Andra AP-fonden

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2022 – utökar sina fokusområden inom hållbarhet

Dela
Andra AP-fonden (AP2) har under 2022 fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har skett inom samtliga de numera fem fokusområden som fonden prioriterar. Ett viktigt arbete under året har varit en översyn och revidering av fondens hållbarhetspolicy. Andra AP-fonden har också tagit fram en ny metod, bestående av sex delar, för hur fondens hållbarhetsarbete ska bedrivas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

”En översyn av vår hållbarhetspolicy resulterade i att vi beslutade att addera ytterligare ett fokusområde, biologisk mångfald, till de fyra tidigare. Vi beslutade också att utvidga området mångfald till att även omfatta jämlikhet och inkludering,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Den biologiska mångfalden – mångfalden inom arter samt mellan arter och ekosystem – minskar snabbare än någon gång i mänsklighetens historia, med omfattande konsekvenser för miljö, människor och ekonomi. AP2 har definierat ett långsiktigt mål för arbetet med biologisk mångfald, vilket är att bidra till en positiv netto-utveckling för naturen senast år 2030,” säger Eva Halvarsson.

”Det totala koldioxidutsläppet för fondens aktieportföljer fortsätter att sjunka och minskade 2022 med 10 procent jämfört med föregående år. Från 2019 har vi minskat vårt totala koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen med cirka 37 procent,” säger Eva Halvarsson.

”Vi har under året tagit fram tio kriterier som fondens skogsinvesteringar måste uppfylla för att klassificeras som en hållbarhetsinvestering. De tio kriterierna innebär bland annat att förvaltare av skogsfastigheter måste ha en heltäckande och externt publicerad policy för ansvarsfulla investeringar, att skogsfastigheterna förvaltas på ett hållbart sätt som verifieras av tredje part genom certifiering och att samtliga förvaltare för skogsfastigheter integrerar TCFD i sin rapportering,” säger Eva Halvarsson.

”Vi har också under året utvärderat hur fonden kan förstå och mäta den påverkan som våra investeringar har på miljö och människor, med de globala målen som utgångspunkt. Utvärderingen syftar till att kunna genomföra riktade hållbarhetsinvesteringar på ett sådant sätt att fonden kan sätta mål, mäta och följa upp dessa investeringars förväntade positiva påverkan. Den syftar också till att förstå och kunna hantera påverkansrisker och -möjligheter i hela den noterade portföljen,” säger Eva Halvarsson.

Läs AP2:s Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Kontakter

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden redovisar negativ avkastning efter ett mycket utmanade år17.2.2023 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2022 uppgick till -6,7 procent efter kostnader och resultatet till -29,2 mdkr, vilket speglar marknaderna som påverkats av krig i Europa samt stigande inflation och räntor. Det har negativt påverkat fondens aktie- och räntetillgångar medan fondens onoterade tillgångar hade en positiv avkastning. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,7 mdkr uppgick fondkapitalet till 407,1 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,3 procent, där den svenska aktieförvaltningen överträffade jämförelseindex med 2,9 procent.

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent1.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum