Umeå kommun

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad

Dela

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

Brandförsvarets verksamhet styrs i stor utsträckning av kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Grunduppdraget omfattar att genomföra räddningsinsatser och säkerställa ett gott brandskydd för medborgarna, en säker hantering av brandfarliga och explosiva varor samt att arbeta för att skapa trygghet i samhället.

Under 2024 ska brandförsvaret bland annat prioritera informationsinsatser och utbildning till skolungdomar och särskilt riskutsatta personer. Verksamheten ska även påbörja införandet av CIP, civil insatsperson. Det är ett frivilligt uppdrag för privatpersoner som utbildas i att kunna göra en första insats vid till exempel bränder och trafikolyckor. Ett annat område som ska prioriteras är att underlätta införandet av IVPA (i väntan på ambulans) på fler orter i Umeå, Vindeln och Robertsfors.

- Att förebygga och begränsa skador är en viktig del av brandförsvarets verksamhet och där ser vi att CIP kan vara en värdefull resurs. I byar där det tar längre tid för räddningstjänsten att komma fram kan utbildade privatpersoner göra en första insats, och ibland kan den tidsvinsten vara avgörande, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande i Umeåregionens brand- och räddningsnämnd.

Budget 2024

I juni beslutade kommunfullmäktige i Umeå att budgeten för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd blir 73,1 mnkr (miljoner kronor). Vindelns respektive Robertsfors driftsbidrag uppgår till 8,9 respektive 8,5 mnkr. Efter avdrag för kapitalkostnader blir den totala driftbudgeten för 2024 därmed 88,2 mnkr, vilket innebär en ökning med 8,2 mnkr jämfört med 2023. Ökningen avser indexuppräkning för personalkostnader och drift, men även andra områden får utökad budget. Det gäller framför allt kostnader för nyrekrytering och utbildning av deltidsbrandmän, samt mer resurser inom tillsyn, olycksutredning och utvärdering av räddningsinsatser. 

Precis som tidigare kommer det att vara ett stort rekryteringsbehov till deltidsstationerna framöver. Kompetensförsörjningen är dock ett område som berör hela verksamheten, där till exempel arbetstidsdirektivet sannolikt medför ett utökat rekryteringsbehov av heltidsanställda brandmän. 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd är en gemensam nämnd för Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i de tre kommunerna.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande, Umeå kommun
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye