GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Dela

Pressmeddelande 7 maj 2024
Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 7 maj 2024 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- respektive balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 respektive per den 31 december 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Helena Holmgren och Jaakko Kivinen, samt om nyval av Diego Andersson, Linda Hernström, Magnus Nicolin och Åsa Sundberg. Magnus Nicolin valdes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Johan Malmqvist kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 365 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 140 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 80 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i det fall styrelsen inrättar ett ersättningsutskott, att arvode till ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och med 40 000 till ledamot i ersättningsutskottet, samt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare, övriga ledningspersoner och andra nyckelpersoner anställda i Sverige (LTIP 2024). Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av högst 1 343 596 omvandlingsbara aktier av serie C, till följd varav aktiekapital kan komma att öka med högst 13 435,96 kronor, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C och godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare. Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram och LTIP 2024 uppgår efter fullt utnyttjande till cirka 2,91 procent av Bolagets totala antal utestående aktier.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2024) riktat till koncernens anställda utomlands och om en vederlagsfri riktad emission till dotterbolaget Proximion AB av sammanlagt högst 442 500 teckningsoptioner med rätt för deltagare att teckna sammanlagt högst 442 500 aktier. Proximion AB ska hantera teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2024 samt vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till deltagare. Baserat på befintligt antal stamaktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2024, vid fullt utnyttjande av samtliga 442 500 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,22 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna stamaktier. Vidare bemyndigande årsstämman styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Förvärv får ske av så många stamaktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier (oavsett aktieslag) i Bolaget.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta stamaktierna som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna stamaktier motiveras av att överlåtelse av stamaktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammanlagt högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att Bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024, kl. 19:00 CEST.

Om Hexatronic

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Elanders publicerar datum för delårsrapport andra kvartalet 2024 samt telefonkonferens24.6.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2024 fredagen den 12 juli 2024 kl. 07.30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09.00 (svensk tid) med Magnus Nilsson, VD och koncernchef, samt Åsa Vilsson, CFO. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. För att delta, registrera dina uppgifter via registreringslänken nedan. När du har registrerat dig kommer du att få ett separat e-postmeddelande som innehåller inringningsnummer och PIN-koder. Anmäl dig till telefonkonferensen här. Agenda 08.50 Konferensnumret öppnas 09.00 Genomgång av delårsrapporten 09.20 Frågestund 10.00 Avslutning Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: https://www.elanders.com/sv/presentationer För mer information, kontakta Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Åsa Vilsson, CFO, telefon: 031-750 07 50 Bilaga 2024-06-24 Elanders pressmeddelande - Ela

SMR-bolagen Steady Energy och Kärnfull Next i samarbete för fossilfri svensk fjärrvärme18.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

HELSINGFORS, Finland; GÖTEBORG, Sverige, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och den svenska projektutvecklaren Kärnfull Next har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land. Marknadsledaren inom finsk SMR-utveckling, Steady Energy siktar på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige. "Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna introducera denna smarta och kostnadseffektiva lösning på den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår por

JLT Mobile Computers lanserar uppgraderad VERSO™-serie med marknadens högsta prestanda13.6.2024 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Uppgraderade VERSO-serien Bild tillgänglig: pr@jltmobile.com Tack vare den kraftfulla Intel® Core™ i7-processorn kan avancerade applikationer med höga krav på prestanda utföras snabbare än någonsin. De stryktåliga datorerna i uppgraderade VERSO-serien är idealiska för marknadssegment som gruvdrift, jordbruk, försvar, skogsbruk och hamnar. Växjö, Sverige, 13:e juni 2024 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, lanserar idag en uppgradering av de stryktåliga datorerna i deras VERSO™-serie. De uppgraderade datorerna levererar tack vare en kraftfull kombination av 11:e generationens Intel® Core™ i7-processor, disklagring och lagringskapacitet marknadens högsta prestanda, och tar därmed fordonsmonterade datorer till nästa nivå. Drar nytta av 30 års innovation av stryktåliga datorer Tack vare tre decenniers erfarenhet inom branschen för stryktåliga datorer och ett starkt kundfokus levererar JLT marknadens mest uppskattade ruggade d

Aktias bostadsmarknadsöversikt: Räntechocken dämpade bostadsmarknaden i Norden – Finland fortsätter att släpa efter medan de andra länderna blir rikare10.6.2024 08:40:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 10.6.2024 kl. 9.40 Aktias bostadsmarknadsöversikt: Räntechocken dämpade bostadsmarknaden i Norden – Finland fortsätter att släpa efter medan de andra länderna blir rikare Enligt Aktias färska bostadsmarknadsöversikt har uppgången i räntenivån påverkat hushållens situation i alla nordiska länder. Hushållens disponibla inkomster har minskat och intresset för att köpa bostad har avtagit. Priset på bostäder i Finland har utvecklats svagare än i de övriga nordiska länderna, och framtiden ser inte heller ljus ut. När man ser på bostadsmarknaden på lång sikt kan man konstatera att Finland ligger klart efter de övriga nordiska länderna när det gäller prisutvecklingen på bostäder. ”Sedan 2010 har utvecklingen av bostadspriserna varit mest apatisk i Finland. Hos oss är priserna nu cirka 10 procent högre än 2010, i de övriga nordiska länderna är de 46–78 procent högre”, säger Lasse Corin, chefsekonom på Aktia. I värderingen av bostäder i Finland syns den svagare eko

Berta Hansson från början till slut7.6.2024 08:01:01 CEST | Pressmeddelande

Uppsala, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berta Hansson - Den brinnande lågan 13 juni - 1 september 2024 Bror Hjorths Hus, Uppsala Berta Hansson Den brinnande lågan 13 juni - 1 september 2024 Bror Hjorths Hus, Uppsala Sommarens utställning i Bror Hjorths Hus sträcker sig från Berta Hanssons första bilder av skolbarn i Fredrika till hennes allra sista målning med en vit fågel mot en mörk bakgrund. Utställningens tyngdpunkt ligger i måleri, men innehåller även skulptur, textil och teckningar, föreställande skolbarn, landskap, fåglar, porträtt och religiösa motiv. PRESSVISNING: Onsdag 12 juni kl 10-14 Berta Hansson (1910-1994) debuterade 1943 på galleri Färg och Form i Stockholm. Målandet och tankar kring konst hade funnits med henne sedan uppväxten i jämtländska Hammerdal. Skapandet tog fart när hon som nyexaminerad folkskollärarinna fick tjänst i västerbottniska Fredrika i mitten av 1930-talet. Skolbarnen blev hennes modeller och barnmotivet kom att följa Berta Hansson livet igenom, al

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye