Andra AP-fonden

Andra AP-fonden redovisar negativ avkastning efter ett mycket utmanade år

Dela
Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2022 uppgick till -6,7 procent efter kostnader och resultatet till -29,2 mdkr, vilket speglar marknaderna som påverkats av krig i Europa samt stigande inflation och räntor. Det har negativt påverkat fondens aktie- och räntetillgångar medan fondens onoterade tillgångar hade en positiv avkastning. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,7 mdkr uppgick fondkapitalet till 407,1 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,3 procent, där den svenska aktieförvaltningen överträffade jämförelseindex med 2,9 procent.

”2022 har varit ett mycket omtumlande år på flera sätt. Såväl aktier som räntebärande tillgångar föll i värde delvis till följd av högre räntenivåer. AP2:s portfölj visade dock motståndskraft och backade med i sammanhanget måttliga –6,7 procent att jämföra med OMX Stockholm som under samma period gick ner med cirka -13 procent och globala index som MSCI World (exklusive valutaeffekter) gick ner med cirka -16 procent. Våra onoterade tillgångar klarade sig bättre än våra noterade, vilket vi också förväntat oss att de skulle göra,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Det är för situationer som den som uppstod under 2022 som vi över tid har byggt vår portfölj. Vi har satt ett stort värde på att i möjligaste mån sprida riskerna mellan olika typer av tillgångsslag och marknader, mellan noterade och onoterade tillgångar samt mellan olika förvaltningsmodeller. Vår bedömning är att detta över tid skapar en bra och stabil avkastning i linje med vårt långsiktiga uppdrag,” säger Eva Halvarsson.

”AP2 har de senaste tio åren avkastat 104,8 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 7,4 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar det en årlig real avkastning på 5,0 procent,” säger Eva Halvarsson.

”Hållbarhetsfrågorna fortsätter ligga i vårt DNA. Bland annat har vi under det senaste året utvecklat processer för hur vi kan förstå och mäta den påverkan som våra investeringar har på miljö och människor. Vi har också tagit ytterligare steg avseende våra skogsinvesteringar genom att definiera tio kriterier som måste uppfyllas för att vi ska betrakta dem som hållbara. Kriterierna rör bland annat biologisk mångfald, som är vårt senaste prioriterade fokusområde inom hållbarhet,” säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal

2022-12-31

2021-12-31

Utgående fondkapital, mdkr

407,1

441,0

Årets resultat, mdkr

-29,2

62,3

Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr

-4,7

-7,5

Ingående fondkapital, mdkr

441,0

386,2

     

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,05

0,05

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,11

0,11

     

Avkastning efter kostnader, %

-6,7

16,3

Real avkastning efter kostnader, %

-16,9

12,0

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

5,2

8,5

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

7,4

9,5

Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

5,0

8,3

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2022 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Kontakter

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2022 – utökar sina fokusområden inom hållbarhet17.2.2023 09:31:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden (AP2) har under 2022 fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har skett inom samtliga de numera fem fokusområden som fonden prioriterar. Ett viktigt arbete under året har varit en översyn och revidering av fondens hållbarhetspolicy. Andra AP-fonden har också tagit fram en ny metod, bestående av sex delar, för hur fondens hållbarhetsarbete ska bedrivas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent1.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum