GlobeNewswire

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2022

Dela

Pressmeddelande
Malmö, 11 maj 2022  

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2022

Ökat momentum i verksamheten och stort amerikanskt intresse för CADScor®System
År 2022 har inletts positivt med viktiga kliv på USA-marknaden, rekryteringar av nyckelpersoner och fortsatta bevis på att vår affärsmodell fungerar. Vi rapporterar en dubblerad försäljning av antalet patches jämfört med motsvarande kvartal 2021, en stark signal som påvisar hävstången och den kliniska relevansen av vårt CADScor®System. Nu fortsätter vi arbeta fokuserat mot att nå våra mål om 3 000 sålda system, en försäljning på 200 SEK miljoner och en bruttomarginal på över 80 procent år 2024.

Utdrag ur VD Helen Ljungdahl Rounds kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021

 • Intäkterna uppgick till 1 325 kSEK (723), med ett bruttoresultat om 1 054 kSEK (530) och en bruttomarginal om 79,5 procent (73,3).
 • Under första kvartalet såldes 14 (14) CADScor®System och 2 560 (1 260) patcher. 96 procent tillväxt i patchförsäljning genererat från ökad förbrukning hos befintliga kunder.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 15 802 kSEK (12 214).
 • Resultat före skatt uppgick till –14 846 kSEK (–11 722).
 • Periodens nettokassaflöde uppgick till 53 170 kSEK (–9 198).
 • Likvida medel uppgick till 68 744 kSEK (55 027).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,06 SEK (–0,08). Inga utspädningseffekter uppkom.
 • Erhåll första ordern på den amerikanska marknaden parallellt med 33 utvärderingar genomförda och planerade.
 • Ny verkställande ledning och US ledning på plats.

Händelser under första kvartalet 2022

 • Den 10 januari meddelade bolaget att man utser USA baserade Helen Ljungdahl Round till ny verkställande direktör, med omedelbar verkan. Helen var vid utnämnandet chef för Acarix amerikanska dotterbolag Acarix USA Inc. och kommer fortsätta att vara baserad i USA i egenskap av ny koncernchef för Acarix. Helen har mer än 25 års erfarenhet av ledarskap inom strategi, produktinnovation, företagsledning samt marknadsföring och försäljning inom både läkemedels- och medicinteknikindustrin. Helen har haft många internationella chefs- och ledarroller inom Merck & Co, Inc., arbetat i Nordamerika, EU, Mellanöstern/Afrika, Latinamerika och Asien. Hennes karriär inkluderar också roller som VD för AMNICELL, en biotech start-up baserad i New York, och som Senior Vice President för Global Marketing & Business Development för GN Hearing Denmark.
 • Den 9 februari meddelade bolaget att man utökar sin portfölj och lämnar in en ansökan om status som Breakthrough Therapy till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för sin innovativa teknik vid diagnosen hjärtsvikt. ”Jag är mycket stolt över denna FDA-ansökan och vi tror att Seismo-systemet har potential att radikalt förbättra antalet tidiga diagnoser av hjärtsvikt. Seismosystemet ger en AI-baserad, snabb tillgång till diagnostisk information, samt bättre vägledning till optimal patientvård och förbättrade kliniska resultat. Vi förväntar oss ett svar från FDA i april”, säger VD Helen Ljungdahl Round.
 • Den 11 mars meddelade bolaget att man vunnit en första strategisk order av CADScor®System i USA från Apex Heart and Vascular Center och den ledande kardiologen Dr. Anuj Shah. CADScor®System kommer användas på New Jersey-baserasde APEX clinics för rapid AI-baserad diagnostik av patienter med bröstsmärta. "Jag väldigt är glad att börja använda CADScor®Systemet på våra APEX-kliniker. Acarix snabba och AI-baserade teknologi kan hjälpa till att förbättra diagnosen för många patienter som upplever bröstsmärtor och ge snabb uteslutning av patienter med låg risk” kommenterar Dr. Anuj Shah, Med Dr., kardiolog och grundare av Apex clinics.

 • Den 18 februari håller Acarix kapitalmarknadsdag och uppdaterar marknaden kring strategi, marknader och målsättningar. Bolaget meddelar att fokusmarknader är USA och Tyskland där bolaget har etablerat helägda dotterbolag med egna försäljningsorganisationer. USA-marknaden bedöms stå för mer än 75 procent av bolagets intäkter under den kommande treårsperioden. Marknadspotentialen i USA bedöms till uppemot 18 miljoner patienter motsvarande ett marknadsvärde överstigande 5 miljarder SEK. Bolaget bedömer att Life Time Value (LTV) av en levererad CADScor®, inklusive nyttjande av engångspatches skall uppgå till 300 kSEK över 3 år med en bruttomarginal överstigande 80 procent. Tidigare aviserad målsättning om att nå en omsättning om 200 MSEK år 2024 och en bruttomarginal om minst 80 procent kvarstår. Det motsvarar en etablerad bas om 3 000 CADScor®System slutet av 2024, med tonvikt på USA-marknaden.

Händelser efter den 31 mars 2022

 • Den 1 april meddelade bolaget att Food and Drug Administration (FDA) i USA har begärt kompletterande dokumentation för granskningen av Acarix ansökan om Breakthrough Designation-status för sin innovativa AIbaserade teknik för diagnos av hjärtsvikt i USA. ”Teamet prioriterar nu arbetet utifrån de konkreta förslag till komplettering vi erhållit så att vi kan svara FDA så snart som möjligt. Vårt mål är att utöka vår AI-baserade teknologi till att även inkludera hjärtsvikt, där snabb tillgång till diagnostisk information också kan vägleda optimal patientvård och ge förbättrade kliniska resultat snabbare”, säger vd Helen Ljungdahl Round.
 • Den 11 april skickade bolaget ur kallelse till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 10:00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.   

För mer information, kontakta:
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46 730 770283, email helen.round@acarix.com
Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118333, email Christian.lindholm@acarix.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostik. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k. CAD-score som med minst 96 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom (i en population med cirka 10 procents förekomst av CAD). Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

PolyPlank AB (publ) erhåller fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg till Stora Enso till ett värde av ca 28-30 MSEK31.3.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

PolyPlank och Stora Enso har förlängt avtalet 2 år för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg till ett total värde av 28-30 MSEK för 2 år. PolyPlank har levererat miljövänlig Hylsplugg till Stora Enso sedan augusti 2000, alltså i snart 23 år och med kraftigt ökade volymer de senaste 5 åren. Vi har ett mycket nära och välfungerande samarbete och är mycket stolta och tacksamma för det fortsatta förtroendet. Tillsammans med Stora Enso har PolyPlank utvecklat ett återtagssystem för hylsplugg där PolyPlank först producerar hylsplugg och skickar till Stora Enso som använder pluggen i sina produkter som skickas ut över hela världen, använd plugg skickas sedan tillbaka till PolyPlank som rekonditionerar eller recyklar dem efter behov. Detta circulära kretslopp minskar miljöpåverkan och ger produktens långa livslängd och höga kvalité en mening och en ekonomisk vinning för alla parter. Utöver hylsplugg har PolyPlank ett brett sortiment av miljövänliga

PolyPlank offentliggör årsredovisning för 202231.3.2023 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

PolyPlanks årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolaget hemsida. I revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 46 i bifogad årsredovisning för 2022, återfinns följande text: ”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubriken ”Likviditet och soliditet” samt not 34 och rubriken ”Likviditets och kassaflödesrisk” i årsredovisningen av vilket framgår att bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering om den budgeterade omsättningen och det budgeterade resultatet för 2023 inte uppnås. Koncernen redovisar en förlust på KSEK 7 849 för det år som slutade den 31 december 2022 och koncernens kortfristiga skulder per detta datum överstiger dess kortfristiga tillgångar med KSEK 14 640. Dessa förhållanden tyder på att det finns en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. ” Styrelsen arbetar fortlöpande med koncernens likviditet och finansiella res

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)31.3.2023 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm 2023-03-31 Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning. Rätt till deltagande Deltagande i stämmolokalen A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 maj 2023, dels senast den 8 maj 2023, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida www.eolusvind.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08-402 90 41. Vid an

Sinch utser Laurinda Pang till vd29.3.2023 19:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 29 mars 2023 – Sinch AB (publ), som hjälper företag att kommunicera med sina kunder genom sitt Customer Communications Cloud, meddelar idag att Sinchs styrelse har utsett Laurinda Pang till ny vd. Hon ersätter Sinchs tillförordnade vd Johan Hedberg och tillträder sin tjänst den 17 april 2023. Laurinda Pang har mer än 25 års erfarenhet av bolagsledning och kommer närmast från en roll som President, Global Customer Success, på Lumen Technologies. Utöver globalt ansvar för Lumens företagsaffär innebar rollen fullt resultatansvar för bolagets Internationella verksamhet och operatörsrelationer; verksamheter som tillsammans omfattar mer än 4 000 anställda med en omsättning över 12 miljarder USD. Innan dess hade Laurinda Pang ledande befattningar inom försäljning, drift, strategi, HR och investerarrelationer på CenturyLink, Level 3 Communications and Global Crossing. Hon har utformat och implementerat flera omfattande, transformativa förändringsprojekt och har haft en nyc

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)24.3.2023 16:59:11 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl 13,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland. Rätt att delta på stämman För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023, och dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 21 april 2023. Anmälan kan göras per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum