Fjärde AP-fonden

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

Dela

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Techbolagen är idag en bärande del av det globala samhället och deras plattformar används dagligen av miljarder människor. Internet, mobiltelefoner och sociala medier är numera en integrerad del av vår vardag. Etikrådet har analyserat vad som är rimliga förväntningar kring bolag som Facebook, Google (Alphabet), Twitter med flera utifrån Etikrådets konventionsbaserade arbetsmodell men också kring FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. De här bolagen har på kort tid vuxit fort och plattformarna har fört med sig mycket positivt i form av tillgänglighet av information och transparens men det har också inneburit nya utmaningar kopplade till många komplexa frågeställningar som t ex insamling, användning och kommersialisering av personuppgifter, terrorism, valmanipulation och allvarliga konsekvenser för utsatta och riskgrupper, såsom barn och människorättsförsvarare. 

Etikrådet har därför i samarbete med Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter tagit fram ett dokument för tech-sektorn kring långsiktigt förväntningar om hur sektorn bör arbeta strategiskt kring mänskliga rättigheter. Syftet med det här dokumentet är att fungera som en plattform för Etikrådet och för andra investerare, för att föra en mer konstruktiv dialog med tech-sektorn kring bolagens ansvar för mänskliga rättigheter.  

John Howchin, generalsekreterare AP-fondernas etikråd; 

”Tiden är mogen för en bredare diskussion kring tech-bolagens samhällsansvar och respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är fortfarande en relativt ung sektor som på kort tid har vuxit snabbt och fått brett genomslag. Med detta har många och svåra problemställningar följt. Vi har inte alla svaren på de här frågeställningarna då det på många sätt är en ny spelplan vi har framför oss, men vi vet från vår erfarenhet av engagemang med andra sektorer genom åren att svåra frågeställningar går att adressera om man arbetar strukturerat med problemen. Vårt mål är att det här dokumentet ska vara en plattform för det arbetet. Inte bara för oss och andra investerare men också för övriga intressenter som är engagerade i frågorna.” 

Eva Grambye, vVD Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter; 

”Teknikjättarnas påverkan på mänskliga rättigheter är omfattande och inkluderar effekter kopplade till insamling, användning och kommersialisering av personuppgifter och moderering av innehåll. Risker kring mänskliga rättigheter är förankrade i tech-bolagens affärsmodeller, bolagsstyrning och incitamentsstrukturer. För att motverka riskerna rekommenderar vi att mänskliga rättighetsöverväganden integreras i tekniska giganters affärsstrategier, policyer och planering. Det är därför mycket positivt att se AP-fondernas etikråd sända en så stark signal till de här bolagen. Investerare har ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och de ska använda sina möjligheter till att påverka bolagen i sin portfölj.” 

En större grupp investerare står bakom framtagandet av dokumentet och har tillsammans med AP-fondernas Etikråd börjat engagera sig med tech-bolagen kring de här förväntningarna; 

APG, AXA Investment Management, Church of England Pensions Board, Church Commissioners of England, COMGEST, Kempen, Legal & General Investment Management, LGPS Central, New Zealand Super Fund, Robeco, Royal London Asset Management, USS 

Förväntansdokumentet finns här för nedladdning.  

För mer information kontakta: 

John Howchin, Generalsekreterare AP-fondernas etikråd, +46 8 555 17 176, john.howchin@councilonethics.org 

Christina Olivecrona, Ordförande AP-fondernas etikråd 2020, telefon: + 46 31 704 29 00, christina.olivecrona@ap2.se 

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet. 

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 202014.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

AP4 redovisar rekordresultat för 201921.2.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum