Skogsstyrelsen

88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent

Dela

Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle. Det visar en rapport från den unika samverkansprocess där Skogsstyrelsen, skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen deltagit. Åtgärderna handlar bland annat om att minska skogsskadorna, att sköta skogen effektivare och att använda bättre plantor.

Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

– Jag vill påstå att det som samverkansprocessen presenterar i dag är ett historiskt dokument som vi kan se tillbaka på om några decennier och säga: det var här vi på allvar inledde arbetet med en ökad produktion i skogen för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Under nästan tre år har samverkansprocessen pågått och aldrig tidigare har Skogsstyrelsen lett ett så brett och omfattande arbete med syftet att öka skogsproduktionen, detta som en del i det nationella skogsprogrammet och med stöd i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Genomförs de 88 åtgärderna kan tillväxten på sikt öka med 20 procent motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25 miljarder kronor per år, enligt gruppens bedömning. Det innebär samtidigt tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år.

De tre viktigaste områdena

– Detta kommer att ge stora klimatvinster genom ökad koldioxidinbindning och skogsprodukter som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Dessutom vill vi utveckla skogens sociala funktioner, kulturmiljöer och biologiska mångfald säger Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog.

Samverkansgruppen bedömer att följande tre insatsområden beräknas stå för uppemot 80 procent av den förväntade tillväxtökningen:

 • Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Här finns bland annat förslag som handlar om skogsträdsförädling och att använda bästa möjliga plantmaterial.
 • Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Förslagen innebär bland annat att plantera, röja och gallra vid rätt tid och på rätt sätt.
 • Minskade skogsskador. Till exempel nya bekämpningsmetoder för att möta hoten från granbarkborren, andra skadeinsekter och svampsjukdomar men också en minskning av mängden älgar och annat klövvilt för att begränsa betesskadorna.

Totalt finns förslag på tillväxthöjande åtgärder inom 13 olika områden (hela listan nedan).

En bedömning har gjorts av åtgärdsförslagens påverkan på andra samhällsmål, bland annat miljömålen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Den samlade bedömningen är att om åtgärderna genomförs enligt förslagen i rapporten, så kommer många andra samhällsmål att påverkas på ett positivt sätt.

Så ska åtgärderna bli verklighet

När nu samverkansprocessen är klar blir nästa steg att genomföra åtgärderna. I en ny satsning ska Skogsstyrelsen skapa förutsättningar för alla aktörer att tillsammans se till att åtgärderna blir verklighet. Som en del av det Nationella skogsprogrammet har Skogsstyrelsen också fått i uppdrag att utveckla en rådgivningskampanj för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.

– En bra och utvecklad skogsskötsel är en investering för framtiden. En viktig utgångspunkt för processgruppen har varit att åtgärdsförslagen ska utgå från den enskilde skogsägarens mål med sin skog. Det är nu angeläget att både skogsbruket och berörda myndigheter verkar för att de föreslagna åtgärderna genomförs, säger Göran Örlander, skogsstrateg, Södra skogsägarna.

Naturskyddsföreningen stöder några av förslagen i sak, men ställer sig inte bakom rapporten som helhet och har därför anmält en reservation mot den.

Mer information:

Dan Rydberg, chef skogsenheten, Skogsstyrelsen, 031-705 62 48, 070-209 28 66, dan.rydberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Mer fakta: deltagare i samverkansprocessen

Gisela Björse, Sveaskog, 0470-76 54 59, gisela.bjorse@sveaskog.se

Linda Eriksson, Skogsindustrierna, 08-762 72 09, linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Mattias Magnusson, Svenska kyrkan, 0470-77 38 72, mattias.magnusson@svenskakyrkan.se

Erik Petré, Sveriges Häradsallmänningsförbund, 070-524 43 33, sekreterare@haradsallmanningsforbundet.se

Christian Rimpi, Sveriges Allmänningsskogars Förbund, 070-567 87 81, christian.rimpi@allmanningen.se

Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51, malin.sahlin@naturskyddsföreningen.se

Johan Sonesson, Skogforsk, 070-518 85 89, johan.sonesson@skogforsk.se

Eva Stattin, Stora Enso Skog AB, 072-553 49 43, eva.stattin@storaenso.com

Göran Örlander, Södra skogsägarna, 070-590 94 83, goran.orlander@sodra.com

Erik Sollander, ordförande i processgruppen, Skogsstyrelsen, 036-35 93 69, erik.sollander@skogsstyrelsen.se

Carl Appelqvist, projektledare, Skogsstyrelsen, 036-35 93 39, carl.appelqvist@skogsstyrelsen.se

Clas Fries, rapportförfattare, Skogsstyrelsen, 090-15 83 14, 070-606 83 03, clas.fries@skogsstyrelsen.se

Erik Normark, rapportförfattare, Skogsstyrelsen, 0611-837 45, 072-528 47 79, erik.normark@skogsstyrelsen.se

Mer om samverkansprocessen på vår webb: https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/samverkansprocess-skogsproduktion/

Bakgrund

Under 2016 tog Skogsstyrelsen initiativ till samverkansprocessen för skogsproduktion. Under 2018 levererade fyra arbetsgrupper bestående av representanter från skogsnäringen fram förslag på möjliga åtgärder inom fyra åtgärdsområden. Arbetsgruppernas arbete har fungerat som delunderlag till rapporten som släpps i dag. Det underlaget har också gått på en bred remiss. Även forskare har engagerats under arbetet, dels genom ett seminarium under mars 2018, där de lämnade synpunkter på arbetsgruppernas förslag, dels genom ytterligare granskning av ett antal punkter under hösten 2019. Förslagen omfattar 13 olika insatsområden:

 • Aktiv klövviltförvaltning
 • Hantera skadeorsaker utöver klövviltet
 • Askåterföring
 • Dikesrensning
 • Infrastruktur viktig för skogsförvaltning
 • Bästa möjliga skogsodlingsmaterial
 • Skötsel för hög och värdefull tillväxt
 • Främmande trädslag
 • Skogsgödsling
 • Skogsskötsel för andra samhällsmål
 • Fördjupade rådgivningsinsatser
 • Forskning, utveckling och kompetensförsörjning
 • Uppföljning och ständiga förbättringar

Bilder

Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum