 MSEK. Omstruktureringskostnader bedöms uppgå till cirka 30 MSEK som belastar det fjärde kvartalet 2023.

”Marknaden inom Fiber Solutions har fortsatt försvagats under det fjärde kvartalet, framförallt den tyska marknaden samt duktmarknaden i USA, vilket innebär att vi nedjusterar våra utsikter på kort sikt. Vi offentliggör därför idag åtgärder som innebär att vi anpassar vår organisation till rådande marknadsförutsättningar”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic.

Bortom rådande marknadsförhållanden ser Bolaget starka underliggande strukturella trender som stödjer utbyggnaden av fibernät i våra strategiska marknader inklusive Nordamerika, Storbritannien och Tyskland, primärt drivet av privat finansierade projekt men även med stöd från flera statliga investeringsprogram i de flesta större marknader. Som Bolaget kommunicerade i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 förväntas statliga investeringsprogram i kombination med normaliserade lagernivåer att bidra till en gradvis återhämtning av marknaden från det andra halvåret 2024. Inom Harsh Environment och Data Center ser Bolaget fortsatt stark marknadsefterfrågan.

Göteborg den 21 november, 2023

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 14:45 CET.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Styrelsen i HMS Networks AB har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier23.2.2024 08:19:31 CET | Pressmeddelande

HMS Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2023 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att säkerställa HMS åtaganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2024-2027. Återköpen får inledas den 23 februari 2024 och kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2024. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS. Återköp kommer ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 25 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering k

SOLIDIUM AVYTTRADE ALLA SINA AKTIER I MANDATUM ABP15.2.2024 08:34:47 CET | Pressmeddelande

Solidium har idag 15.2.2024 sålt alla sina aktier i Mandatum Abp till bolagets största ägare, fonder förvaltade av Altor. Som en följd av den partiella delningen av Sampo Abp i oktober 2023 blev Mandatum ett självständigt börsbolag, som inte uppfyller Solidiums placeringskriterium beträffande nationell betydelse. Solidium ägde ca 33 miljoner aktier i Mandatum dvs 6,6 procent av bolagets aktiestock. Försäljningspriset per aktie uppgår till 3,95 euro och försäljningsbeloppet sålunda till ca 131 miljoner euro. Solidium använder medlen från aktieförsäljningen huvudsakligen till generella finansieringsbehov. Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Reima Rytsölä, Solidium Oy, tel. 0500 482 691 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i elva betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Ko

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 202314.2.2024 08:45:00 CET | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil. Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 25 030 KSEK (23 550).Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 809 KSEK (2 329). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,08 SEK (0,11).Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 17,0 MSEK (26,2). Soliditeten uppgick per den 31 december 2023 till 93 % (93). Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 6 244 KSEK (8 245).Resultatet efter finansiella poster uppgick till ‑600 KSEK (339).Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,03 SEK (0,02). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.I parentes ovan beskrivs motsvar

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I KEMIRA OYJ13.2.2024 07:47:55 CET | Pressmeddelande

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Solidium har idag 13.2.2024 i ett accelererat auktionsförfarande till finländska och internationella institutionella placerare sålt 7 782 765 aktier i Kemira Oyj, dvs. cirka 5,0 procent av alla aktier i Kemira (”Aktieförsäljningen”), för ett försäljningspris som uppgick till 16,0 euro per aktie. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 125 miljoner euro. Som en följd av Aktieförsäljningen äger Solidium inga aktier i Kemira. ”Aktieförsäljningen är fortsättning på försäljningarna under de senaste åren, där Solidium har minskat sin ägarandel i Kemira. Oras Invest har länge varit en inhemsk ankarägare i Kemira, och det är naturligt att Solidium frigör kapital genom försäljningen för andra framtida behov. Staten har ägt Kemira i över 100 år, och ägand

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KEMIRA OYJ12.2.2024 17:32:37 CET | Pressmeddelande

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Solidium har idag 12.2.2024 offentliggjort ett erbjudande av alla sina aktier i Kemira Oyj dvs. 7 782 765 aktier motsvarande cirka 5,0 procent av alla aktier i Kemira (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid Aktieförsäljningen erbjuds aktier till finländska och internationella institutionella placerare genom ett accelererat auktionsförfarande. Carnegie Investment Bank AB, Finland filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen agerar som huvudarrangörer vid Aktieförsäljningen. Solidium använder medlen från Aktieförsäljningen huvudsakligen till generella finansieringsbehov. Solidium har för avsikt att offentliggöra Aktieförsäljningens slutresultat preliminärt 13.2.2024. Solidium är ett aktiebolag som i sin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye