Umeå kommun

Fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad

Dela

Under kommande år ska fritidsnämndens verksamheter bland annat stärka arbetet med förebyggande insatser, säkerställa barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande samt mildra effekten av rådande barnfattigdom.

Fritidsnämnden arbetar med förebyggande insatser och trygghetsarbete genom att bland annat årligen bevilja stöd i form av bidrag och subventionerade lokaler till civilsamhället för att skapa förutsättningar för ett rikt och hållbart föreningsliv. Nämnden arbetar också med fokus på ungas delaktighet på fritidsgårdar och ungdomens hus för att bidra till deras möjlighet att växa som individer. Under 2024 kommer nämndens verksamheter att genomföra riktade insatser för att ytterligare stärka arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert.

– Fritidsverksamheten är en otroligt viktig pusselbit i det främjande och förebyggande arbetet. Utöver våra egna verksamheter som gör ett viktigt jobb så bidrar även kommunens föreningsliv på ett ovärdeligt sätt och det är angeläget för oss att stötta på det sätt vi kan, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande

Flera av nämndens stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga i hela kommunen. Även fritidsförvaltningens egen verksamhet med mötesplatser för unga ska erbjuda ett brett utbud i hela kommunen där ungdomarnas självupplevda behov och delaktighet i planering, genomförande och uppföljning är prioriterat.

– För oss är det viktigt att barn och ungdomar i hela kommunen, inte bara de i centrala Umeå, har möjlighet att delta i aktiviteter, där spelar både fritidsnämndens egen verksamhet för unga och föreningslivet en viktig roll, säger Joline Göttfert (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

För att mildra effekten av rådande barnfattigdom ska fritidsnämnden identifiera och ta bort upplevda hinder för deltagande i fritidsaktiviteter, bland annat genom att ge bidrag till olika typer av föreningar och samordning av gratis lovaktiviteter för barn och unga. Nämnden arbetar också för att stärka friluftslivet och att erbjuda kostnadsfria aktiviteter som till exempel utegym, öppna skidspår, allmänhetens tider samt mötsplatser för unga.

Tillägg till verksamhetsplanen

Efter ett yrkande från Socialdemokraterna ger fritidsnämnden ett tilläggsuppdrag till förvaltningen som ska göra en översyn av anläggningsstrukturen för idrotts-, fritids- och badanläggningar i dialog med tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Förvaltningen fick också i uppdrag att analysera utvecklingen av framtidens friluftsliv och föreningsstöd med hänsyn till klimatförändringar.

Moderaterna och Centerpartiet yrkade att fritidsnämndens fritidsgårdar och mötesplatser för unga ska ha en generell övre åldersgräns på 19 år. Yrkandet avslogs. M och C reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Budget för 2024

Fritidsnämnden har för 2024 tilldelats en driftram om 152,8 mnkr. Jämfört med 2023 innebär det en ökad ram på 6 mnkr varav 0,8 mnkr är tillskott till Navets hyra och 1,0 mnkr täcker upp för ökade personalomkostnader. Resterande medel, 4,2 mnkr, är betydligt mindre än det beräknade behovet för kostnadsökningar 2024. För att kunna verkställa fritidsnämndens grunduppdrag med tilldelad ram kommer nämnden att behöva göra omprioriteringar, se över taxor samt justera kvalitets- och ambitionsnivåer.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet om budgeten till förmån för eget yrkande.

Yrkanden om budget för 2024

  • Efter ett yrkande från Socialdemokraterna fick förvaltningen ett uppdrag om att ta fram ett förslag på åtgärder inom badverksamheten för att få en budget i balans.
  • Moderaterna och Centerpartiet yrkade att fritidsnämnden ska konkurrensutsätta driften av badverksamheten. Yrkandet avslogs. M och C reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.
  • Vänsterpartiet yrkade att i första hand skjuta upp beslut om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 2024 till fritidsnämndens möte i december, i andra hand att begära en utökad budgetram av kommunfullmäktige. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Mer information

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye