Umeå kommun

Utökad budget - men ambitionssänkningar krävs 2024

Dela

Trots ett tillskott på cirka 43 miljoner kronor måste gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden göra omprioriteringar och sänka ambitionerna inför nästa år. Totalt saknas 7,7 miljoner kronor för att nämnden ska kunna utföra sina uppdrag på samma nivå som under 2023. Nämnden har därför beslutat om ett antal åtgärder, främst inom arbetsmarknadsområdet och vuxenutbildningen.

Arbetsmarknadsläget är gynnsamt och antalet inskrivna på arbetsförmedlingen i länet minskar, även antalet långtidsarbetslösa har minskat. Västerbotten har bland landets lägsta arbetslöshet.
– Det gynnsamma arbetsmarknadsläget gör att vi kan anpassa verksamheten till dagens läge, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Förutom anpassningar till rådande arbetsmarknadsläge kommer ambitionsnivån när det gäller ferietjänster till 17-åringar att minska. Dessa åtgärder förväntas innebära en besparing på 3,6 miljoner kronor. Vuxenutbildningen ska också anpassa sin verksamhet till arbetsmarknadsläget vilket innebär att behovet av vuxenutbildning är lägre än tidigare. Detta ger en besparing på 1,5 miljoner kronor.   

Inom gymnasieskolan är den främsta prioriteringen att öka antalet elever som genomför en gymnasieutbildning och minska antalet avhopp. Det är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att ge individer förutsättningar till framtida studier eller arbete.
– Detta återspeglas även i nämndens övergripande mål som är att andelen elever som tar gymnasieexamen ska öka, säger Peter Vigren.  
Trots de stora utmaningar som finns med genomströmning, ökat antal grundskoleelever till introduktionsprogram (IM) efter pandemin samt en generell elevökning behöver ambitionssänkningar även göras inom gymnasieskolan. Utöver detta sker en viss minskning av ambitionsnivån för stödjande funktioner inom förvaltningen.  

I verksamhetsplanen framgår att nämnden tillsammans med för- och grundskolenämnden har formulerat tre gemensamma strategiområden för att stärka arbetet med grunduppdraget i den gemensamma utbildningskedjan. De tre områdena är ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning vilka visar hur såväl det kommunala som det nationellt lagstadgade uppdraget ska genomföras och förverkligas i ett långsiktigt perspektiv.

Vänsterpartiet yrkade bifall på verksamhetsplanen men återremiss på budgeten.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Izabel Riedl (M)
vice ordförande
070-515 75 43
izabel.riedl@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye