Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 2024

Dela

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

För- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på knappt 69 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2024. Det kompenserar kostnadsökningar och löner inom samtliga verksamheter. Det medför att personaltätheten i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan bibehållas och satsningar kan fortsätta med hjälp av statsbidraget Likvärdig skola.

– En del av tillskottet ska gå till ambitionshöjningar vi ser nödvändiga utifrån samhällsutveckling, arbetsmiljöhändelser kopplat till hot och våld och lagkrav, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

För att åstadkomma en budget i balans minskar ramen för fritidshemsverksamhet med drygt 8 miljoner kronor. Andra anpassningar berör stödjande funktioner motsvarande 3,7 miljoner kronor. Nämnden har de senaste åren redovisat positiva avvikelser jämfört med budget kopplat till att de faktiska antalet barn och elever i verksamheten varit lägre än den befolkningsprognos som används som grund för budget. Nämndens budget är justerad utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognos. Förskolans ram är oförändrad och pedagogisk omsorg får minskad ram utifrån färre barn i verksamheten.

– Vi behöver både gasa och bromsa i våra ambitioner för att hålla budget i balans. I jämförelse med andra större städer i Sverige har Umeå över tid haft höga ambitioner och därmed höga kostnader för fritidshem. Vi har fler inskrivna barn i jämförelse med andra större städer, högre personaltäthet och hög andel behöriga lärare, säger Moa Brydsten.

Nämndens budgetram uppgår för 2024 till drygt 2,3 miljarder kronor (2023 drygt 2,2 miljarder kronor). De riktade statsbidragen till för- och grundskolan för år 2024 bedöms vara totalt cirka 162 miljoner kronor med olika villkor som ska vara uppfyllda för att huvudmannen ska få ta del av statsbidraget.

I verksamhetsplanen framgår att nämnden fortsättningsvis behåller de tre långsiktiga strategiområden som formulerats tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i syfte att stärka arbetet med grunduppdraget i den sammanhållna kommunala utbildningskedjan. De tre områdena är ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning vilka visar hur såväl det kommunala som det nationellt lagstadgade uppdraget ska genomföras och förverkligas i ett långsiktigt perspektiv.

–  Jag är glad över att alliansen fick bifall för yrkanden i nämndens verksamhetsplan om att stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck och att kränkningsärende om antisemitisk, islamofobisk eller övriga rasistiska komponenter återrapporteras till nämnden, säger Maria Lindvall (L), vice ordförande i nämnden.

Vänsterpartiet (V) reserverade sig mot beslut om budget till förmån för eget förslag om utökad budgetram.  

Alliansen (M, C, KD och L) yrkade ett alternativt förslag för budget gällande fritidshemsverksamhet och Naturskola.

*Den som driver en skola eller förskola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad egenkontroll, för att förhindra att lokaler, eller det man gör i verksamheten, påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Se Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/e/egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan-och-forskolan--till-dig-som-driver-en-skola-eller-forskola/

Kontakt:

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Maria Lindvall (L)
vice ordförande
073-50 84 301
maria.lindvall@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye