GlobeNewswire

Aino Health AB (publ) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB

Dela

Aino Health AB (publ.) ("Aino" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB (”Norberg & Partner”) med ett totalt nominellt belopp om 10 000 000 kronor (den ”Riktade Emissionen” respektive ”Konvertiblerna”).

Den Riktade Emissionen genomförs för att säkra Ainos långsiktiga finansiering. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsmöjligheter, och anser att den Riktade Emissionen till Norberg & Partner för tillfället är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare jämfört med andra möjliga finansieringslösningar. Mot bakgrund av emissionsbeloppets relativt begränsade storlek, att Bolaget snabbt får tillgång till kapital, risken i andra möjliga finansieringar och kostnaden för sådana, anser styrelsen att det inte finns förmånligare alternativ för Bolaget för tillfället.

Varje Konvertibel har ett nominellt värde om en (1) krona) och emitteras till en teckningskurs per konvertibel om 100 procent av nominellt belopp. Den åsatta teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Norberg & Partner har åtagit sig att teckna hela beloppet enligt den Riktade Emissionen. Norberg & Partner har vidare åtagit sig att erlägga betalning enligt den Riktade Emissionen med minst 1 250 000 kronor per kalendermånad. Sista betalning enligt den Riktade Emissionen ska ske den 19 september 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Konvertiblerna skall förfalla till betalning med en tjugondel per utgången av varje kalendermånad med början från och med den 30 april 2023 till och med den 31 december 2024, i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan. Innehavaren av Konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024 påkalla konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran, jämte ränta, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,01883 kronor. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta enligt Euro Interbank Offered Rate (om tillämplig referensränta är negativ, ska referensräntan vara 0,00 %) plus fyra (4) procentenheter.

Om samtliga Konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier, exklusive ränta, kommer bolagets registrerade aktiekapital, vid en konverteringskurs om 3 kronor, att öka med högst 62 755,01912 kronor till 858 848,4090 kronor och antalet aktier och röster kommer att öka med 3 333 333 aktier och röster till 45 619 104 aktier och röster. Detta motsvarar en utspädningseffekt på cirka 7,9 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på full konvertering exklusive ränta.

”Med medlen från denna konvertibel kommer Aino nu fortsätta växa enligt plan med den satsning som gjorts inom sälj- och marknadsföring. Aino kommer därmed fortsatt bearbeta flera stora europeiska marknader och den tilltagande pipelinen ser god ut. Vi är väldigt glada över att en investerare som Norberg & Partners Sustainable Group AB väljer att öka sitt engagemang i Aino och utöver likvida medel bidrar med resurser och nätverk.”, säger Jyrki Eklund, VD Aino Health. 

“Vi som största aktieägare ser en stark tillväxtresa i närtid och anser att Aino har en enormt ljus framtid med en stabil plattform samt är ett synnerligen välskött bolag. Det ska bli mycket givande att stärka våra investeringar med ett bolag som är i framkant inom hållbarhet och produktivitet.", säger Jerry Rodin, VD för Norberg & Partner.

För mer information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Aino Health AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 18.15 CET.

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ)13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 13 maj 2022 Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ) Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167, (”Fosielund Holding”) har idag till styrelsen för Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, (”Hövding”) påkallat inlösen av återstående aktier i Hövding från de övriga aktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. Fosielund Holding har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joel Eklund, 040-6701

Hövding ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hövdings aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq. Fosielund Holding AB (”Fosielund”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 januari 2022 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding (”Erbjudandet”). Fosielund meddelande genom pressmeddelande den 16 februari 2022 att Fosielund (med närstående), efter redovisning av likvid i Erbjudandet, innehade 18 021 741 aktier motsvarande ca 65 procent av aktierna och rösterna. Den 8 april 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat en större post aktier i Hövding, varefter Fosielund innehade ca 88,7 procent av aktierna och rösterna samt en avsikt att förvärva ytterligare aktier. Den 4 maj 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat ytterligare aktier och att des

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) har erhållit godkännande för fortsatt notering på Nasdaq Stockholm och beslutat om apportemission med anledning av samgåendet med Elon13.5.2022 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-13 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) har erhållit godkännande för fortsatt notering på Nasdaq Stockholm och beslutat om apportemission med anledning av samgåendet med Elon Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq Stockholm, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2022, beslutat om en apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) med anledning av samgåendet med Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”), vilket tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 december 2021. Nasdaq Stockholm har idag även lämnat ett godkännande avseende Bolagets fortsatta notering efter Transaktionen, sedvanligt villkorat av att prospektet relaterat till upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna godkänns av Finansinspektionen. I samband med beslutet om apportemissionen

Bilia förvärvar en återförsäljare för Land Rover och Jaguar i Oslo13.5.2022 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva AS Insignia, som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena Jaguar, Land Rover samt Morgan Motor Company i Oslo, Norge. Bolaget är en auktoriserad återförsäljare för dessa märken. Avtalet är villkorat ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Tillträdet förväntas ske senast den 1 juli 2021. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 450 MNOK och en rörelseförlust på 5 MNOK. Antalet anställda är 43 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 55 MNOK. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Vi ser fram emot att välkomna ytterligare två bilvarumärken till Bilia familjen som vi kommer att erbjuda till våra kunder i Norge. Den långvariga och goda relationen mellan Insignias medarbetare och Jaguar och Landrover är viktig när vi tillsammans utvecklar verksamheten vidare.” Frode Hebnes, VD Bilia Norge AS kommenterar: ”Vi är glada över

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 202213.5.2022 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Utvecklingstrenden mot högre omsättning och förbättrad lönsamhet förstärktes under första kvartalet 2022 och Corline gör en väldigt bra inledning av året. Försäljningen ökar med 100 % jämfört med motsvarande kvartal 2021.” Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2022 Nettoomsättningen under det första kvartalet 2022 uppgick till 3 070 KSEK (1 534), motsvarande en tillväxt jämfört med första kvartalet 2021 om 100 %.Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2022 uppgick till -852 KSEK (-1 403). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,04 SEK (-0,08).Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 35,6 MSEK (19,4). Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 94 % (93). Viktiga händelser under

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum