Europaparlamentet

Miljöbrott: Parlamentet antar lång lista med brott och påföljder

Dela

På tisdagen antog Europaparlamentet nya regler om miljöbrott och straff för dem som begår dem.

  • Ny lista över miljöbrott ska innefatta olaglig handel med timmer och utarmning av vattenresurser
  • Enskilda brott kan ge upp till tio års fängelse
  • Företag kan få böter på upp till 5 procent av sin globala omsättning eller 40 miljoner euro
  • Miljöbrott är den fjärde vanligaste kriminella verksamheten i världen

Det nya direktivet, som parlamentet och rådet kom överens om den 16 november 2023, antogs med 499 röster för, 100 röster emot och 23 nedlagda röster. Bland de brott som räknas upp finns olaglig handel med timmer, utarmning av vattenresurser, allvarliga brott mot EU:s kemikalielagstiftning och utsläpp av föroreningar från fartyg. Parlamentet var noga med att vissa allvarliga brott skulle klassas som ”kvalificerade brott”, det vill säga medföra allvarligare påföljder. Orsakande av stora skogsbränder eller vitt spridda luft-, vatten- eller markföroreningar räknas till exempel som kvalificerade brott om det leder till att ett ekosystem förstörs. I det fallet kan brottet jämföras med miljömord.

Straff – fängelse eller böter

Miljöbrott som begås av individer och företrädare för ett företag kan leda till fängelse, beroende på hur långvariga, allvarliga och reversibla skadorna är. Kvalificerade brott kan ge åtta år i fängelse – tio år om de orsakar någons död. De andra brotten kan ge upp till fem års fängelse.

Alla förövare är skyldiga att återställa den skadade miljön och kompensera skadorna. Böter kan också komma i fråga. För företag kan bötesbeloppet uppgå till tre eller fem procent av deras årliga globala omsättning, alternativt 24 eller 40 miljoner euro beroende på brottets art. EU-länderna kommer själva att kunna bestämma om de vill lagföra ett brott som inte ägt rum på landets territorium.

Medlemsländerna ska anordna utbildningar och samla in data

Parlamentet insisterade på att visselblåsare som avslöjar miljöbrott måste stödjas i rättsprocesserna. Ledamöterna ville också att EU-länderna ska anordna riktad utbildning i dessa frågor för poliser, domare och åklagare, och att de ska förbereda nationella strategier och organisera medvetandehöjande kampanjer mot miljöbrott. De data som EU-ländernas regeringar samlar in om miljöbrott bör bidra till en bättre hantering av frågan. EU-kommissionen ska också uppdatera listan regelbundet, med hjälp av dessa data.

Citat

Efter omröstningen i plenum sa Antonius Manders (EPP, Nederländerna), som varit föredragande för ärendet i Europaparlamentet, så här: ”Det är dags att vi börjar bekämpa gränsöverskridande brott på EU-nivå, med harmoniserade och avskräckande sanktioner för att förhindra miljöbrott. Enligt den här överenskommelsen är det förorenarna som får betala. Dessutom är det ett stort steg i rätt riktning att när ett företag förorenar är det inte bara företaget självt utan även personer i ledande ställning som hålls ansvariga. I och med införandet av en aktsamhetsplikt går det inte att gömma sig bakom tillstånd eller kryphål i lagstiftningen.”

Nästa steg

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Sedan har medlemsländerna två år på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund

Miljöbrott är den fjärde vanligaste kriminella verksamheten i världen. Vid sidan av narkotika, vapen och människohandel är det en av de största inkomstkällorna i den organiserade brottsligheten. EU-kommissionen presenterade i december 2021 ett förslag om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser, för att göra någonting åt ökningen av miljöbrott.

En presskonferens med föredraganden kommer att äga rum tisdagen den 27 februari klockan 14.00.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner EU:s nya migrations- och asylpakt10.4.2024 18:38:58 CEST | Pressmeddelande

Snabbare granskning av asylansökningar, bland annat vid EU:s gränser, och fler faktiska återvändanden Bättre identifiering vid ankomst samt obligatorisk säkerhets-, utsatthets-, och hälsokontroll för personer som reser in i EU på irreguljärt sätt EU-länderna får välja mellan att ta ansvar för asylsökanden, ge ekonomiskt bidrag eller tillhandahålla operativt stöd Bättre respons i krissituationer och ett nytt frivilligt system för vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer På torsdagen antog Europaparlamentet tio lagtexter för att reformera europeisk migration och asylpolitik i enlighet med överenskommelsen med EU-länderna från december. Solidaritet och ansvar För att hjälpa de EU-länder där migrationen är som störst måste de andra länderna välja mellan att omplacera asylsökande till deras territorium, ge ekonomiska bidrag eller tillhandahålla operativt och tekniskt stöd. De kriterier enligt vilka ett EU-land är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd (de så ka

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye