GlobeNewswire

HMS Networks har genomfört en riktad nyemission av 3 500 000 aktier och tillförs 1 400 miljoner SEK

Dela

INTE AVSETT FÖR, OCH FÅR INTE, OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION VORE OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE NÅGOT PROSPEKT OCH UTGÖR INTE NÅGOT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI, OCH DET SKA INTE SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI TILL ELLER INOM NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING VORE OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT VÄRDEPAPPERSREGLERNA I SÅDAN JURISDIKTION.

HMS Networks AB (publ) (“HMS” eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 26 januari 2024, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 400 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”). Efter Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i HMS uppgå till 50 318 868. Nyemissionen var övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i Nyemissionen.

Bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag har slutförts och styrelsen för HMS har beslutat att genomföra en riktad nyemission av totalt 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 400 SEK per aktie, vilket resulterar i en likvid om 1 400 miljoner SEK före transaktionskostnader. Ett stort antal institutionella investerare har tecknat aktier i Nyemissionen, däribland de befintliga aktieägarna Investment AB Latour och AMF Fonder.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission, vilket möjliggör för HMS att genomföra sin framgångsrika förvärvsstrategi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, i kombination med att marknadsrisken begränsas. Med hänsyn till (i) Nyemissionens nära anknytning till förvärvet av Red Lion Controls, (ii) den begränsade emissionsstorleken i förhållande till HMS börsvärde (Eng. market capitalization), (iii) de kostnadsbesparingar som är förenade med en snabb återbetalning av brygglånefaciliteten, (iv) att en riktad nyemission kan genomföras mot en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (v) HMS önskan att diversifiera sin aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att förbättra likviditeten i HMS aktie, är HMS styrelses samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen på detta sätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och att det är därmed är det mest lämpliga alternativet. Eftersom teckningskursen i Nyemissionen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 1 procent i förhållande till stängningskursen den 17 april 2024. HMS kommer att använda likviden från Nyemissionen för att återbetala brygglånefaciliteten om cirka 120 miljoner USD som var en del av finansieringen av förvärvet av Red Lion Controls och för att säkerställa en effektiv kapitalstruktur.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i HMS ökar med 3 500 000 aktier från 46 818 868 aktier till 50 318 868 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7 procent av antalet aktier och röster i HMS (beräknat genom antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier i HMS efter genomförandet av Nyemissionen). Aktiekapitalet ökar med 87 500,00 SEK från 1 170 471,70 SEK till 1 257 971,70 SEK.

I samband med Nyemissionen har Bolaget samtyckt till ett s.k. lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därtill har HMS VD Staffan Dahlström, CFO Joakim Nideborn och alla styrelseledamöter1 åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i HMS under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen.

Rådgivare

SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare till HMS i samband med Nyemissionen. Roschier Advokatbyrå agerar legal rådgivare och Milbank LLP agerar internationell legal rådgivare till SEB i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 69 83

Denna information är sådan som HMS Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 22:45 CEST, den 17 april 2024.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT) och sysselsätter mer än 1 200 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 025 MSEK under 2023 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål. Personer i behov av rådgivning bör rådfråga en oberoende finansiell rådgivare. Detta pressmeddelande utgör inte någon investeringsrekommendation. Priset på aktier och eventuell förväntad inkomst från aktier kan gå ned såväl som upp och investerare riskerar att inte återfå hela det investerade beloppet vid försäljning av aktierna. Historisk prestation utgör inte någon vägledning för framtida prestation.

Detta pressmeddelande görs inte, och kopior av pressmeddelandet får inte offentliggöras, distribueras, publiceras eller skickas till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara ett otillåtet offentliggörande, distribution eller publikation av pressmeddelandet eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder enligt tillämplig lag.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och är inte, och utgör inte en del av, något erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning vore olaglig (”Exkluderade Territorier”). Misslyckande att efterleva detta kan utgöra brott mot värdepappersreglerna i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller värdepappersreglerna i eventuella andra stater.

Inga av värdepapperna som refereras till i detta pressmeddelande har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”US Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA och får inte erbjudas, säljas, återförsäljas eller levereras, direkt eller indirekt, till eller inom USA utan att registreras, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskrav enligt US Securities Act. Med förbehåll för vissa begränsade undantag erbjuds och säljs de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande endast utanför USA med stöd Regulation S i US Securities Act. Värdepappren som erbjuds i samband med erbjudandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med några tillämpliga värdepappersregler i någon stat, provins, territorium, land eller jurisdiktion i de Exkluderade Territorierna. Följaktligen får inte värdepapprena erbjudas, säljas, återförsäljas, tas upp, utnyttjas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till de Exkluderade Territorierna eller någon annan jurisdiktion om det skulle utgöra ett brott mot relevant lagstiftning i, eller kräva registrering av sådana värdepapper i, den relevanta jurisdiktionen. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten av värdepapper i USA eller någon annanstans.

Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i medlemsstater av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Dessa värdepapper är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer godkännas avseende dessa värdepapper i Storbritannien. I Storbritannien distribueras och riktas denna information endast till ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 som den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK Prospektförordningen”) som är (i) professionella investerare som faller inom artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”), eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investeringsaktivitet som denna information avser är enbart tillgänglig för och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

SEB agerar uteslutande för HMS räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning, och är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser HMS avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende HMS framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka HMS är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, ”kan”, ”planerar”, “uppskattar”, “kommer”, “bör”, “skulle kunna”, ”siktar” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om HMS anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. HMS garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig inte heller ansvar för framtida riktighet hos de uttryckta uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller se över uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla framtida förändringar. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken HMS eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter.

Endast i syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har HMS aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på HMS aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att HMS aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i HMS aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av aktieemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer SEB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva eller vidta någon annan åtgärd avseende HMS aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende HMS aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanal.


1 Inbegriper samtliga styrelseledamöter i HMS som föreslås för omval på årsstämman som kommer att hållas den 23 april 2024.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aktia och Swedbank ingår strategiskt partnerskap23.5.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Aktia Bank Abp 23.5.2024 kl. 14.00 Aktia och Swedbank har ingått ett strategiskt partnerskap som etablerar ett långsiktigt samarbete för att bättre betjäna bägge bankers företagskunder. Den 23 maj undertecknade Aktia och Swedbank ett avtal om ett strategiskt partnerskap för att samarbeta på den finska marknaden. Partnerskapet är nästa steg i en lång relation av att göra affärer tillsammans i Finland. Samarbetet kommer att skapa en grund för båda parter att uppnå sina långsiktiga mål på den finländska marknaden. Intentionen är att komplettera varandra för att kunna betjäna kunderna ännu bättre. I anslutning till partnerskapet kommer Swedbank att avveckla sina cash management-tjänster och betaltjänster i Finland. Swedbanks företagskunder i Finland har möjlighet att i fortsättningen betjänas av Aktia. Dessutom kommer Aktia att kunna utnyttja de investeringar som banken har gjort i leasing- och factoringplattformar via det strategiska partnerskapet och erbjuda dessa tjänste

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)15.5.2024 16:14:44 CEST | Pressmeddelande

Idag den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget skulle fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med två prisbasbelopp

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)7.5.2024 19:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 7 maj 2024 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 7 maj 2024 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultat- respektive balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 respektive per den 31 december 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska överföras i ny räkning. Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode Årsstämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade, för tiden

Beslut från JLT Mobile Computers AB:s (publ) årsstämma tisdag den 7:e maj, 20247.5.2024 18:00:51 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 7:e maj 2024 * * * JLT Mobile Computers, informerar att årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hölls tisdagen den 7 maj 2024 i Växjö där följande huvudsakliga beslut fattades. Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blomberg, Jan Sjöwall, Jessica Svenmar, Per Ädelrot och Karl Hill. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till styrelseordförande. Beslutades att ha en revisor utan suppleanter. Luminor Revision AB nyvaldes som revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper delårsrapport för perioden januari–mars 20247.5.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 7:e maj 2024 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari–mars 2024. Periodens resultat i korthet Orderingång 33,7 MSEK (34,0)Omsättning 37,7 MSEK (49,9)Rörelseresultat 0,8 MSEK (2,6)Resultat efter skatt 0,5 MSEK (2,2) Kortsummering Orderingången för första kvartalet slutade på 34 MSEK, samma nivå som första kvartalet föregående år Fortsatt svag efterfrågan på JLT:s målmarknader, speciellt inom transport- och logistiksegmenten, påverkade omsättningen negativt under första kvartaletDen lägre efterfrågan i transport- och logistiksegmenten kompenserades till viss del av en hög aktivitet hos våra OEM-kunder inom jordbruk och entreprenad, samt våra hamnkunderFör att anpassa verksamheten till rådande konjunkturläge har vi infört kostnadsbesparande åtgärder vilka började ge resultat under kvartalet. JLT säkrade en betydande order värd nästan 6 miljoner kronor för ruggade Android-dato

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye