Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 4 juni

Dela

Regionstyrelsen behandlar ett 30-tal punkter på sitt kommande sammanträde. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

Strategisk plan, 2025–2027

Den strategiska planen anger var Region Norrbotten befinner sig och vilka mål som regionen vill nå. Planen omfattar åren 2025–2027.

Norrbotten är ett län i framkant och har just nu andra länders uppmärksamhet. Här finns möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och öka hela Sveriges BNP. Samtidigt är omvärlden osäker och det ställs krav på robusthet, sammanhållning och säkerhet.

I den strategiska planen ligger fokus på regional utveckling, planering av civilt försvar, samt fortsatt implementering av regionfullmäktiges målbild för nära vård. Här sätts också de ekonomiska ramarna i form av budget för planeringsperioden.

Införande av specialistpsykiatriska omvårdnadsteam

I omställningen till nära vård ska psykiatrin utveckla vård och behandling i mer öppna och tillgängliga vårdformer. Arbetssättet med specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) har framgångsrikt införts i andra regioner med gott resultat, hög patientnöjdhet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Genom SPOT kommer vården närmare befolkningen och blir mer personcentrerad. Vård i hemmet minskar behovet av slutenvårdstillfällen och kortar vårdtiderna på sjukhus. Dessutom har det gett goda effekter på möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare vilket idag är ett problem inom psykiatrin. Att öka möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare stöttar också regionens arbete med att minska beroendet av inhyrd personal.

Nu föreslås att SPOT införs som en testverksamhet i Piteå. Dessutom ska SPOT-liknande arbetssätt införas vid Sunderby sjukhus och Gällivare. Under 2025 ska testverksamheten utvärderas.

Dispensansökningar gällande dygnsvila

Region Norrbotten vill ha dispens för att göra avsteg från arbetstidsdirektivets regler för dygnsvila. Det gäller narkosläkare inom anestesi/operation/intensivvård vid Sunderby sjukhus och Piteå sjukhus. En riskbedömning som gjorts visar att avsteg från reglerna är nödvändigt för att upprätthålla patientsäkerheten inom operation, på intensivvårdsavdelningarna samt i det akuta omhändertagandet. Ett avsteg från reglerna gör att tillgängligheten kan behållas och att arbetsmiljön för medarbetarna gynnas. Förhandlingar med Norrbottens läkarförening har genomförts och parterna är överens om att dispensansökan bör göras.

Handlingsplan för ökad folkhälsa

Norrbottens folkhälsomål är att skapa en förbättrad samt mer jämlik och jämställd folkhälsa. Tillsammans med Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen har Region Norrbotten tagit fram en handlingsplan för det regionala folkhälsoarbetet. Handlingsplanen omfattar åren 2024–2026.

I planen beskrivs hur aktörerna tillsammans organiserar och leder arbetet för att genomföra Norrbottens folkhälsostrategi. Detta innefattar olika roller i folkhälsoarbetet, kännetecknande principer för arbetet samt vilka insatser som ska eftersträvas inom varje delmål. De fyra delmålen berör utbildning och livslångt lärande, levnadsvanor, normer och värderingar samt systematiskt arbete.

Handlingsplanen har också en betydande roll för att nå Regionala utvecklingsstrategins mål om goda livsmiljöer och en hållbar regional utveckling.

Remissvar

Region Norrbotten har ombetts lämna svar på fem olika remisser. Dessa är:

  • Remiss av promemorian Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning förslag till ett reviderat ALF-avtal, (Ds 2024), U2024/01035
  • Remiss av betänkandet Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård (SOU 2023:71) S2024/00105
  • Remiss av betänkandet Växla yrke som vuxen - en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16) U2024/00585
  • Remiss av betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)
  • Remiss av promemorian Sänkt flygskatt, Fi2024/01009

Samtliga remissvar finns bland handlingarna som länkas till längre ner i detta pressmeddelande.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye