GlobeNewswire

Aktias chefsekonom: Även om ekonomin går trögt, köper finländarna aktier och fonder som tidigare

Dela

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
22.11.2023 kl. 8.00

Aktias chefsekonom: Även om ekonomin går trögt, köper finländarna aktier och fonder som tidigare

Den ekonomiska osäkerheten, den höga inflationen och de stigande räntorna har inte dämpat finländarnas placeringsvilja. Enligt Aktias chefsekonom Lasse Corin har historien lärt oss att de bästa placeringarna görs i svåra tider, och lärdomen verkar ha gått hem.

Löntagarnas köpkraft har försämrats kraftigt i takt med att inflationen tilltagit, men trots det har hushållens sparkvot blivit positiv i år. Vändningen beror på både ökade inkomster och en långsammare konsumtionstillväxt. Enligt Lasse Corin ökar den ekonomiska osäkerheten viljan att spara.

”Det är naturligt att hushållen sparar mer när den ekonomiska osäkerheten är stor. Så var fallet under bankkrisen på 1990-talet, finanskrisen 2008 och coronakrisen.”

Åtgång på fondplaceringar och aktier

Hushållen har fortsatt att placera i fonder exceptionellt livligt under hela 2023. Sedan 2010 har nettoteckningarna av fonder bara varit större en gång, och det var 2021. I slutet av september 2023 överskred värdet av hushållens alla fondplaceringar 32 miljarder euro.

”Intresset för att spara i fonder är uppenbart, eftersom tidpunkten för att spara i konsumentförtroendeenkäterna inte har bedömts vara lika dålig som nu sedan 1990-talet”, påpekar Corin.

Helsingforsbörsen har utvecklats svagt under 2023 och utvecklingen av det allmänna indexet har varit klart sämre än i Europa och USA. Trots marknadsfluktuationen har finländarna placerat aktivt.

”Under 2023 har antalet aktieplacerare ökat med över 26 000, och i juli ägde över 995 000 finländare börsaktier. Under januari–juni i år var skillnaden mellan de aktier som finländska hushåll sålde och köpte cirka 600 miljoner euro, vilket innebär att fler aktier köptes än såldes”, säger Corin.

Finländarna föredrar finländskt, också i sina aktieköp

Det påfallande med aktieplacering i Finland är den höga graden av inhemska aktier. Nästan 90 procent av värdet på aktieinnehaven kommer från aktier på den inhemska börsen.

”Bolagen på Helsingforsbörsen representerar dock endast 0,3 procent av alla börsbolag i världen. Genom att enbart fokusera på inhemska aktier kan placerare missa intressanta företag, för att inte tala om diversifieringsfördelar. Siffrorna talar också för utländska placeringar: På Helsingforsbörsen finns 195 bolag noterade, medan det globalt sett finns nästan 65 000 börsnoterade bolag”, konstaterar Corin.

Det finns också en tydlig branschkoncentrationsrisk på den inhemska börsen. 20 procent av marknadsvärdet för bolagen i Helsingforsbörsens HEX25-index kommer från banker och försäkringsbolag då andelen av dem globalt är betydligt mindre.

Ändringen i räntenivån minskade drastiskt efterfrågan på placeringsbostäder

Placeringsbostäder har blivit en konkret del av finländarnas placeringsförmögenhet. De senaste åren har inte varit lätta för bostadsplacerare, för bostadshandeln har stagnerat, och kostnaderna för underhåll av fastigheterna har ökat. Hyrorna har stigit måttligt och följaktligen har placerarna inte kunnat kompensera för de ökade underhållskostnaderna med höjda hyror. Enligt Corin togs det ca 40 procent färre lån för placeringsbostäder i början av året jämfört med 2022.

”Det är vanligare att använda lånade pengar vid bostadsplacering jämfört med andra placeringssätt, vilket innebär att räntehöjningarna belastar bostadsplacerare betydligt mer. Det är delvis också därför som osäkerheten syns tydligast i bostadsplacering.”

Det gäller att placera också under sämre tider

Historien har lärt oss att de bästa placeringarna görs under svåra tider, då till exempel aktiepriserna är låga. Enligt Corin är det bra för alla placerare att komma ihåg det då placeringsmarknaden lyser rött.

”Aktieplacering är långsiktig verksamhet och det är oerhört viktigt att placera under både bättre och sämre tider. Enskilda fluktuationer på marknaden borde inte påverka den långsiktiga placeringsplanen.”

Mer information:


Lasse Corin, chefsekonom, tfn 040 8080 635, lasse.corin(at)aktia.fi

Anne-Mari Smolander, kommunikationschef, tfn 050 563 9496, anne-mari.smolander(at)aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter cirka 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.9.2023 uppgick till 13,3 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Magnus Nicolin föreslås som ny styrelseordförande i Hexatronic Group28.2.2024 21:15:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 28 februari, 2024 Göteborg Sverige Magnus Nicolin föreslås som ny styrelseordförande i Hexatronic Group Valberedningen i Hexatronic Group AB (publ) har informerat bolaget att de har för avsikt att föreslå att Magnus Nicolin ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman den 7 maj 2024. Anders Persson har informerat valberedningen, att förutsatt att valberedningen hittar en ny kandidat till posten som styrelseordförande, ställer han sin plats till förfogande. Valberedningen har nu meddelat att Magnus Nicolin står till förfogande som ny styrelseordförande och att Anders Persson har meddelat att han därmed inte är tillgänglig för omval vid årsstämman. Valberedningen avser därför att föreslå Magnus Nicolin som ny styrelseordförande för Hexatronic. Anders Persson kommer att fortsätta att leda styrelsens arbete fram till och med årsstämman. Magnus Nicolin har omfattande internationell erfarenhet och är idag styrelseordförande i Munters Group AB (publ) samt styrelseledam

Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt27.2.2024 10:03:47 CET | Pressmeddelande

Draper (The Charles Stark Draper Laboratory Inc.) meddelar att man ingått i partnerskap med US Department of Health and Human Services för att utveckla en innovativ produkt för behandling av akut andnödssyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome - ARDS) vilket drabbar mer än 200 000 amerikaner varje år. Produkten under utveckling är CHS™-coatad. ASRD orsakas vanligen av infektion/lunginflammation, toxisk exponering eller trauma och är en livshotande diagnos där patientens normala lungfunktion nedsatts så pass att syresättning utan assistans omöjliggörs. Behandlingsrekommendationer innefattar oftast någon form av mekanisk ventilation, företrädesvis ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Trots adekvat behandling är sannolikheten att överleva reducerad till 60-75% ECMO syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Nuvarande teknik med hollow-fiber-membran fungerar väl för att syresätta blodet, men ger allvarliga problem med blodklottning, blödning och inflammationspåslag. Blan

Styrelsen i HMS Networks AB har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier23.2.2024 08:19:31 CET | Pressmeddelande

HMS Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2023 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att säkerställa HMS åtaganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2024-2027. Återköpen får inledas den 23 februari 2024 och kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2024. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS. Återköp kommer ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 25 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering k

SOLIDIUM AVYTTRADE ALLA SINA AKTIER I MANDATUM ABP15.2.2024 08:34:47 CET | Pressmeddelande

Solidium har idag 15.2.2024 sålt alla sina aktier i Mandatum Abp till bolagets största ägare, fonder förvaltade av Altor. Som en följd av den partiella delningen av Sampo Abp i oktober 2023 blev Mandatum ett självständigt börsbolag, som inte uppfyller Solidiums placeringskriterium beträffande nationell betydelse. Solidium ägde ca 33 miljoner aktier i Mandatum dvs 6,6 procent av bolagets aktiestock. Försäljningspriset per aktie uppgår till 3,95 euro och försäljningsbeloppet sålunda till ca 131 miljoner euro. Solidium använder medlen från aktieförsäljningen huvudsakligen till generella finansieringsbehov. Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Reima Rytsölä, Solidium Oy, tel. 0500 482 691 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i elva betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Ko

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 202314.2.2024 08:45:00 CET | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil. Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 25 030 KSEK (23 550).Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 809 KSEK (2 329). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,08 SEK (0,11).Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 17,0 MSEK (26,2). Soliditeten uppgick per den 31 december 2023 till 93 % (93). Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 6 244 KSEK (8 245).Resultatet efter finansiella poster uppgick till ‑600 KSEK (339).Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,03 SEK (0,02). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.I parentes ovan beskrivs motsvar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye