Business Wire

Owlet expanderar globalt genom lanseringen av den medicinskt certifierade Dream Sock™ i Europa (inklusive Storbritannien)

Dela

Owlet, Inc. (”Owlet” eller ”företaget”) (NYSE:OWLT), ett banbrytande företag inom smart spädbarnsövervakning, tillkännagav idag lanseringen av Dream Sock i Europa (inklusive Storbritannien). Det är en smart babymonitor som visar hälsovärden och viktig information i realtid samt meddelanden för friska spädbarn i i åldern 0–18 månader och 2,5–13,6 kg. Denna innovativa medicintekniska enhet ger föräldrar oöverträffad trygghet och sinnesro.

Detta pressmeddelande använder multimedia. Se den fullständiga versionen här: https://www.businesswire.com/news/home/20240611289099/sv/

För att se det här innehållet från mms.businesswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

(Photo: Business Wire)

”Vi är oerhört stolta över lanseringen av Dream Sock för vårdgivare i hela Europa, inklusive Storbritannien, och se till att miljontals föräldrar kan känna sig ännu tryggare när barnet sover”, säger Kurt Workman, Chief Executive Officer och medgrundare av Owlet. ”Dream Sock är nu en global produkt vars medicinska precision och säkerhet har påvisats genom godkännanden från tillsynsmyndigheter och certifieringar på flera håll. Vi har i dag tagit ytterligare ett stort steg på vägen mot vårt mål att stötta alla vårdgivare när de sköter om spädbarn.”

Owlet Dream Sock är en smart digital spädbarnsmonitor som är CE- och UKCA-märkt i enlighet med EU:s och Storbritanniens bestämmelser om medicintekniska produkter och uppfyller strikta standarder från tillsynsynsmyndigheter, vilket utgör en garanti för dess säkerhet och effektivitet samt att den uppfyller alla tillämpliga krav. Enheten sluter bekvämt om barnets fot och läser i realtid av puls, syremättnad i blodet, sömnmönster med mera. Strumpan ansluts till Owlet Dream-appen (tillgänglig i både iOS- och Android-version) så att dessa realtidsdata om barnets hälsotillstånd inte bara överförs till den medföljande basstationen utan också kan läsas av direkt på mobila enheter. Både appen och basstationen meddelar omedelbart användare om barnets puls är onormalt hög/låg eller syremättnaden faller. Kliniska tester har visat att mätningarna av barnets vitala tecken är korrekta, oavsett hudton och även när hen rör på sig lite.

”Dream Sock baseras på en vetenskaplig och medicinsk metod för övervakning av spädbarns hälsa och utgör en banbrytande produkt i branschen”, förklarar dr Dr. Alisa Niksch, barnkardiolog och Senior Director of Medical Affairs på Owlet. ”Tack vare den får barnkammaren hemma tillgång till ett precisionsinstrument av sjukhuskvalitet så att föräldrar har fullständig kontroll över vitalparametrarna. Tillgången till dessa exakta data i realtid innebär att de kan fatta välgrundade beslut och sköta om sina spädbarn på bästa möjliga sätt hemma.”

Mätningarna av barnets hälsodata och sömnmönster som sker med hjälp av Dream Sock kan följas över tid i Owlet Dream-appen, vilket ger vårdgivare värdefulla insikter. Nu kan också föräldrar i hela Europa, inklusive Storbritannien, få tillgång till dessa avancerade funktioner som underlättar att skapa bästa tänkbara förutsättningar för sömn. Detta omfattar även Predictive Sleep-teknologin, som eliminerar osäkerhetsmomentet för föräldrarna i fråga om bäbisens vilostunder under dagen och när det är läggdags på kvällen. Utifrån sömndatahistoriken ges rekommendationer om tidsfönster för sömn och vaken tid. Dream Sock kan också parkopplas till Owlet Cam® 2 så att vårdgivare kan både se och höra bäbisen oavsett var de befinner sig, få meddelanden om hen rör på sig ovanligt mycket och en rad andra saker. Genom att hitta rätt avvägning i kombinationen av dessa tekniska hjälpmedel kan föräldrar vara i trygga i förvissningen om att barnet skyddas på bästa sätt.

Dream Sock finns nu att köpa i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike via Owlets lokaliserade webbplatser och hos större återförsäljare som Amazon, John Lewis med flera.

Om Owlet, Inc.

Owlets digitala plattform för övervakning av spädbarns hälsa förändrar föräldraskapet i grunden. Bolaget (NYSE:OWLT) är ett tillväxtföretag inom sjuk- och hälsovård med låg kapitalisering som producerar bärbar medicinteknisk och konsumenttillvänd utrustning för pediatriskt bruk som godkänts av amerikanska livs- och läkemedelsverket (Food and Drug Administration, FDA). Utrustningen har en integrerad kamera med HD-bild och ljud som ger föräldrar realtidsdata och insikter som hjälper dem att sköta om barnet på bästa möjliga sätt, så att det mår bra och kan sova gott och ostört.

Sedan 2012 har över två miljoner föräldrar runt om i världen använt Owlets plattform och därmed bidragit till en av de största konsumentdatabaserna om spädbarns hälsa och sömn. Bolaget fortsäter att utveckla programvara och digitlaa datalösningar för att överbrygga gapet mellan sjukhus- och hemmiljö samt ge föräldrar och vårdgivare världen över nya insikter. Owlet strävar efter att ge alla barn utmärkta förutsättningar för ett långt, lyckligt och hälsosamt liv. För vidare information, se www.owletcare.com.

Framåtblickande utsagor

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande utsagor i den innebörd som avses i 1995 års amerikanska lag om reform av bestämmelserna för enskilda åtalsprocesser rörande börssvindleri (Private Securities Litigation Reform Act, ”reformlagen”). Alla utsagor som ingår i detta pressmeddelande som inte rör frågor som utgör historiska fakta ska betraktas som framåtblickande utsagor. Detta omfattar (den följande uppräkningen är inte uttömmande) utsagor som rör bolagets certifiering och lansering av Dream Sock i Europa, inklusive Storbritannien, samt dess effekter, tillväxtutsikter och utökade utbud av och tillgång på produkter på internationella marknader. I somliga fall kan framåtblickande utsagor identifieras genom användningen av ord som ”uppskattning”, ”kan”, ”bedöma”, ”planera”, ”förvänta”, ”emotse”, ”avse”, ”mål”, ”potential”, ”förestående”, ”utsikt”, ”riktlinjer” eller andra ord och uttryck med liknande innebörd såväl som negationer av desamma, även om inte alla framåtblickande utsagor innehåller sådana identifierande lydelser. Framåtblickande utsagor baseras på bolagets förväntningar vid tidpunkten då de görs, avser endast de datum då de görs och är föremål för en rad risker, osäkerhetsmoment och andra faktorer. För alla sådana framåtblickande utsagor åberopar bolaget det skydd som sådana utsagor åtnjuter i enlighet med 1995 års reformlag. Bolagets faktiska utfall, resultat eller framgångar kan avvika väsentligt från eventuella framtida utfall, resultat eller framgångar som diskuteras (uttryckligen eller underförstått) i våra framåtblickande utsagor. Många viktiga faktorer kan påverka bolagets framtida resultat och göra att ifrågavarande resultat avviker väsentligt från de som diskuteras (uttryckligen eller underförstått) i bolagets framåtblickande utsagor. Sådana faktorer omfattar, men är inte begränsade till, i) tillgången på, mottagandet av och den kommersiella framgången för Dream Sock och dess nya medicinska teknologi på dessa internationella marknader; ii) tillsynsprocessen för Owlets produkter, inklusive inlämningar till, åtgärder vidtagna av liksom beslut och svar från tillsynsmyndigheter, som amerikanska livs- och läkemedelsverket (Federal Food and Drug Administration, FDA) och liknande tillsynsmyndigheter utanför USA, samt som Owlets förmåga att erhålla och upprätthålla godkännanden eller certifieringar enligt gällande bestämmelser för sina produkter liksom andra tillsynskrav och rättsliga åtgärder; iii) Owlets konkurrens och bolagets förmåga till lönsam tillväxt och hantering av den; iv) bolagets förmåga att förbättra rörelseresultat och finansiella resultat eller erhålla ytterligare finansiering för att fortsätta driften; v) Owlets förmåga att erhålla ytterligare finansiering i framtiden såväl som risker förknippade med bolagets aktuella låne- och skuldavtal, inklusive efterlevnad av skuldåtaganden, restriktioner för bolagets tillgång på kapital, effekten av bolagets sammantagna skuldnivå och bolagets förmåga att generera ett tillräckligt kassaflöde i framtiden för att kunna möta Owlets betalningsförpliktelser i fråga om ränta och amorteringar samt för verksamhetens drift; vi) Owlets förmåga att genomföra strategiska initiativ, skära ner kostnader, öka intäkter, utveckla och lansera nya produkter, uppfinna och vidareutveckla befintliga produkter, möta kunders behov och anpassa verksamheten efter förändringar i konsumentpreferenser och detaljhandelstrender; vii) Owlets förmåga att förvärva, försvara och skydda sin imateriella egendom samt uppfylla tillsynskrav, inklusive (men inte begränsat till) krav rörande värnandet av den personliga integriteten, dataskydd, dataintrång och dataförlust liksom andra risker förknippade med Owlets digitiala plattformar och teknologier; viii) Owlets förmåga att upprätthålla relationer med kunder, tillverkare och leverantörer samt bibehålla Owlets ledning och nyckelmedarbetare; ix) Owlets förmåga att uppgradera och upprätthålla sina IT-system; x) ändringar i tillämpliga lagar och förordningar; xi) effekten på och störningar i Owlets verksamhet, ekonomiska ställning, drift, leveranskedja och logistik på grund av ekonomiska och andra omständigheter bortom bolagets kontroll, såsom hälsoepidemier eller -pandemier, makroekonomiska osäkerhetsmoment, sociala oroligheter, fientligheter, naturkatastrofer eller andra katastrofala händelser; xii) risken för att Owlet påverkas negativt av andra ekonomiska, affärsmässiga, tillsynsmässiga, konkurrensmässiga eller andra faktorer, såsom förändringar i konsumenters prefenser och icke-nödvändig konsumtion; samt xiii) andra risker och osäkerhetsmoment som tas upp i andra meddelanden, offentliga uttalanden och inlämningar som bolaget gör till USA:s finansinspektion (Securities and Exchange Commission), inklusive de som identifieras i avsnittet ”Riisk Factors” (Riskfaktorer) i bolagets årsredovisning på Form 10-K för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2023 såväl som eventuella uppdateringar av sådana faktorer emellanåt i övriga inlämningar till USA:s finansinspektion. Alla sådana framåtblickande utsagor som kan hänföras till bolaget eller enskilda personer som handlar för bolagets räkning kvalificeras uttryckligen i sin helhet av de förmaningar som ingår eller det hänvisas till ovan. Vidare verkar bolaget i en föränderlig miljö. Nya riskfaktorer och osäkerhetsmoment kan emellanåt uppstå och faktorer som bolaget för närvarande bedömer vara oväsentliga kan bli väsentliga varför bolaget inte kan förutsäga sådana händelser eller hur de kan komma att påverka Owlet. Med undantag för vad som krävs enligt lag har bolaget ingen skyldighet att uppdatera framåtblickande utsagor efter datumet för detta pressmeddelande, oavsett om det framkommer nya uppgifter, inträffar händelser i framtiden eller andra omständigheter ändras, även om Owlet emellanåt kan välja att göra det. Bolaget står inte bakom eventuella prognoser om framtida resultat som tredje parter kan tänkas lägga fram.

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

För att se det här innehållet från cts.businesswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Contact information

Media:
pr@owletcare.com
owletuk@diffusionpr.com

Om

Business Wire
Business Wire
24 Martin Lane
EC4R 0DR London

+44 20 7626 1982http://www.businesswire.com

Följ Business Wire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Wire

Carestream Secures Crucial Business Partner Agreement in Peru17.6.2024 18:14:00 CEST | Press release

Carestream Health recently secured an agreement with Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD), a leading distributor of radiology solutions in Peru, to convert the latter’s customers and install base to Carestream products. Additionally, under the terms of the agreement, DMD will become an exclusive Carestream distributor in the region. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20240617561378/en/ Carestream DRYVIEW 5700C (Photo: Business Wire) As part of the deal, DMD purchased 80 DryView printers, which together have a projected print volume of more than 60,000 square feet in 2024 and over 100,000 square feet in 2025 and beyond. “We are excited to be joining forces with a strong organization like DMD,” said Miguel Nieto, Carestream’s Director of the Americas Region & General Manager of LATAM Consumables Business. “Not only are they one of the leading providers in Peru, but they have a strong track record of taking care

Cognite Atlas AI™ Delivers Specialized Industrial Agents, Virtual Employees Tailored to Provide Domain-Specific Insights and Automate Complex Industrial Tasks17.6.2024 15:00:00 CEST | Press release

Cognite, the globally recognized authority in Data and AI for industry, today announced Cognite Atlas AI™, an industrial agent workbench that extends Cognite’s Industrial DataOps platform, Cognite Data Fusion®. This strategic offering is a culmination of Cognite’s extensive Industrial DataOps and innovative generative AI capabilities. Cognite Atlas AI’s low-code industrial agent builder will enable industrial organizations to use generative AI to carry out more complex operations with greater accuracy, including workflow automation and decision-making support, accelerating efficiencies that can generate tens of millions of dollars in business impact. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20240613136987/en/ Cognite Atlas AI enables low-code development of AI agents that increase the accuracy of industrial AI, accelerate efficiencies, and drive business impact (Graphic: Cognite) Cognite Atlas AI provides domain-specific

Takeda Announces Phase 3 Topline Results for Soticlestat (TAK-935) in Patients with Dravet Syndrome and Lennox-Gastaut Syndrome17.6.2024 12:45:00 CEST | Press release

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) today announced topline data from its SKYLINE and SKYWAY studies. SKYLINE (TAK-935-3001) was a multicenter, randomized, double-blind Phase 3 study that evaluated soticlestat (TAK-935) plus standard of care versus placebo plus standard of care in patients with refractory Dravet syndrome (DS).1 Soticlestat narrowly missed the primary endpoint of reduction from baseline in convulsive seizure frequency as compared to placebo (p-value = 0.06). Among the six key secondary endpoints, soticlestat showed clinically meaningful and nominally significant results in the responder rate, measures of caregiver and clinician global impression of improvement, and seizure intensity and duration scales over the 16-week treatment period (all p-values ≤ 0.008). SKYWAY (TAK-935-3002) was a multicenter, randomized, double-blind Phase 3 study that evaluated soticlestat plus standard of care versus placebo plus standard of care in patients with refractory Lennox-Gastaut syndrome (LGS)

Dubai becomes the world metropolis for artificial intelligence17.6.2024 11:13:00 CEST | Press release

Dubai is increasingly becoming a global center for artificial intelligence. To this end, the metropolis of the day after tomorrow on the Gulf has pledged to train one million people in AI prompting over the next three years with Dubai Future Foundation overseeing the AI prompt program.. It is the first program of its kind in the world. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20240613025960/en/ Omar Al Olama, the UAE´s Minister of State for AI, Digital Economy, and Remote Work Applications. (Photo: Business Wire) “We want to be the most future-ready city and continue to prepare for the AI era by developing expertise and skills that support global technological change and put Dubai at the forefront of innovation,” said the Chairman of the Board of Trustees of the Dubai Future Foundation (DFF), Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, at the launch of the 'One Million AI Prompters' initiative in Dubai

KAYTUS Support for Intel ® Xeon ® 6 Processors - Unmatched AI Performance and Eco-Efficiency17.6.2024 09:02:00 CEST | Press release

KAYTUS, a leading IT infrastructure provider, announces that its servers now support the newly released Intel® Xeon® 6 Processors, which offer outstanding performance and energy efficiency, setting a new standard in the industry. Compared to servers equipped with 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors, the updated KAYTUS servers deliver a 200% performance boost and a 230% improvement in performance per watt, rigorously verified in virtualization scenarios and tasks such as decompression, video transcoding, and pgbench. The significant enhancement in performance per watt provides greener and more powerful computing support for diverse applications, including AI, cloud-native environments, and data analytics. KAYTUS continues to ensure that its clients benefit from the latest advancements in technology, achieving exceptional efficiency and performance. With the continuous development of artificial intelligence, particularly the rapid expansion and widespread application of AI technolog

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye